Ale nan kontni prensipal la Kontni Prensipal

Avantaj D-SNP yo

Dual health plans are designed to help people with Medicare and Medicaid. Plans include extra benefits to help make life easier. Those benefits typically include a monthly over-the-counter (OTC) credit, dental, vision and hearing coverage. You may also get someone to help coordinate your care and be able to see a provider virtually.

Avèk yon plan sante doub, ou ka jwenn yon kredi chak mwa pou ede pou bezwen chak jou yo tankou manje, pwodui OTC ak sèvis piblik yo

Yon kredi fleksib chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui san preskripsyon ak pou peye bòdwo sèvis piblik yo se yon avantaj ki gen anpil valè ki ede manm plan sante doub nou yo fè plis avèk dola yo.

Learn about the food, OTC and utility bill credit

Pwoteksyon asirans dantè bay moun ki gen Medicaid ak Medicare yo plis rezon pou yo souri

Gade yon eksplikasyon sou pati ki genyen yo nan pwoteksyon asirans dantè, konsa ou va konnen kisa pou ou konsidere pou pwoteksyon asirans swen dantè lè ou gen Medicaid ak Medicare.

Learn about dental coverage

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

Dekouvri kisa ou dwe konnen sou plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

UCard® can help simplify things for many UnitedHealthcare members

UnitedHealthcare UCard makes it simpler for dual health plan members to get care and unlock all the benefits and programs included with their health plan.

Learn about UCard

Kisa sante konpòtmantal ye?

Jwenn enfòmasyon sou avantaj sèvis swen sante konpòtmantal ak sante mantal plan sante doub DSNP yo ofri.

Learn about behavioral health

Kisa yon fòmilè ye epi kijan yo fonksyone?

Gade kòman pou itilize yon lis medikaman fòmilè 2023 pou yon plan sante doub kalifikasyon, ak kòman pou tcheke ki medikaman Pati D Medicare plan sante ou an ka kouvri.

Learn about prescription drug lists

Plan sante doub kalifikasyon yo ka bay yon alokasyon pou aparèy pou tande, epi lòt avantaj

Plan sante doub kalifikasyon yo ka gen ladan yo avantaj anplis tankou kouvèti pou odisyon ak èd pou peye pou aparèy pou tande yo.

Learn about D-SNP hearing coverage

Kòman yon plan sante doub kalifikasyon ka ede moun ki gen dyabèt

Plan sante doub kalifikasyon yo ofri anpil avantaj anplis ki ka ede jere dyabèt pi fasilman epi ede kouvri pri apwovizyonnman pou dyabèt yo ak pou manje ki bon pou lasante.

Learn about how a dual-eligible health plan can help people with diabetes

Yon Navigatè ka ede rann lavi a pi fasil pou manm plan sante doub yo

Kisa sa vle di lè ou gen yon Navigatè dedye epi kisa Navigatè a fè pou ede li vin pi fasil pou moun ki gen doub kalifikasyon Medicaid ak Medicare yo jwenn sipò?

Learn about Navigators

Èske medikaman sou preskripsyon yo kouvri nan yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (D-SNP)?

Plan sante doub kalifikasyon yo gen ladan yo plis kouvèti asirans preskripsyon pase Medicaid oswa Original Medicare pou kont yo. Gade yon lis medikaman ki kouvri nan plan sante doub ki disponib kote w ap viv la.

Learn about D-SNP drug coverage

5 avantaj etonan nan plan sante doub yo

Plan sante doub yo gen 5 avantaj etonan sa yo ak plis ankò pou moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare.

Learn about these surprising D-SNP benefits

Pwoteksyon asirans pou vizyon: Egzamine pi pre sa plan sante doub yo ofri

Yo eksplike opsyon pou pwoteksyon asirans swen vizyon yo pou ede ou konprann nètalkole ki swen pou vizyon ki kouvri nan plan sante yo pou moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare.

Learn about D-SNP vision coverage

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid or dual-eligible plan benefits can change depending on where you live. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink