Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kisa Medicaid ye?

Medicaid se yon pwogram nan nivo federal ak nan nivo Eta ki bay kouvèti asirans swen sante bay moun ki kalifye yo. Chak Eta dirije pwòp pwogram Medicaid li, men gouvènman federal la gen règ tout Eta yo dwe swiv. Gouvènman federal la bay omwen mwatye nan finansman an tou pou kondisyon Medicaid yo.

Dapre règleman federal yo, eta yo kreye epi dirije pwòp pwogram Medicaid yo pou pi byen sèvi rezidan l ki kalifye yo. Eta yo ka chwazi bay plis sèvis pase as gouvènman federal lamande, epi yo ka chwazi bay tou plis moun pwoteksyon sante. Medicaid bay pwoteksyon swen sante pou moun ki kalifye, dapre revni ak valè sa yo posede.

Antesedan Medicaid la

Medicaid te kòmanse nan kad Lwa sou Sekirite Sosyal 1965 lan. Lwa odepa a te bay Eta yo opsyon pou yo resevwa finansman federal pou ede bay kouvèti asirans swen sante pou timoun ki gen fanmi yo ki gen yon revni fèb, paran responsab swen yo, moun ki avèg ak moun ki andikape yo. Ofiramezi, gouvènman federal la te ranfòse règ ak egzijans yo pou pwogram Medicaid Eta yo.

Chak Eta deside kantite benefis li kouvri nan Medicaid

Ki moun Medicaid sèvi?

Pwogram Medicaid yo sèvi gwoup moun byen presi, sa gen ladan l:

 • Fanm ansent ki gen revni fèb
 • Timoun nan fanmi ki gen revni fèb
 • Timoun ki nan fanmi plasman
 • Moun ki gen andikap
 • Moun aje ki gen revni fèb
 • Paran oswa responsab swen ki gen revni fèb

Eta yo ka chwazi tou pou ofri kalifikasyon an pou lòt gwoup, tankou moun ki gen revni fèb ki ka gen timoun oswa ki ka pa genyen.

Aprann plis sou plan Medicaid yo

Avèk Medicaid, ka genyen plizyè kalite plan ki pa koute chèoswa ki gratis, selon eta kote w ap viv la. Aprann plis sou kalite plan yo ki anba a.

Kalite plan Kisa ki kouvri

Medicaid

Kouvèti asiranssante ki pa koute chè oswa ki gratis chak eta jere. Kondisyon pou kalifikasyon yo ka chanje selon Eta a. Eta ou an ka menm gen pwòp non pa li pou pwogram Medicaid li.

Plan Doub elijib pou bezwen espesyal (D-SNP)

Kouvèti asirans pou moun ki kalifye pou Medicare ak Medicaid. Pifò plan doub yo ba ou plis avantaj pase sa ou jwenn avèk Original Medicare.

Children's Health Insurance Program (CHIP)

Kouvèti pri ba oswa gratis pou tibebe, timoun ak adolesan. Fèt pou ede timoun yo jwenn swen yo bezwen pandan y ap devlope.

Chif Medicaid yo

76.4 milyon moun enskri nan Medicaid ak CHIP

69.7 milyon moun enskri nan Medicaid

6.6 milyon moun enskri nan CHIP

Ki sèvis swen Medicaid kouvri?

Chak Eta deside seri avantaj konplè li kouvri nan Medicaid. Lwa federal egzije Eta yo dwe bay sèten avantaj, ki rele avantaj obligatwa. Eta yo ka chwazi pou ofri lòt avantaj ak sèvis nan Medicaid tou. Yo rele sa avantaj opsyonèl. Tablo ki anba a montre ki avantaj ki obligatwa ak kisa avantaj Medicaid opsyonè yo ye.

Avantaj Medicaid obligatwa:
 • Sèvis lopital kòm pasyan ki entène
 • Sèvis lopital pou pasyan ekstèn
 • Sèvis depistaj prekòs ak peryodik, dyagnostik, ak tretman (Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT)
 • Sèvis nan etablisman swen enfimye
 • Sèvis sante adomisil
 • Sèvis doktè
 • Sèvis klinik sante riral
 • Sèvis sant sante ki kalifye sou plan federal
 • Sèvis laboratwa ak radyografi
 • Sèvis planin familyal
 • Sèvis enfimyè fanmsaj yo
 • Sèvis enfimye pwofesyonèl pedyatrik ak familyal
 • Sèvis sant nesans otonòm yo (lè Eta otorize yo oswa rekonèt yo otreman)
 • Transpò pou swen medikal
 • Konsèy pou sispann tabak pou fanm ansent yo
Avantaj Medicaid si ou vle:
 • Medikaman sou preskripsyon
 • Sèvis klinik
 • Terapi fizik
 • Ègoterapi (panse ak mouvman)
 • Sèvis pou twoub lapawòl, kapasite pou tande ak pou langaj
 • Sèvis swen (respirasyon) respiratwa
 • Lòt sèvis pou dyagnostik, depistaj, prevansyon ak reyadaptasyon
 • Sèvis podyatri (swen pye) yo
 • Sèvis (vizyon) optometri yo
 • Sèvis dantè
 • Fo dan
 • Pwotèz (pou ranplase pati kò ki manke oswa ki andomaje)
 • Linèt
 • Sèvis kiwopratik
 • Lòt sèvis pratisyen yo
 • Sèvis swen enfimye prive
 • Swen pèsonèl
 • Ospis
 • Jesyon dosye
 • Sèvis pou moun ki gen laj 65 lane oswa plis nan yon enstitisyon pou maladi mantal (Institution for Mental Disease, IMD)
 • Sèvis nan yon etablisman swen entèmedyè pou moun ki gen andikap entelektyèl
 • Sèvis èd swen pèsonèl konsomatè a dirije
 • Opsyon premye chwa kominotè
 • Sèvis ki gen rapò ak TB
 • Sèvis sikyatrik pasyan entène pou moun ki poko gen laj 21 lane
 • Lòt sèvis Sekretè Sante ak Sèvis Sosyal la apwouve
 • Fwaye sante pou manm enskri ki gen pwoblèm kwonik yo

Sa gen ladann sèvis yo bay nan yon enstitisyon relijye, swensante ki pa medikal, sèvis lopital Medicare ijans ki pa sètifye, ak pwoteksyonmedikaman sou preskripsyon Medicaid nan lopital aksè kritik (CAH).

Kouvèti medikaman sou preskripsyon se yon avantaj opsyonèl dapre lwa federal Medicaid. Men, depi 2020, tout Eta mete kèk fòm kouvèti medikaman sou preskripsyon nan pwogram Medicaid yo a. Anjeneral, pifò manm enskri nan yon pwogram Medicaid Eta a ap jwenn kouvèti medikaman sou preskripsyon yo.

Swen sante adomisil ak kouvèti swen rezidansyèl Medicaid pou moun aje

Pwogram Medicaid yo ka kouvri tou yon varyete Sèvis diferanki baze nan kay ak nan kominote a (HCBS) pou ede moun rete lakay yo epi aktifnan kominote yo. Nivo soutyen yo bay la anjeneral baze sou bezwen moun lan.

Egzanp sou kalite swen sante adomisil ak sèvis swen rezidansyèl pou moun aje yo bay nan pwogram HBCS yo gen ladan yo:

 • Swen pèsonèl, tankou douch
 • Sèvis transpò
 • Swen enfimye espesyalize
 • Ègoterapi, terapi lapawòl ak terapi fizik
 • Jesyon rejim alimantè ak nitrisyon (manje ansante)
 • Livrezon manje adomisil
 • Travay domestik ak antretyen kay

Gen kèk sèvis HCBS, tankou swen enfimyè kalifye ak terapiokipasyonèl, fizik oswa terapi lapawòl, se pwofesyonèl ki kalifye e, nan kèkka, ki gen lisans. Manm fanmi, zanmi oswa responsab swen ki touche kapab bay lòt sèvis, tankou fè travay òdinè nan kay ak fè manje.

Fason pou aplike pou Medicaid

Akoz chak Eta jere pwòp pwogram Medicaid li, kalifikasyon an varye sot nan yon Eta al nan yon lòt. Si ou gen kesyon sou kalifikasyon, kontakte ajans Medicaid Eta ou an. Oswa, aplike sou entènèt sou sit entènèt pou ajans Medicaid Eta ou an pou wè si ou kalifye.

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Chèche plan Medicaid nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Benefis ak karakteristik yo varye selon plan/zòn. Limit ak esklizyon aplike.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink