Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Pwoteksyon asirans dantè bay moun ki gen Medicaid ak Medicare yo plis rezon pou yo souri

Pibliye: February 10, 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2023

Bon sante dantè enpòtan, paske li sitèlman gen anpil bagay pou wè ak sante ou anjeneral. Men, swen dantè kapab koute trè chè tou. Lè lajan ou piti, ou ka gen tantasyon repòte oswa evite vizit kay dantis. 

Èske Medicare ak Medicaid kouvri swen dantè?

Swen dantè woutin yo pa kouvri nan Original Medicare. Medicare Pati A (Asirans Lopital) ap peye sèlman pou sèvis dantè ou jwenn lè ou nan yon lopital. Si ou bezwen pran swen dantè dijans pandan yon sejou nan lopital, Medicare gendwa kouvri swen dantè ou yo, men pa otreman.

Medicaid kouvri sèvis dantè pou timoun yo, epi sèten Eta bay kouvèti dantè konplè Medicaid tou pou granmoun. Men, règ pou kouvèti dantè Medicaid yo diferan pou chak Eta. Alesepsyon swen dantè dijans, lòt sèvis dantè Medicaid ki kouvri yo depann de kote w ap viv la.

Si ou gen toude, ni Medicaid ni Medicare, ou gendwa pa oblije fè chwa sa a. Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Epi pifò gen ladan yo pwoteksyon asirans dantè.* Sa ta ka fè yon gwo diferans pou bidjè ou ak sante ou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Kouvèti dantè Medicare ak Medicaid

Anvan ou enskri nan nenpòt plan sante, li bon pou konnen egzakteman kisa avantaj yo ak pwoteksyon asirans lan vle di. Men diferan kalite swen dantè ou ta dwe garanti ki kouvri nan plan ou an:

Egzamen ak netwayaj regilye. Pifò plan sante doub gen ladan $0 kopeman pou egzamen regilye, ki ka gen ladan netwayaj ak antretyen estrikti ki antoure ak soutni dan yo (pawodontal). Sa vle di ou ka ale kay dantis pou yon netwayaj san w pa gen frè anplis.

Radyografi dan yo. Dantis yo itilize radyografi yo pou egzamine an detay sante bouch ou. Yo ka verifye rasin dan ou yo ak zo ki antoure yo, ansanm ak plonbaj yo, kouwòn yo ak enplant yo. Radyografi yo ede dantis yo tou pou jwenn kari ak kavite.

Tretman fliyò. Se yon fason rapid, san doulè pou ede pwoteje dan ou kont kari ak degradasyon.

Kredi pou sèvis dantè yo. Anjeneral, pasyan yo peye yon pati nan frè yo pou plonbaj, kanal rasin, enplan ak lòt sèvis dantè yo. Men, anpil plan sante doub gen nan yo kredi pou ede peye pou kalite sèvis dantè sa yo. Sèten plan sante doub menm gen kredi pou fo dan ladan.

Konsève souri ou

Dan nou se yon gwo pati nan aparans nou. Epi li gendwa pi fasil anpil pou ou santi ou alèz sou tèt ou lè ou santi ou byen osijè dan ou. Lè ou gen yon bèl souri, sa kapab amelyore konfyans ou gen nan tèt ou. E sa gendwa rann li pi fasil ak pi agreyab pou ou sosyalize tou. Pa rate okazyon pou jwenn kouvèti dantè si ou kalifye pou Medicaid ak Medicare, gade ki kouvèti dantè ou ta ka jwenn avèk yon plan sante doub.*

Pou konnen egzakteman ki pwoteksyon asirans dantè ou ka jwenn avèk yon plan sante doub nan UnitedHealthcare, fè rechèch dapre kote ou ye a.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

*Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limitations, exclusions and/or network restrictions may apply

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink