Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
An older gray-haired white man with moustache and glasses being given a prescription by a young female pharmacist

Èske medikaman sou preskripsyon yo kouvri nan yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (D-SNP)?

Pibliye: February 11, 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2023

Ou enkyete pou gwo pri medikaman preskripsyon yo? Ou pa poukont ou. Anpil moun ki depann de medikaman pa t ap kapab peye pou yo ak lajan nan pòch yo. Kidonk, sa pa etonan ke pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon se youn nan premye bagay moun mande osijè plan sante doub yo. Plan sa yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Epi atik sa a kouvri pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon ke plan sante doub yo genyen anjeneral.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Èske Medicaid pa kouvri preskripsyon yo?

Se vre. Pifò plan Medicaid yo kouvri sèten medikaman preskripsyon. Men, sila yo egzakteman ki fè sa kapab chanje soti nan yon Eta ale nan yon lòt. Epitou, Eta diferan ka gen règ diferan pou kopeman ak pataj frè, kidonk se pa tout medikaman ki ka kouvri konplètman.

Ki preskripsyon Medicare kouvri?

Pati D se pati nan Medicare ki ede peye pou medikaman preskripsyon pou benefisyè Medicare yo. Men, se sa pwoteksyon asirans anplis ou pa jwenn nan Original Medicare. Bòn nouvèl la sèke plan sante doub yo se yon kalite plan Medicare Advantage yo ye, kidonk yo gen Pati D Medicare ladan. Sa vle di ou ka jwenn plis pwoteksyon asirans preskripsyon pase sa ou jwenn kounye a ak plan Medicaid oswa Original Medicare yo. 

Sa ou gen petèt kounye a

Sa ou ta ka jwenn

Avantaj Medicare

Avantaj Medicare

Original Medicare

Yon plan sante doub

Preskripsyon anplis
kouvèti asirans medikaman

Kijan ou ka konnen egzakteman ki medikaman ki kouvri?

Tout plan sante yo gen sa yo rele yon fòmilè. Sa se yon lis medikaman asirans sante oswa plan ou an kouvri. Yo rele sa tou yon lis medikaman prefere (Preferred Drug List, PDL). Si w ap anvizaje yon plan doub nan UnitedHealthcare, men kòman pou wè yon lis medikaman plan sante doub yo an English oswa Panyòl:

  1. Antre kòd postal ou nan ankadre ki anba paj la pou jwenn yon plan nan zòn ou an ​
  2. Klike sou ankadre “Gade Detay Plan” an nan plan ki enterese ou an​
  3. Chwazi “Lis Medikaman” nan ankadre rechèch founisè ble a pou wè preskripsyon ki garanti nan plan sa a

Ou pral anvi jwenn trè pwobableman detay sou medikaman w ap pran kounye a. Sa fasil pou fè, paske ou ka chèche nan yon lis pa òd alfabetik nenpòt medikaman ki enterese ou.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

Remak: Avantaj yo varye selon plan an ak zòn sèvis la. Limit ak esklizyon yo aplike. ​
Pou jwenn detay yo sou avantaj ki gen nan Plan Doub pou Bezwen Espesyal ou yo, rele nan nimewo telefòn lan oswa vizite sit entènèt la ki enprime sou do kat ID manm ou an.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink