Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
0
Jou ki rete

Kounye a se moman an

Enskri nan yon plan doub anvan enskripsyon anyèl la fini 7 desanm.

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP)

D-SNP yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Yon plan doub fonksyone ansanm ak plan Medicaid ou. Ou konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Anplis, ou ta ka jwenn anpil avantaj ak karakteristik siplemantè pou yon ti montan tankou $0 pa mwa. Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo gen yon prim $0 pou manm ki gen Èd Siplemantè (sibvansyon pou revni fèb).

Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Yon Plan Doub Pou Bezwen Espesyal (D-SNP) se yon tip plan asirans sante. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Plan sa yo fèt pou moun ki ka bezwen plis èd akòz andikap, laj oswa pwoblèm sante.

Medicare and Medicaid card image

Avantaj D-SNP yo

Avèk yon D-SNP, ou ka jwenn plis avantaj pase avèk Original Medicare oswa Medicaid sèlman. W ap konsève tout avantaj Medicaid ou yo, epi ajoute plis ankò san ou pa gen frè anplis.

Avantaj anplis yo ka gen ladan:

  • Swen dantè woutin1
  • Yon kredi chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib ak pou peye bòdwo sèvis piblik2
  • Egzamen zye woutin, plis kredi pou linèt
  • Egzamen odysyon woutin, plis kredi pou aparèy pou tande4
  • Transpò pou vizit swen sante ak nan famasi3,5

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Èske m kalifye pou D-SNP?

Ou ka kalifye pou yon plan doub si:

  • Ou enskri nan Medicaid nan Eta w la
  • Ou gen Medicare Pati A ak B (Original Medicare)
  • W ap viv nan zòn plan doub kalifikasyon an kouvri

Kijan pou m enskri nan D-SNP?

Pou enskri nan yon plan doub kalifikasyon sou entènèt, ou kapab ranpli ak soumèt yon aplikasyon enskripsyon sou entènèt. Yo pral poze moun k ap aplike a yon seri kesyon, epi sistèm lan ap anrejistre repons yo.

1Si plan ou an ofri kouvèti dantè deyò rezo epi ou wè yon dantis deyò rezo, yo ta ka fè ou peye plis. Dimansyon rezo a varye selon mache lokal la.
2Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit, esklizyon ak/oswa restriksyon pou rezo ka aplike. Avantaj OTC yo gen delè ekspirasyon. Rele plan ou an oswa konsilte Prèv Kouvèti Asirans ou (EOC) pou plis enfòmasyon.
4Gen lòt founisè egzamen odisyon disponib nan rezo UnitedHealthcare lan. Plan an kouvri sèlman aparèy pou tande kay yon founisè rezo UnitedHealthcare Hearing.
3,5Transpò woutin ki pa pou itilize nan ijans.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink