Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Plan Medicaid

Medicaid bay asirans sante pou sèten moun ki gen revni fèb, timoun, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen andikap. Nan sèten Eta, Medicaid garanti tout adilt revni fèb ki gen revni ki pi ba pase yon sèten nivo revni.

Kisa Medicaid ye?

Medicaid se yon fason pou jwenn swen sante nan yon pri ki abòdab oswa gratis pafwa. Chak Eta jere Medicaid, kidonk kondisyon pou kalifikasyon yo ka chanje soti nan yon Eta ale nan yon lòt.

Renouvèlman kouvèti Medicaid

Si yo te mande w renouvle plan Medicaid ou a, ou ka gen kesyon sou kisa pou w fè annapre. Nou la pou ede w tcheke sitiyasyon Medicaid ou epi chèche lòt opsyon kouvèti si w bezwen yon nouvo plan.

Avantaj Medicare

Gouvènman federal egzije eta yo bay sèten sèvis medikal pou moun ki elijib nan Medicaid.

Eta yo ka chwazi bay lòt sèvis opsyonèl tankou:

  • Vizit ak ospitalizasyon
  • Vizit nan biwo doktè
  • Swen prenatal ak akouchman
  • Sèvis swen enfimyè
  • Sèvis sante adomisil
  • Depistaj pou timoun piti
  • Transpò medikal ijans

 

Renouvèlman kouvèti Medicaid

Si yo te mande w renouvle plan Medicaid ou a, ou ka gen kesyon sou kisa pou w fè annapre. Nou la pou ede w tcheke sitiyasyon Medicaid ou epi chèche lòt opsyon kouvèti si w bezwen yon nouvo plan.

Èske mwen kalifye pou Medicaid?

Se chak eta ki jere Medicaid, kidonk kondisyon elijiblite yo depann de kote w ap viv la.

Kouman pou mwen enskri nan Medicaid?

Pou w enskri nan Medicaid, w ap bezwen aplike atravè ajans Medicaid ki nan eta w la.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink