Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kisa yon fòmilè ye epi kijan yo fonksyone?

Pibliye: 13 Oktòb 2021

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

Tou senpleman, yon fòmilè se jis yon lòt non pou yon lis medikaman. Yon fòmilè se lis medikaman preskripsyon jenerik ak mak komèsyal yon plan asirans sante byen presi kouvri. Pafwa, yo rele fòmilè plan sante yo tou lis medikaman prefere yo (Preferred Drug List, PDL).

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Ki objektif yon fòmilè?

Objektif yon fòmilè medikaman se pou ede jere ki medikaman founisè swen yo ka preskri epi ki ta kouvri nan yon plan sante nan 2023. Objektif yon fòmilè medikal se pou asire ke medikaman ki kouvri nan yon plan sante se medikaman ki san danje, ki efikas epi ki disponib nan yon pri rezonab. 

Kiyès ki kreye yon fòmilè medikaman?

Anjeneral, se yon komite konpayi asirans sante plan an mete an plas ki kreye fòmilè plan sante yo. Komite fòmilè ta gen ladan pwobableman famasyen ak doktè ki soti nan divès domèn medikal. Lè sa, komite sa ta chwazi ki medikaman sou preskripsyon pou yo mete nan fòmilè plan sante a. Yon plan sante ka chanje lis medikaman fòmilè li yo detanzantan. Se gendwa paske gen nouvo medikaman ki vin disponib, gen chanjman nan tretman oswa sou baz nouvo enfòmasyon medikal.

Si yon preskripsyon pa sou fòmilè plan sante ou an, ou ta pwobableman oblije peye pou li ak lajn ki sot nan pòch ou

Fòmilè plan medikaman Medicare yo

Sèten medikaman ka kouvri nan Medicare Pati B (asirans medikal). Men, pou pifò, medikaman Medicare Pati B yo se pa medikaman anjeneral ou ta bay tèt ou oumenm. Anjeneral, medikaman Medicare Pati B yo se medikaman yo ta ba ou yon kabinè doktè oswa nan anviwònman lopital pou pasyan ekstèn.

Plan medikaman Pati D Medicare yo ak plan Medicare Advantage yo (Pati C) ap gen yon fòmilè medikal ki endike medikaman chak plan yo kouvri. Anjeneral, fòmilè yo gen ladan yon chwa omwen 2 medikaman nan kategori ak klas yo preskri pi souvan yo. Sa ede asire ke moun ki gen diferan pwoblèm medikal ka jwenn medikaman sou preskripsyon yo bezwen yo. Aprann plis sou 4 diferan pati Medicare yo.

Fòmilè medikaman plan sante doub kalifikasyon yo

Plan sante doub kalifikasyon yo ke yo rele tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, D-SNP) se yon kalite plan Medicare Advantage pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare. Plan sante doub yo ka adapte fòmilè medikaman yo a, avantaj yo ak chwa founisè yo pou reponn ak bezwen byen presi manm yo sèvi yo.

Moun ki sou Medicaid ak Medicare yo gen tandans gen pwoblèm sante grav ki dire lontan. Yo gendwa tou sou yon kantite medikaman sou preskripsyon. Sèten preskripsyon gendwa pa sou lis medikaman Medicaid apwouve yo, medikaman ki apwouve nan Medicare oswa nan fòmilè plan sante ou an. Preskripsyon sa yo konsidere kòm medikaman pa nan fòmilè.

Si yon preskripsyon pa sou fòmilè plan sante ou an, ou ta pwobableman oblije peye pou li ak lajn ki sot nan pòch ou. Epi peye pou medikaman sou preskripsyon kapab trè chè. Se poutèt sa li enpòtan pou asire ke nenpòt medikaman sou preskripsyon ou bezwen endike sou fòmilè medikaman an anvan ou enskri oswa chanje pou ale nan yon plan swen sante diferan.

Kijan pou tcheke pou wè si yon fòmilè gen ladan yon medikaman ou bezwen

Si w ap anvizaje yon plan sante doub oswa yon plan Medicaid yo ofri nan UnitedHealthcare, li fasil pou wè si yon medikaman ou bezwen endike nan fòmilè plan an. Men kijan pou wè yon lis medikaman an English oswa Panyòl:

  1. Antre kòd postal ou nan ankadre ki anba paj sa a pou jwenn yon plan nan zòn ou an
  2. Klike sou bouton “Gade detay plan” nan plan ki enterese ou an
  3. Chwazi “Lis Medikaman” nan ankadre rechèch founisè ble a pou wè preskripsyon ki garanti nan plan sa a

Ou pral anvi jwenn trè pwobableman detay sou medikaman w ap pran kounye a. Sa fasil pou fè, paske ou ka chèche nan yon lis pa òd alfabetik nenpòt medikaman ki enterese ou.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink