Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kisa sante konpòtmantal ye?

Pibliye: 13 Oktòb 2021

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

Sante konpòtmantal ak sante mantal se fondamantalman menm bagay la. Yo toude se tèm ki dekri yon kantite pwoblèm ki ka afekte byennèt mantal moun yo.

Lè nou pale sou sante konpòtmantal, anjeneral li gen ladan bagay tankou:

  • Estrès
  • Anksyete
  • Depresyon
  • Twoub nan karaktè
  • Pwoblèm sikolojik

Twoub itilizasyon sibstans, twoub alimantasyon ak twoub sikotik se lòt egzanp pwoblèm sante konpòtmantal.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Pwoblèm sante konpòtmantal yo trè kouran

Plizyè milyon moun Ozetazini afekte ak pwoblèm sante mantal chak ane.1 Anfèt, 1 moun aje sou 5 ki gen laj plis pase 55 lane gen kèk kalite pwoblèm sante mantal.2 Pou moun doub kalifikasyon yo (moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare), pwoblèm lan pi gwo toujou. Pa egzanp, èske w te konnen ke:

  1. 64% of dual eligibles have a mental health diagnosis3
  2. Prèske mwatye nan popilasyon moun doub kalifikasyon yo ki poko gen laj 65 lane gen twoub mantal grav4

Dual eligibles also have higher rates of chronic conditions than Medicare-only beneficiaries.5 That includes diabetes, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and high blood pressure.

Anplis, moun ki gen doub kalifikasyon yo oblije navige tou nan pwogram swen sante avèk alafwa Medicare ak Medicaid. Sa ka fè li pi difisil pou yo oryante yo epi pou yo jwenn swen ak sèvis sipò yo gendwa bezwen. Se la yon plan sante doub kalifikasyon kapab ede.

Behavioral health is as important as physical health

Kòman yon plan sante doub ka ede pou pwoblèm sante konpòtmantal?

Sante konpòtmantal enpòtan menm jan ak sante fizik. Se poutèt sa sèvis sante konpòtmantal yo (ke yo rele tou sèvis sante mantal) se youn nan anpil avantaj anplis ki genyen nan pifò plan sante doub kalifikasyon yo nan UnitedHealthcare.*

Plan sante doub yo (ki rele tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal oswa D-SNP) se yon kalite plan Medicare. Yo se pou moun ki gen ni Medicaid ni Medicare. Plan sante doub yo ka ede senplifye swen yo epi ede fè lavi a vin pi fasil pou manm ki gen doub kalifikasyon yo.

Anpil moun ki gen doub kalifikasyon alafwa pou Medicaid ak Medicare gen pwoblèm sante pèmanan grav. Yo ka gen pou wè yon kantite doktè ak espesyalis diferan. Sa ta ka gen ladan tou terapis, konseye, sikyat, sikològ oswa lòt doktè sante konpòtmantal pou ede avèk defi sante mantal yo.

Yon plan sante doub kalifikasyon ka fè li pi fasil pou jere anpil kalite founisè swen yo. Plan sante doub yo ka ede ou jwenn yon sikyat oswa yon lòt founisè sante mantal toupre ou. Si sa nesesè, plan doub yo ka ede kowòdone sèvis tretman twoub sante mantal ak itilizasyon sibstans avèk sèvis swen sante fizik. Sa mande anpil tan ak efò pou jere an menm tan plizyè randevou, plis tout dokiman yo nan Medicaid ak Medicare yo. Yon plan sante doub ka ede kenbe tout bagay dwat.

Vizit sante mantal telesante yo ofri plis fasilite

Li pa toujou fasil oswa pratik pou vizite yon doktè an pèsòn. Se lè sa konsèy sou sante mantal nan telesante kapab yon bon repons. Telesante pèmèt ou konsilte yon doktè oswa yon founisè sante mantal sou entènèt.6 Ou ka pale an prive sou yon pwoblèm sante mantal oswa sou yon pwoblèm sante nenpòt lè, 24/7, avèk oswa san yon randevou. Telesante se jis yon lòt avantaj anplis ou ta ka jwenn ak yon plan sante doub kalifikasyon nan UnitedHealthcare.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

1 Chif yo nan Alyans Nasyonal pou Maladi Mantal, Sante Mantal. Dènye Mizajou Mas 2021. Accessed July 13, 2023.
2 https://www.cdc.gov/aging/pdf/mental_health.pdf. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak Asosyasyon Nasyonal Direktè Maladi Kwonik. Eta Sante Mantal ak Vyeyisman nan Amerik, Nòt Enfòmasyon 1: Kisa Done yo Di Nou? Atlanta, GA: Asosyasyon Nasyonal Direktè Maladi Kwonik; 2008. Accessed

3,5 A Profile of Medicare-Medicaid Dual Beneficiaries. ATI Advisory Report, June 2022. Accessed July 24, 2023.
4 Jistis nan Vyeyès, Reponn ak Bezwen Sante Mantal nan Moun Doub Kalifikasyon yo: Yon Opòtinite pou Defansè yo. Denny Chan 24 Me 2016. Accessed July 13, 2023.
Se pa tout pwoblèm medikal ki ka trete pa mwayen telesante. Doktè telesante an pral idantifye si ou bezwen wè yon doktè fasafas pou tretman.
*Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink