Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Lokalizatè Plan

  1. Anplasman ak Laj

  2. Medicaid ak Medicare

  3. Rezilta Ou yo

Ki kòd postal ou?

Antre yon kòd postal 5 chif
Tanpri antre yon Kòd Postal ki Valab.

Tanpri chwazi rejyon ou.

Tanpri chwazi yon opsyon.

Dezole, nou pa ofri pou kounye a plan Medicaid oswa plan doub pou bezwen espesyal nan zòn ou an.

Si w ap chèche plan UnitedHealthcare Medicare yo,

vizite uhc.com/medicarepou wè lòt plan siplemantè yo nan zòn ou an.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Èske ou gen 65 lane oswa plis?

Tanpri chwazi yon opsyon.
Anile
Èske ou enskri aktyèlman pou avantaj Medicaid {{stateName.trim()}} yo?
Tanpri chwazi yon opsyon.

Èske Medicaid kouvri tout frè medikal ou yo?

Tanpri chwazi yon opsyon.

Èske ou resevwa èd siplemantè nan men Eta a?

Tanpri chwazi yon opsyon.

Èske ou kalifye pou Medicare akòz ou resevwa avantaj Sekirite Sosyal pou Andikap oswa sèten avantaj Railroad Retirement Board?

Tanpri chwazi yon opsyon.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan doub pou bezwen espesyal nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Sepandan, ou petèt kalifye pou jwenn yon plan Medicare. Gade plan Medicare UnitedHealthcare yo

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan doub pou bezwen espesyal nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan nan UnitedHealthcare. Gade plan Medicare yo

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan doub pou bezwen espesyal nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan nan UnitedHealthcare. Gade plan Medicare yo

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan doub pou bezwen espesyal nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Sepandan, ou petèt kalifye pou jwenn yon plan ACA (Lwa sou Swen Abòdab) nan UnitedHealthcare. Vizite UHCExchange.com

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Pou aprann plis sou plan doub pou bezwen espesyal yo, Medicare ak Medicaid, vizite Sant Resous nou an.

Èske w ap chèche yon Plan Medicare? Vizite UHCMedicareSolutions.com

Sepandan, ou petèt kalifye pou jwenn yon plan ACA (lwa sou swen abòdab) nan UnitedHealthcare. Vizite UHCExchange.com

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan doub pou bezwen espesyal nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan ACA (Lwa sou Swen Abòdab) nan UnitedHealthcare.

Vizite UHCExchange.com (Louvri nan yon lòt paj)

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Nan moman kounye a, UnitedHealthcare Community Plan pa ofri plan Medicaid yo nan zòn ou an.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan doub pou bezwen espesyal nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Nan moman kounye a, UnitedHealthcare Community Plan pa plan sante doub kalifikasyon yo nan zòn ou an.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan nan UnitedHealthcare. Gade plan Medicare yo

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Nan moman kounye a, UnitedHealthcare Community Plan pa ofri plan doub kalifikasyon pasyèl nan zòn ou an. Pou ou kapab kalifye pou plan doub kalifikasyon(yo) nan zòn ou an, Medicaid dwe ap kouvri kounye a tout frè medikal ou yo.

Sanble ou gendwa yon bon kandida yon plan {{(fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'dual-eligible' : fetchPlanType()}}

{{(calculateNextYearMedicareCount() !== 0 ? calculateNextYearMedicareCount() : '')}}

{{(calculateCurrentYearMedicareCount() !== 0 ? calculateCurrentYearMedicareCount() : '')}}

{{( (calculateCurrentYearMedicareCount() === 0 && calculateNextYearMedicareCount() === 0) ? ('Nou ofri '+calculatePlanCount()+' '+ ((fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Pasyèl' ) ? 'sante doub kalifikasyon' : fetchPlanType()) + ' plan(yo) nan Zipkòd ou.') :'')}}

Anile
Remak: Rezilta Lokalizatè Plan yo se nan bi pou bay enfòmasyon sèlman epi yo baze sou repons ou te bay yo. Rezilta ou yo pa garanti ou kalifye pou yon sèten kalite plan sante nan moman sa a.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink