Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Plan sante doub kalifikasyon yo ka bay yon alokasyon pou aparèy pou tande, epi lòt avantaj

Pibliye: 13 Oktòb 2021

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

Odisyon se youn nan 5 sans prensipal nou yo. Kidonk, pou pifò moun, lide pou nou ta pèdi kapasite pou tande se yon panse ki efreyan. Men, pèt kapasite pou tande se yon pwoblèm ki kouran, epi, sas pa siprenan, li afekte plis moun amezi n ap vyeyi.

Pèt nan kapasite pou tande kapab gen yon gwo enpak tou sou kalite lavi a. Moun aje ki pa ka tande byen ka retire kò yo sou lòt moun paske yo santi yo fristre oswa jennen poutèt yo pa kapab tande konvèsasyon yo. Sa, limenm, ka mennen nan pwoblèm ki pi grav tankou solitid ak depresyon.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Kòman aparèy pou tande yo ka ede pou pèt kapasite pou tande?

Aparèy pou tande yo pi itil pou moun ki gen pèt kapasite pou tande ki soti nan maladi, vyeyès, oswa blesi akòz bri oswa sèten medikaman. Aparèy pou tande yo fè son yo pi fò pou itilizatè yo ka tande pi bon pase san aparèy yo. Aparèy pou tande yo anjeneral gen diferan reglaj ki ka chanje pou adapte ak anviwònman diferan. Yon reglaj ka travay pi byen nan yon ti chanm trankil. Yon reglaj diferan gendwa travay pi byen nan yon restoran chaje ak moun oswa yon gwo, zòn ouvè tankou yon teyat oswa yon stad. 

Èske Medicare kouvri aparèy pou tande yo?

Original Medicare pa kouvri ni egzamen odisyon woutin ni aparèy pou tande. Sa souvan vini kòm yon sipriz pou moun lè yo premye kalifye pou Medicare. Sa ki pa yon sipriz sèke pri aparèy pou tande yo kapab chè. Bòn nouvèl la sèke anpil plan Medicare Advantage ofri kouvèti odisyon woutin. Men, si ou kalifye pou ni Medicaid ni Medicare, ou gendwa kapab jwenn yon plan sante doub kalifikasyon. Plan sante doub yo ka gen ladan èd pou peye pou aparèy pou tande, aparèy pou tande ak akseswa pou aparèy pou tande.

Pifò plan sante doub UnitedHealthcare yo ba ou yon alokasyon pou aparèy pou tande, apati $1100*

Kisa yon plan sante doub kalifikasyon ye?

Plan sante doub kalifikasyon yo (ki rele tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal oswa D-SNP) se yon kalite plan Medicare Advantage pou moun ki gen Medicaid ak Medicare. Plan sa yo anjeneral gen ladan anpil avantaj anplis ke Original Medicare pa kouvri. Kouvèti dantè, swen vizyon woutin ak kouvèti odisyon woutin yo se jis kèk egzanp. Sa ki pi bon ankò, pifò plan sante doub UnitedHealthcare yo ba ou tou yon alokasyon pou ede peye pou aparèy pou tande yo.

Kòman alokasyon an pou ede pou frè pou aparèy pou tande yo fonksyone?

Alokasyon an se yon fason pou ede peye pou aparèy pou tande yo ak ti kras frè oswa san frè pou ou. Pifò plan sante doub UnitedHealthcare yo ba ou yon alokasyon pou aparèy pou tande, apati $1100* Ou ka itilize alokasyon sa a pou yon gwo seleksyon mak komèsyal aparèy pou tande. Sa ka gen ladan tou mak dènye kri UnitedHealthcare Hearing lan, Relate™.

Avèk yon plan sante doub nan UnitedHealthcare, ou pral jwenn èd pèsonèl nan chak etap nan pwosesis la, depi nan fè aranjman pou yon egzamen odisyon, rive nan jwenn bon aparèy pou tande a pou bezwen ou yo ak bidjè ou. Pou pi gwo fasilite, ou ka anmezi pou fè yon egzamen odisyon sou entènèt epi yo fè livre aparèy pou tande ou an dirèkteman lakay ou.*

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

*Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon ka aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink