Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Avantaj D-SNP yo

Plan sante doub yo fèt pou ede moun ki gen Medicare ak Medicaid. Plan yo gen nan yo avantaj siplemantè pou ede rann lavi a pi fasil. Avantaj sa yo anjeneral gen nan yo yon kredi pou atik an vant lib (OTC) chak mwa, kouvèti dantè, vizyon ak odisyon. Ou ka jwenn yon moun tou pou ede kowòdone swen ou yo epi pou w kapab wè yon founisè ak mwayen vityèl.

Avèk yon plan sante doub, ou ka jwenn yon kredi chak mwa pou ede pou bezwen chak jou yo tankou manje, pwodui OTC ak sèvis piblik yo

Yon kredi fleksib chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui san preskripsyon ak pou peye bòdwo sèvis piblik yo se yon avantaj ki gen anpil valè ki ede manm plan sante doub nou yo.

Aprann plis sou kredi pou manje, OTC ak bòdwo sèvis piblik

Pwoteksyon asirans dantè bay moun ki gen Medicaid ak Medicare yo plis rezon pou yo souri

Gade yon eksplikasyon sou pati ki genyen yo nan pwoteksyon asirans dantè, konsa ou va konnen kisa pou ou konsidere pou pwoteksyon asirans swen dantè lè ou gen Medicaid ak Medicare.

Aprann plis sou kouvèti dantè

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

Dekouvri kisa ou dwe konnen sou plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

UCard® kapab ede senplifye bagay yo pou anpil manm UnitedHealthcare

UCard UnitedHealthcare lan rann li pi fasil pou manm plan sante doub yo jwenn swen epi debloke tout avantaj ak pwogram ki genyen nan plan sante yo a.

Aprann plis sou UCard

Kisa sante konpòtmantal ye?

Jwenn enfòmasyon sou avantaj sèvis swen sante konpòtmantal ak sante mantal plan sante doub DSNP yo ofri.

Aprann plis sou sante konpòtmantal

Kisa yon fòmilè ye epi kijan yo fonksyone?

Gade kòman pou itilize yon lis medikaman fòmilè 2023 pou yon plan sante doub kalifikasyon, ak kòman pou tcheke ki medikaman Pati D Medicare plan sante ou an ka kouvri.

Aprann plis sou lis medikaman sou preskripsyon

Plan sante doub kalifikasyon yo ka bay yon alokasyon pou aparèy pou tande, epi lòt avantaj

Plan sante doub kalifikasyon yo ka gen ladan yo avantaj anplis tankou kouvèti pou odisyon ak èd pou peye pou aparèy pou tande yo.

Aprann plis sou kouvèti odisyon D-SNP

Kòman yon plan sante doub kalifikasyon ka ede moun ki gen dyabèt

Plan sante doub kalifikasyon yo ofri anpil avantaj anplis ki ka ede jere dyabèt pi fasilman epi ede kouvri pri apwovizyonnman pou dyabèt yo ak pou manje ki bon pou lasante.

Aprann kòman yon plan sante doub kalifikasyon ka ede moun ki gen dyabèt

Yon Navigatè ka ede rann lavi a pi fasil pou manm plan sante doub yo

Kisa sa vle di lè ou gen yon Navigatè dedye epi kisa Navigatè a fè pou ede li vin pi fasil pou moun ki gen doub kalifikasyon Medicaid ak Medicare yo jwenn sipò?

Aprann plis sou Navigatè yo

Èske medikaman sou preskripsyon yo kouvri nan yon plan doub pou bezwen espesyal (D-SNP)?

Plan sante doub kalifikasyon yo gen ladan yo plis kouvèti asirans preskripsyon pase Medicaid oswa Original Medicare pou kont yo. Gade yon lis medikaman ki kouvri nan plan sante doub ki disponib kote w ap viv la.

Aprann plis sou kouvèti D-SNP pou medikaman

5 avantaj etonan nan plan sante doub yo

Plan sante doub yo gen 5 avantaj etonan sa yo ak plis ankò pou moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare.

Aprann plis sou avantaj etonan D-SNP sa yo

Pwoteksyon asirans pou vizyon: Egzamine pi pre sa plan sante doub yo ofri

Yo eksplike opsyon pou pwoteksyon asirans swen vizyon yo pou ede ou konprann nètalkole ki swen pou vizyon ki kouvri nan plan sante yo pou moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare.

Aprann plis sou kouvèti vizyon D-SNP

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink