Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Pwogram Asirans Sante Timoun (Children's Health Insurance Program, CHIP)

Chak timoun merite grandi an sante epi ak kè kontan. Pou ede yo rive la, timoun yo bezwen tchekòp regilye ak swen medikal.

Si pitit ou a pa gen asirans sante, gen èd pou li. Pwogram Asirans Sante Timoun yo (Children’s Health Insurance Program, CHIP) ofri kouvèti asirans pri ba oswa gratis pou tibebe, timoun ak adolesan yo. Li fèt pou ede timoun yo jwenn swen yo bezwen pandan y ap devlope.

Chak Eta dirije pwòp pwogram CHIP pa yo, epi Medicaid ede peye pou li. Eta w ap gen règ espesifik sou ki moun ki kalifye ak soukouvèti sèvis.

Èske timoun mwen an kalifye pou CHIP?

CHIP se pou timoun ki pa ka jwenn asirans yon lòt kote. Pitit ou a ka kalifye, menm si ou pa resevwa Medicaid.

Èske mwen ka aplike si mwen pa paran timoun nan?

Granparan, matant, tonton - nenpòt moun ka aplike toutotan yo gen resposbilite legal. (Eta w la ka itilize tèm "gadyen legal la.") Bòn nouvèl la sèke ou ka aplike nenpòt ki lè. Remak: Si w aplike yon fwa epi yo pa aksepte pitit ou a, pa abandone. Pwogram ak règ yo ka chanje, epi pitit ou a ka kalifye pita.

Kisa CHIP kouvri?

CHIP ofri kouvèti pou yon pakèt kalite sèvis, sa gen ladan:

  • Vizit kay doktè pou tibebe ansante
  • Vaksen yo
  • Lopital ak swen ijans
  • Medikaman sou preskripsyon
  • Swen dantè ak vizyon

Konbyen CHIP koute?

Pou kèk plan, pap gen okenn pri. Pou lòt, ou ka gen pou w peye yon ti montan chak mwa ak lè timoun ou an resevwa swen. Men, gen yon limit – pa plis pase pousan nan revni anyèl ou.5

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Chèche plan Medicaid nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink