Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Avantaj Medicare

Medicaid bay asirans sante pou sèten moun ki gen revni fèb, timoun, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen andikap. Gouvènman federal la egzije Eta yo bay sèten avantaj medikal minimòm pou moun ki kalifye pou Medicaid. Epitou Eta yo ka chwazi bay lòt avantaj ochwa.

Swen sante nan kay Medicaid

Aprann plis sou sèvis swen sante nan kay Medicaid yo ak fason swen sante nan kay ka ede granmoun aje yo rete viv yon fason endepandan nan pwòp kay yo.

Aprann plis sou swen sante nan kay

Kisa Medicaid ye epi kisa li kouvri?

Esplikasyon Medicaid. Medicaid se yon pwogram swen sante leta pou moun ki gen revni fèb yo. Kisa pwogram Medicaid la ye epi kisa Medicaid kouvri.

Aprann plis sou kouvèti Medicaid

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Kouvèti dantè Medicaid pou timoun ak granmoun

Jwenn enfòmasyon sou kouvèti dantè Medicaid ak avantaj ki gendwa disponib pou granmoun oswa timoun ki gen CHIP.

Aprann plis sou avantaj dantè yo

Kouvèti Medicaid pou fanm ansent ak tibebe yo a

Jwenn enfòmasyon sou kouvèti gwosès Medicaid pou pran swen fanm anvan, pandan ak apre gwosès la.

Aprann plis sou kouvèti gwosès

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink