Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kòman yon plan sante doub kalifikasyon ka ede moun ki gen dyabèt

Pibliye: 30 jiyè 2021

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

5 fason plan sante doub kalifikasyon yo ka ede moun ki gen dyabèt yo

Dyabèt se yon maladi grav, ki dire lontan. Fòk gen yon bon jesyon swen dyabèt pou kenbe dyabèt la sou kontwòl. Pa gen gerizon pou dyabèt. Men, moun ki gen dyabèt ka viv yon lavi long kanmenm ak kè kontan. Kle a se fè atansyon ak swen prevantif dyabèt epi kenbe nivo glikoz yo ba. Si gen bon plan sante a, sa kapab ede tou. 

Plan sante doub kalifikasyon yo (ki rele tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal oswa D-SNP) se yon kalite plan Medicare Advantage pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare. Se sa tèm “doub kalifikasyon” an vle di. Atik sa a mete aksan sou 5 fason yon plan sante doub ka ede moun ki gen dyabèt yo jere swen dyabèt yo pi byen.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

1. Plan sante doub yo ka ede kouvri pri ensilin ak lòt medikaman kont dyabèt yo

Plan sante doub yo ka ede peye pou ensilin, estilo piki ensilin, sereng, zegwi ak lòt apwovizyonnman pou dyabèt yo. Plan sante doub yo kouvri tou medikaman preskripsyon pou ede lite kont dyabèt. Sèten medikaman kont dyabèt bese nivo glikoz nan san an (sik nan san). Lòt medikaman ki anrapò ak dyabèt yo ede bese tansyon an pou diminye risk pou maladi kè ak estwok.  

2. Plan sante doub yo ka ede ak apwovizyonnman pou dyabèt yo tou

Anplis ensilin, fòk gen bandlèt pou tès ak tout kalite lòt apwovizyonnman medikal pou jere dyabèt la avèk efikasite. Pou moun ki gen dyabèt yo, pri apwovizyonnman dyabetik yo ka adisyone byen vit. Men yon lòt fwa ankò, se yon lòt domèn kote yon plan sante doub kalifikasyon gendwa ede. 

Kredi pou Manje, OTC ak Bòdwo Sèvis Piblik se yon avantaj ki gen anpil valè ki gen nan plan sante doub yo nan UnitedHealthcare.* Avantaj sa a bay manm nou yo yon kredi mansyèl fleksib yo ka itilize pou achte plizyè milye pwodui yo vann san preskripsyon kay anpil detayan. Kit se twal gaz, tanpon alkòl, yon tansyomèt oswa lòt founiti pou ede pou swen dyabèt, ou ka sèvi avèk kredi ou pou achte yo olye pou ou peye ak lajan ki sot nan pwòp pòch ou yo. Epi si ou bezwen bagay tankou aspirin, vitamin, pat dantifris, founiti pou fo dan oswa pansman, ou ta ka itilize kredi ou an pou achte atik sa yo tou.

Eating healthy foods can help quickly reduce A1C blood sugar levels

3. Plan sante doub yo gendwa ofri kredi pou achte manje ki bon pou sante

Manm UnitedHealthcare yo ka itilize Kredi pou Manje, OTC ak Bòdwo Sèvis Piblik yo a tou pou achte pwovizyon manje apwouve san frè pou yo. Pakèt seri chwa yo gen ladan yo fwi ak legim, vyann ak pwason, ze ak pwodui abaz lèt ak anpil lòt pwodui alimantè ki bon pou sante.

Manje ki bon pou lasante se yon pati enpòtan anpil nan bon jesyon swen pou dyabèt la. Tès A1C pou dyabèt la swiv nivo glikoz yo sou yon peryòd 2- 3 mwa. Manje ki gen anpil idrat kabòn (glisid), tankou pat, pen ak sereyal ka ogmante glikoz lan. Men si ou manje aliman ki bon pou lasante, sa ka ede bese byen vit nivo glikoz A1C yo. Manje anpil fwi, legim ki pa gen lanmidon, sereyal konplè ak manje ki gen anpil fib. Limite manje anbale, transfòme ak manje pou pote ale yo ki ka gen anpil grès satire, sodyòm ak sik ki ajoute. Fè atansyon ak gwosè pòsyon yo tou. Manje mwens ta ka youn nan pi bon fason pou jere dyabèt epi redui nivo glikoz yo.

4. Plan sante doub yo ka ede ak egzèsis

Anplis yon pi bon rejim alimantè ak nitrisyon, egzèsis se youn nan chanjman nan fason ou viv ki pi enpòtan ki ka ede bese nivo glikoz A1C yo. Epi gen anpil lòt avantaj pou sante toujou ki vini avèk aktivite fizik. Se poutèt sa anpil plan sante doub UnitedHealthcare gen nan yo pwogram fòm fizik Renew Active® lan.* Avantaj sa a bay manm yo yon abònman estanda gratis nan jimnaz ak sant fòm fizik, plis aksè ak klas an gwoup epi egzèsis pou sèvo sou entènèt. 

5. Plan sante doub yo ka ofri kowòdinasyon swen yo pou ede jesyon dyabèt la

Li kapab difisil pou viv avèk dyabèt oswa lòt maladi sou peryòd ki long. Epi moun ki gen Medicaid ak Medicare yo gen tandans gen yon pakèt bezwen swen sante tout bon. Avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal UnitedHealthcare, ou ta ka benefisye yon eksperyans swen kowòdone pou ede jere plan swen dyabèt ou an ansanm ak nenpòt lòt pwoblèm sante ou gendwa genyen.

Manm plan sante doub UnitedHealthcare yo gen yon Navigatè pou gide yo nan sistèm swen sante a. Navigatè ou an se yon sèl moun pou kontakte ki pral aprann konnen ou ak pwoblèm sante byen presi ou genyen yo. Ann di ou ta gen yon kesyon sou estanda swen pou dyabèt yo oswa ou ta vle jwenn soutyen anplis tankou konsèy sou dyabèt oswa nitrisyon. Ou ta ka rele Navigatè ou an pou jwenn repons yo epi jwenn pwogram ki disponib yo. Navigatè ou an pral kolabore avèk ou menm, fanmi ou ak moun k ap okipe ou yo pou asire l bezwen swen ou yo satisfè.  

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. Pou jwenn Detay yo sou Kredi egzat pou Manje, OTC ak Bòdwo Sèvis Piblik yo ki gen nan Plan Doub pou Bezwen Espesyal 2023 ou, rele nan nimewo a oswa vizite sit entènèt la ki enprime sou do UCard UnitedHealthcare ou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink