Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Renouvèlman medicaid siyifi plizyè milyon moun kapab pèdi avantaj yo

Pibliye: juillet 12, 2022

Dat dènye mizajou: février 09, 2023

Kisa renouvèlman Medicaid ye?

Kit ou rele li renouvèlman Medicaid, redetèminasyon Medicaid oswa resètifikasyon Medicaid, sa siyifi menm bagay la. Se lè moun ki resevwa avantaj Medicaid yo oblije resètifye oswa renouvle kouvèti yo a. Pou fè sa, yo dwe pwouve ke yo ranpli toujou kondisyon kalifikasyon yo pou resevwa avantaj Medicaid nan Eta yo a. Nan pifò Eta yo, benefisyè Medicaid yo dwe renouvle chak ane.

COVID-19 te sispann nesesite pou renouvle pou Medicaid

Pandemi COVID-19 la te kreye yon ijans sante piblik. Pandan peryòd sa a, egzijans pou benefisyè Medicaid yo renouvle chak ane te sispann tanporèman. Ijans sante pandemi an te pwolonje anpil fwa depi 2020 janvye. Kòm rezilta, resètifikasyon Medicaid te rete bloke pandan plis pase 2 ane ak yon rekò kantite moun ki sou Medicaid kounye a. An reyalite, plis pase 81 milyon moun te enskri nan Medicaid depi Me 2022.1

Resètifikasyon Medicaid ap rekòmanse le 1 Avril 2023

Nan fen 2022, Kongrè a te adopte yon pakè depans pou yon ane pou 2023. Pwojè lwa sa a te fikse 1 Avril 2023 tou, kòm nouvo dat kòmansman lè resètifikasyon Medicaid la ta kòmanse ankò. Lè sa, Eta yo gen jiska 12 mwa pou resètifye tout benefisyè Medicaid yo. Men, sa pa pral yon travay fasil. Se paske Eta yo gendwa pa te gen okenn kontak ak anpil manm ki enskri nan Medicaid pandan 2–3 ane. Kidonk, anpil adrès oswa enfòmasyon kontak ka perime.

Benefisyè Medicaid ki pa resètifye yo nan danje pou yo pèdi kouvèti Medicaid yo a epi yo ka twouve tèt yo san kouvèti asirans sante. Pou nenpòt moun ki sou Medicaid, li enpòtan pou w asire w ke ajans Medicaid Eta ou a gen enfòmasyon kontak ki egzat ak ajou pou ou.

Si w pa gen kouvèti Medicaid, sa ka rann li pi difisil pou w jwenn swen medikal

Plizyè milyon moun ta ka pèdi kouvèti Medicaid yo a

Yo estime jiska lavalè 15 milyon moun laj mwens pase 65 lane ka pèdi avantaj Medicaid yo pandan pwosesis resètifikasyon Medicaid la.2 Si w pa gen kouvèti Medicaid, sa ka rann li pi difisil pou w jwenn swen medikal. Li ta ka lakòz tou bòdwo medikal chè pou moun ki pa gen asirans sante.

Kouvèti Medicaid se kle pou moun ki gen doub kalifikasyon yo

Moun ki kalifye pou alafwa Medicare ak Medicaid yo rele yo moun ki gen doub kalifikasyon. Plan doub pou bezwen espesyal yo (D-SNP yo) se yon tip plan Medicare Advantage ki bay avantaj siplemantè ki depase Original Medicare ak Medicaid*.

Ou dwe gen kouvèti Medicaid pou w kalifye pou yon D-SNP. Kidonk, apre 1 Avril 2023, manm D-SNP yo ap gen pou yo resètifye kouvèti Medicaid yo a. Manm D-SNP ki jwenn yo pa kalifye ankò pou Medicaid nan Eta yo a ap oblije chwazi yon lòt tip plan Medicare. Pou jwenn enfòmasyon ki pi ajou sou resètifikasyon Medicaid, tanpri verifye avèk Ajans Medicaid Eta ou an.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.
1Me 2022 Pwen esansyèl Done Enskripsyon Medicaid ak CHIP(Konsilte nan dat 29 Out 2022)
2.Poukisa plizyè milyon nan Medicaid riske pèdi kouvèti asirans nan mwa k ap vini yo, (KFF, 14 Fevriye 2022) (konsilte nan dat 1 Mas 2022)

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Chèche plan Medicaid nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink