Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Avantaj ou vle yo, ak ti kras frè oswa san frè siplemantè

Tout asirans sante pa kreye egalego. Se poutèt sa nou fyè dèske nou ofri plan Medicaid bon mache oswa gratis e menm plis avantaj toujou avèk plan Doub pou Bezwen Espesyal nou yo.1

Aprann plis sou plan nou yo

Medicaid sèlman

Medicaid bay asirans sante pou sèten moun ki gen revni fèb, timoun, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen andikap. Nan sèten Eta, Medicaid garanti tout adilt revni fèb ki gen revni ki pi ba pase yon sèten nivo revni.

D-SNP

Si w kalifye alafwa pou Medicare ak Medicaid, yon plan Doub pou Bezwen Espesyal (D-SNP) ta ka bon pou ou. Plan sa yo disponib nan kèk Eta. Avèk yon D-SNP, ou ka jwenn plis avantaj ak karakteristik pase avèk Original Medicare, yo tout san ou pa gen frè anplis.

Plan Mache Asirans Sante ACA

Si w achte pwòp asirans sante w pou oumenm ak fanmi w, Mache Asirans pou swen sante a bon pou ou. Mache Asirans Sante a se kote yo vann plan sante ACA yo. Nou ofri plan Endividyèl ak Familyal nan 22 Eta.

CHIP

Chak timoun merite grandi an sante epi ak kè kontan. Pou ede yo rive la, timoun yo bezwen tchekòp regilye ak swen medikal. Si tibebe, timoun oswa adolesan w lan pa gen asirans sante, Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo (Children's Health Insurance Program, CHIP) ofri kouvèti asirans pri ba oswa gratis.

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Hand holding a medic card

Renouvèlman kouvèti Medicaid

Si yo te mande w renouvle plan Medicaid ou a, ou ka gen kesyon sou kisa pou w fè annapre. Nou la pou ede w tcheke sitiyasyon Medicaid ou epi chèche lòt opsyon kouvèti si w bezwen yon nouvo plan.

Kisa Medicaid ye?

Medicaid se yon fason pou jwenn swen sante nan yon pri ki abòdab oswa gratis pafwa. Medicaid anjeneral kouvri timoun, fanm ansent, granmoun aje ak moun ki gen andikap epi granmoun revni fèb ki kalifye. Chak Eta jere Medicaid, kidonk kondisyon pou kalifikasyon yo ka chanje soti nan yon Eta ale nan yon lòt.

Medicaid Card

Avantaj Medicare

Gouvènman federal egzije eta yo bay sèten sèvis medikal pou moun ki elijib nan Medicaid. 

Eta yo ka chwazi bay lòt sèvis opsyonèl tankou:

  • Vizit ak ospitalizasyon
  • Vizit nan biwo doktè
  • Swen prenatal ak akouchman
  • Sèvis swen enfimyè
  • Sèvis sante adomisil
  • Depistaj pou timoun piti
  • Transpò medikal ijans

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Èske mwen kalifye pou Medicaid?

Se chak eta ki jere Medicaid, kidonk kondisyon elijiblite yo depann de kote w ap viv la.

Kouman pou mwen enskri nan Medicaid?

Pou w enskri nan Medicaid, w ap bezwen aplike atravè ajans Medicaid ki nan eta w la.

Èske w se yon moun k ap bay swen?

Dekouvri resous pou moun ki pran swen moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare.

1 Done sou pati nan mache a CMS genyen nan enskripsyon Mas 2023

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink