Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

UCard® can help simplify things for many UnitedHealthcare members

Pibliye: 13 Oktòb 2022

Dat dènye mizajou: 19 Oktòb 2022

Sistèm swen sante a konplike. Souvan li menm pi difisil pou moun ki gen pwoblèm sante pèmanan oswa ki gen doub kalifikasyon. Yo dwe jere avantaj pou alafwa Medicare ak Medicaid, epi yo gendwa bezwen wè plizyè doktè, espesyalis ak terapis.

Pou ede rann lavi a pi fasil pou manm nou yo, UnitedHealthcare te vini avèk UnitedHealthcare UCard™. UCard ede anpil manm debloke avantaj ak pwogram ki genyen nan plan sante doub UnitedHealthcare yo. Kontinye fè lekti pou dekouvri kòman.

UCard ede pou jwenn swen

UCard UnitedHealthcare se yon ID manm ak piplis ankò. Anpil manm ka montre UCard yo lè yo vizite yon founisè, egzekite yon preskripsyon nan yon famasi, epi ale kay dantis oswa doktè zye pou jwenn aksè nan swen.

Ou deja yon manm plan doub UnitedHealthcare?

Jere avantaj ak rekonpans plan w lan nan UCard Hub lan.

UCard reyini avantaj* ou yo

Plan sante doub UnitedHealthcare yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Plan doub yo ede manm yo jere sante yo avèk divès kalite avantaj. UCard rann li pi fasil pou jwenn plis nan plan sante doub ou an. Ou pral sèvi ak UCard lè ou:

  • Achte manje ki bon pou sante ak pwodui san preskripsyon ki kouvri
  • Peye bòdwo pou sèvis piblik
  • Ale nan djim
  • Depanse nenpòt rekonpans ou benefisye
Graphic image of hand and Ucard

Achte nan magazen, sou entènèt oswa pa telefòn avèk UCard

Si w enskri nan yon plan ki gen yon kredi pou manje, OTC ak bòdwo sèvis piblik, yo pral mete l sou UCard ou a le premye nan chak mwa. Nenpòt kredi ki pa itilize ekspire nan dènye jou nan mwa a. Li fasil pou achte manje ki bon pou sante ou chwazi yo, pwodui OTC ki kouvri epi peye bòdwo sèvis piblik yo. Ou ka menm fè livre pwodui yo lakay ou gratis.

UCard UnitedHealthcare se yon ID manm ak piplis ankò

Tout bagay sou Hub UCard la

Avèk UCard, li fasil pou jwenn aksè nan avantaj ak pwogram ou yo, kidonk li fasil pou w pwofite de sa plan w lan genyen pou l ofri. Manm yo wè ak jere kredi avantaj ak rekonpans yo sou Entènèt nan seksyon UCard Hub lan sou sit manm ak aplikasyon mobil UnitedHealthcare lan. UCard Hub se kote ou ale pou fè bagay tankou:

  • Verifye balans avantaj ak rekonpans ki disponib
  • Jwenn magazen patisipan toupre w oswa achte sou entènèt
  • Gade yon lis manje ki bon pou sante ak pwodui OTC ki kouvri yo
  • Peye bòdwo pou sèvis piblik
  • Jwenn repons pou kesyon ki kouran yo ak plis ankò

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Ou ka gen posiblite pou jwenn plis avantaj

Si ou kalifye pou alafwa Medicare ak Medicaid, ou gendwa kapab jwenn yon plan sante doub nan UnitedHealthcare. Plan sante doub yo anjeneral gen nan yo anpil avantaj anplis pou ede senplifye lavi pou manm doub kalifikasyon konplè yo. W ap jwenn UCard tou pou ede li vin pi fasil pou w pwofite de avantaj siplemantè sa yo.

*Avantaj yo varye selon plan an ak zòn sèvis la. Limit ak esklizyon aplike. Pou jwenn detay yo sou avantaj egzat ki gen avèk Plan Doub pou Bezwen Espesyal 2023 ou, rele nan nimewo a oswa vizite sit entènèt la ki enprime sou do Ucard UnitedHealthcare ou a.

Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink