Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Avèk yon plan sante doub, ou ka jwenn yon kredi chak mwa pou ede pou bezwen chak jou yo tankou manje, pwodui OTC ak sèvis piblik yo

Pibliye: 08 Mas 2022

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2023

Sanble tankou pri tout bagay annik kontinye ap monte sèjousi. Men, se moun ki gen yon revni limite ki vrèman santi presyon an. Menm peye pou pwodui nesesite tankou manje, pwodui swen sante san preskripsyon (Over-The-Counter, OTC) ak chofaj ak elektrisite kapab difisil. Donk, pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare, yon plan sante doub ka bay yon soulajman ki byenveni.

Plan sante doub yo se pou moun ki gen doub kalifikasyon pou Medicare ak Medicaid. Plan sante doub yo gen nan yo anpil avantaj siplemantè ki ka rann lavi a pi fasil pou moun ki gen revni fèb yo. Yon kredi chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik se jis yon egzanp. Gade tout lòt avantaj plan sante doub yo ka ofri.*

Ou deja yon manm plan doub UnitedHealthcare?

Ou ka navige nan pwodui OTC+Healthy Food ki kouvri yo, palse kòmann epi jere kont avantaj ou sou Entènèt.

Kredi pou manje, OTC ak bòdwo sèvis piblik yo ka bay bidjè ou yon bon ranfòsman

Atansyon, prè, achte

Kredi pou manje, OTC ak bòdwo sèvis piblik yo fè pati anpil plan sante doub nan UnitedHealthcare.* Avantaj sa a bay manm nou yo yon kredi fleksib chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui OTC ak pou bòdwo sèvis piblik.

Frè pou manje, pwodui toulejou yo ak sèvis piblik yo te monte anpil dènyèman.

But if you have Medicare and Medicaid, you could get the UnitedHealthcare UCard to help pay for

manje ki bon pou sante,

Pwodui OTC

and utility bills.

Ou ka chwazi kijan pou w itilize avantaj mansyèl ou yo.

To start shopping, visit a store near you or go online, using yourUnitedHealthcare UCard®.

With UnitedHealthcare Dual Complete, you get more.

Kisa ou ka achte avèk kredi ou a?

Si ou te gen yon plan sante doub UnitedHealthcare, ou ta ka itilize kredi ou pou:

  • Achte manje ki bon pou sante tankou fwi ak legim, vyann, fwidmè, pwodui abaz lèt epi dlo
  • Chwazi nan pami plizyè milye pwodui OTC, tankou pat dantifris, nesesite pou premye swen, pastiy pou tous, pad pou kontwòl blad pipi ak plis ankò
  • Peye bòdwo sèvis piblik yo tankou elektrisite, gaz, dlo ak entènèt

Kòman Kredi pou Manje, OTC ak bòdwo sèvis piblik la fonksyone?

Anpil manm plan sante doub UnitedHealthcare jwenn UnitedHealthcare UCard™. UCard la fè itilizasyon benefis ou yo senp yon fason ki etonan. Yo pral mete kredi w lan sou UCard ou chak mwa. Lè sa, annik itilize UCard ou pou peye pou nenpòt atik ou bezwen ki kouvri.

UCard UnitedHealthcare rann li fasil pou depanse kredi ou

Anpil manm UnitedHealthcare ka itilize UCard yo a pou:

  • Achte nan pami plizyè milye boutik ki patisipe, sa gen ladan Walmart, Walgreens, CVS ak Kroger oswa nan magazen ki toupre ou yo
  • Kòmande sou Entènèt epi jwenn livrezon lakay ou gratis sou kòmand kalifye ki nan $35 oswa plis
  • Peye bòdwo sèvis piblik kalifye yo sou entènèt, nan telefòn oswa nan Walmart MoneyCenter zòn ou an

Aprann plis sou fason UCard senplifye lavi a pou anpil manm UnitedHealthcare.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. Pou jwenn Detay yo sou Kredi egzat pou Manje, OTC ak Bòdwo Sèvis Piblik yo ki gen nan Plan Doub pou Bezwen Espesyal 2023 ou, rele nan nimewo a oswa vizite sit entènèt la ki enprime sou do UCard UnitedHealthcare ou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Avantaj yo

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink