Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kalifikasyon Pou Medicaid

Medicaid bay asirans sante pou sèten moun ki gen revni fèb, timoun, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen andikap. Eta yo ka chwazi tou pou ofri kalifikasyon an pou lòt gwoup, tankou moun ki gen revni fèb ki ka gen timoun oswa ki ka pa genyen.

Renouvèlman medicaid siyifi plizyè milyon moun kapab pèdi avantaj yo

Apre 1 avril 2023, benefisyè Medicaid yo dwe resètifye kouvèti yo a epi plizyè milyon moun ta ka jwenn yo pèdi avantaj Medicaid yo.

Aprann plis sou renouvèlman Medicaid

Kisa ekspansyon Medicaid ye?

Yon apèsi sou fason ekspansyon Medicaid ede bay asirans sante pou moun ki gen revni fèb yo. Kiyès ki benefisye nan ekspansyon Medicaid epi kisa eka kouvèti asirans Medicaid la ye?

Aprann plis sou ekspansyon Medicaid

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Medicare ak Medicaid ak andikap

Èske ou kalifye otomatikman pou Medicaid si ou gen yon andikap? Jwenn enfòmasyon sou egzijans Medicaid ak Medicaid pou andikap.

Aprann plis sou egzijans yo pou zafè andikap

Si ou pran yon plan sante doub, èske ou pèdi avantaj Medicaid ou yo?

Pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare, yon plan sante doub pèmèt ou konsève tout avantaj Medicaid ou yo, epi ou jwenn avantaj Medicare anplis tou.

Aprann plis sou kouvèti plan sante doub

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink