Ale nan kontni prensipal la Kontni Prensipal

Kisa Medicaid ye?

Medicaid se yon pwogram nan nivo federal ak nan nivo Eta ki bay kouvèti asirans swen sante bay moun ki kalifye yo. Chak Eta dirije pwòp pwogram Medicaid li, men gouvènman federal la gen règ tout Eta yo dwe swiv. Gouvènman federal la bay omwen mwatye nan finansman an tou pou kondisyon Medicaid yo.

Based on federal regulations, states create and run their own Medicaid program to best serve its residents who qualify. States may choose to provide more services than the federal government requires and they may also choose to provide coverage to larger groups of people. Medicaid provides health care coverage for people who qualify, based on income and the value of what they own.

Antesedan Medicaid la

Medicaid te kòmanse nan kad Lwa sou Sekirite Sosyal 1965 lan. Lwa odepa a te bay Eta yo opsyon pou yo resevwa finansman federal pou ede bay kouvèti asirans swen sante pou timoun ki gen fanmi yo ki gen yon revni fèb, paran responsab swen yo, moun ki avèg ak moun ki andikape yo. Ofiramezi, gouvènman federal la te ranfòse règ ak egzijans yo pou pwogram Medicaid Eta yo.

Each state decides the full range of benefits that it covers under Medicaid

Ki moun Medicaid sèvi?

Pwogram Medicaid yo sèvi gwoup moun byen presi, sa gen ladan l:

 • Fanm ansent ki gen revni fèb
 • Timoun nan fanmi ki gen revni fèb
 • Timoun ki nan fanmi plasman
 • Moun ki gen andikap
 • Moun aje ki gen revni fèb
 • Paran oswa responsab swen ki gen revni fèb

Eta yo ka chwazi tou pou ofri kalifikasyon an pou lòt gwoup, tankou moun ki gen revni fèb ki ka gen timoun oswa ki ka pa genyen.

Aprann plis sou plan Medicaid yo

With Medicaid, there may be several types of low-cost or no-cost plans available, depending on the state where you live. Aprann plis sou kalite plan yo ki anba a.

Kalite plan Kisa ki kouvri

Medicaid

Low-cost or no-cost health insurance coverage that is managed by each state. Kondisyon pou kalifikasyon yo ka chanje selon Eta a. Eta ou an ka menm gen pwòp non pa li pou pwogram Medicaid li.

Plan Bezwen Espesyal Doub Kalifikasyon (D-SNP)

Insurance coverage for people who qualify for both Medicare and Medicaid. Pifò plan doub yo ba ou plis avantaj pase sa ou jwenn avèk Original Medicare.

Pwogram Asirans Sante Timoun (Children's Health Insurance Program, CHIP)

Kouvèti pri ba oswa gratis pou tibebe, timoun ak adolesan. Fèt pou ede timoun yo jwenn swen yo bezwen pandan y ap devlope.

Chif Medicaid yo

76.4 milyon moun enskri nan Medicaid ak CHIP

69.7 milyon moun enskri nan Medicaid

6.6 milyon moun enskri nan CHIP

Ki sèvis swen Medicaid kouvri?

Chak Eta deside seri avantaj konplè li kouvri nan Medicaid. Lwa federal egzije Eta yo dwe bay sèten avantaj, ki rele avantaj obligatwa. Eta yo ka chwazi pou ofri lòt avantaj ak sèvis nan Medicaid tou. Yo rele sa avantaj opsyonèl. Tablo ki anba a montre ki avantaj ki obligatwa ak kisa avantaj Medicaid opsyonè yo ye.

Mandatory Medicaid benefits:
 • Sèvis lopital kòm pasyan ki entène
 • Sèvis lopital pou pasyan ekstèn
 • Sèvis depistaj prekòs ak peryodik, dyagnostik, ak tretman (Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT)
 • Sèvis nan etablisman swen enfimye
 • Sèvis sante adomisil
 • Sèvis doktè
 • Sèvis klinik sante riral
 • Sèvis sant sante ki kalifye sou plan federal
 • Sèvis laboratwa ak radyografi
 • Sèvis planin familyal
 • Sèvis enfimyè fanmsaj yo
 • Sèvis enfimye pwofesyonèl pedyatrik ak familyal
 • Sèvis sant nesans otonòm yo (lè Eta otorize yo oswa rekonèt yo otreman)
 • Transpò pou swen medikal
 • Konsèy pou sispann tabak pou fanm ansent yo
Optional Medicaid benefits:
 • Medikaman sou preskripsyon
 • Sèvis klinik
 • Terapi fizik
 • Ègoterapi (panse ak mouvman)
 • Sèvis pou twoub lapawòl, kapasite pou tande ak pou langaj
 • Sèvis swen (respirasyon) respiratwa
 • Lòt sèvis pou dyagnostik, depistaj, prevansyon ak reyadaptasyon
 • Sèvis podyatri (swen pye) yo
 • Sèvis (vizyon) optometri yo
 • Sèvis dantè
 • Fo dan
 • Pwotèz (pou ranplase pati kò ki manke oswa ki andomaje)
 • Linèt
 • Sèvis kiwopratik
 • Lòt sèvis pratisyen yo
 • Sèvis swen enfimye prive
 • Swen pèsonèl
 • Ospis
 • Jesyon dosye
 • Sèvis pou moun ki gen laj 65 lane oswa plis nan yon enstitisyon pou maladi mantal (Institution for Mental Disease, IMD)
 • Sèvis nan yon etablisman swen entèmedyè pou moun ki gen andikap entèlektyèl
 • Sèvis èd swen pèsonèl konsomatè a dirije
 • Opsyon premye chwa kominotè
 • TB-related services
 • Sèvis sikyatrik pasyan entène pou moun ki poko gen laj 21 lane
 • Lòt sèvis Sekretè Sante ak Sèvis Sosyal la apwouve
 • Fwaye sante pou manm enskri ki gen pwoblèm kwonik yo

This includes services furnished in a religious nonmedical health care institution, emergency hospital services by a non-Medicare certified hospital, and critical access hospital (CAH) Medicaid prescription drug coverage.1

Kouvèti medikaman sou preskripsyon se yon avantaj opsyonèl dapre lwa federal Medicaid. Men, depi 2020, tout Eta mete kèk fòm kouvèti medikaman sou preskripsyon nan pwogram Medicaid yo a. Anjeneral, pifò manm enskri nan yon pwogram Medicaid Eta a ap jwenn kouvèti medikaman sou preskripsyon yo.

Swen sante adomisil ak kouvèti swen rezidansyèl Medicaid pou moun aje

Medicaid programs may also cover a variety of different Home- and Community-Based Services (HCBS) to help people stay living at home and active in their community. Nivo soutyen yo bay la anjeneral baze sou bezwen moun lan.

Egzanp sou kalite swen sante adomisil ak sèvis swen rezidansyèl pou moun aje yo bay nan pwogram HBCS yo gen ladan yo:

 • Personal care, like showering
 • Sèvis transpò
 • Swen enfimye espesyalize
 • Ègoterapi, terapi lapawòl ak terapi fizik
 • Jesyon rejim alimantè ak nitrisyon (manje ansante)
 • Livrezon manje adomisil
 • Travay domestik ak antretyen kay

Some HCBS services, like skilled nursing care and occupational, physical or speech therapy, are delivered by qualified and, in some cases, licensed professionals. Manm fanmi, zanmi oswa responsab swen ki touche kapab bay lòt sèvis, tankou fè travay òdinè nan kay ak fè manje.

Fason pou aplike pou Medicaid

Akoz chak Eta jere pwòp pwogram Medicaid li, kalifikasyon an varye sot nan yon Eta al nan yon lòt. Si ou gen kesyon sou kalifikasyon, kontakte ajans Medicaid Eta ou an. Oswa, aplike sou entènèt sou sit entènèt pou ajans Medicaid Eta ou an pou wè si ou kalifye.

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Find Medicaid plans in your area

Medicaid or dual-eligible plan benefits can change depending on where you live. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

1Benefits and features vary by plan/area. Limit ak esklizyon aplike.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink