Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

5 avantaj etonan nan plan sante doub yo

Pibliye: February 10, 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2023

Anpil moun ki gen Medicaid ak Medicare rankontre pwoblèm sante difisil. Epi revni fèb ka fè lavi a pi rèd toujou. Plan sante doub yo gen avantaj ak fonksyonalite anplis nan yo pou ede moun ki gen Medicaid ak Medicare.  Some of these benefits, like credits to buy OTC products and covered groceries, dental care and prescription drug coverage, you may know about. Men, plan sante doub yo ofri tou anpil lòt avantaj ak fonksyonalite ki ka siprann ou.* Kontinye fè lekti pou jwenn plis enfòmasyon.

1. Kowòdinasyon Swen

Swen sante kapab gen konfizyon pou nenpòt moun. Men li gendwa pi difisil pou moun ki gen Medicaid ak Medicare. Sèten plan sante doub ka ofri ou yon kowòdonatè swen pèsonèl. Se yon moun ki kapab ede ou:

  • Konprann avantaj Medicaid ak Medicare ou yo.
  • Jere sèvis doktè ou yo, espesyalis ak swen ou yo.
  • Jwenn sèvis ou bezwen yo pou ou santi ou ansante otank posib. 

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

2. Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

Sèten plan sante doub ofri manm yo yon sistèm repons ijans pèsonèl (Personal Emergency Response System, PERS) san okenn frè anplis. Sizoka gen yon ijans, sistèm PERS lan konekte manm lan byen vit avèk yon operatè kalifye. Operatè a kapab bay èd nan telefòn ak voye èd si sa nesesè. PERS lan se yon avantaj pou sove lavi ki disponib 24 èdtan pa jou avèk plan sante doub nan UnitedHealthcare yo.

3. Vizit Medikal Vityèl

Li pa toujou pratik pou deplase pou al wè yon doktè. Vizit Medikal Vityèl yo pèmèt manm yo gen konvèsasyon videyo andirèk avèk yon doktè sou konpitè, tablèt oswa smatfòn yo. Doktè yo ka reponn kesyon epi trete anpil pwoblèm sante kouran. Vizit medikal Vityèl yo disponib 24/7 avèk oswa san randevou.

4. Pwoteksyon asirans pou Ijans nan Lemonn antye

Si ou fè yon vwayaj oswa rann fanmi vizit, li bon pou konnen ou kouvri toujou pou ijans ak swen ijan. Anpil plan sante doub gen nan yo Pwoteksyon Asirans pou Ijans nan lemonn antye pou pwoteje manm yo nenpòt lè ak tout kote yo vwayaje.

5. Ou ka anmezi pou ou enskri touswit

Youn nan pi gwo avantaj yo nan yon plan sante doub sèke ou ka pa oblije tann pou ou enskri. Pifò moun ka chanje plan Medicare yo sèlman pandan Peryòd Enskripsyon Anyèl Medicare a (Annual Enrollment Period, AEP) ann otòn. Men si ou kalifye pou Medicaid epi ou enskri nan Medicare, ou ka anmezi pou ou enskri pandan 9 premye mwa yo nan ane a nan yon Peryòd Enskripsyon Espesyal (Special Enrollment Period, SEP). Pou jwenn plis detay, al gade nan atik ki rele Kilè ou ka enskri nan yon plan sante doub.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

*Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit, esklizyon ak/oswa restriksyon pou rezo ka aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink