Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kesyon yo poze souvan sou Medicaid (FAQ)

Èske w ap chèche enfòmasyon sou Medicaid? Nou la pou ede. Chèche repons pou kesyon komen sou Medicaid — kit moun kielijib, kòman pou aplike ak plis ankò.

Kalifikasyon Pou Medicaid

Medicaid se yon pwogram nan nivo federal ak nan nivo Eta ki bay kouvèti asirans swen sante bay moun ki kalifye yo. Chak Eta dirije pwòp pwogram Medicaid li, men gouvènman federal la gen règ tout Eta yo dwe swiv. Gouvènman federal la bay omwen mwatye nan finansman an tou pou kondisyon Medicaid yo. Aprann plis sou Medicaid ak sa li kouvri

Nan tout Eta yo, Medicaid bay pwoteksyon asirans sante pou sèten moun ki gen revni fèb, fanmi ak timoun, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen andikap. Nan sèten Eta, Medicaid garanti tout adilt revni fèb ki gen revni ki pi ba pase yon sèten nivo revni.

Kondisyon egzak pou w kalifye pou Medicaid depann de kote w abite a. Pou konnen si w kalifye pou Medicaid nan Eta pa ou, vizite sitwèb pou Medicaid nan Eta pa ou an. Apresa tcheke kondisyon kalifikasyon yo.

W ap jwenn yon lyen sou sitwèb la pou ajans Medicaid Eta ou an nan paj "Detay Plan" pou chak plan sante UnitedHealthcare Community Plan ofri. Pou konnen ki plan ki disponib nan zòn ou an, tanpri itilize bwat rechèch ki anba paj sa a.

Wi, toutotan ou ranpli kondisyon kalifikasyon yo pou Medicaid nan Eta w la. Kit ou pa resevwa Asirans Enfimite Sekirite Sosyal (SSDI) pa chanje kalifikasyon w pou Medicaid. Lè w resevwa SSDI, li kalifye w otomatikman pou Medicare,men gen yon peryòd datant. Ou pral gen pou w tann pwobableman 2 ane apre ou fin kalifye pou avantaj andikap Sekirite Sosyal anvan ou ka resevwa Medicare.

Aprann plissou pwoblèm Sekirite Sosyal, Medicaid ak Medicare.

Enskripsyon Medicaid

Lè w ap aplike pou Medicaid, w ap gen pou w ranpli yon fòm aplikasyon. Eta ki diferan gen kondisyon ki diferan pou Medicaid. Gen anpil chans pou w oblije gen divès kalite dokiman, tankou:

Enfòmasyon pèsonèl

 • Enfòmasyon sou tout moun ki nan kay la (non, dat nesans, ak nimewo Sekirite Sosyal)
 • Prèv sou sitwayènte

Enfòmasyon finansye

 • Enfòmasyon sou lwaye oswa ipotèk
 • Depans (sèvis piblik, gadri, elatriye)
 • Enfòmasyon sou machin
 • Etadkont labank
 • Revni (souch chèk pewòl)

Enfòmasyon medikal

 • Prèv sou andikap oswa dosye medikal ki montre yon pwoblèm medikal ki la lontan
 • Bòdwo medikal ki resan

Pou w aplike, w ap gen pou w pase pa ajans Eta ki jere pwogram Medicaid nan Eta pa ou an. Pou konnen ki plan ki disponib nan zòn ou an, tanpri itilize bwat rechèch ki anba paj sa a.

Ou ka aplike pou Medicaid oswa CHIP (Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo) nenpòt lè pandan ane a.

Se gouvènman Eta a ki dirije pwogram Medicaid lan nan chak Eta pou Eta a. Byenke sèten Eta ka ofri diferan tip plan Medicaid, chak plan anjeneral se pou yon sèten tip moun (tankou timoun, fanmi oswa granmoun ki gen revni fèb). Li pa pwobab pou w chanje plan Medicaid ou oswa chanje pou w ale nan yon lòt plan Medicaid sòf si sitiyasyon lavi w chanje. (Si w marye oswa si w vin ansent, pa egzanp). Ou ka aplike pou Medicaid nenpòt ki lè pandan tout ane a.

W ap jwenn yon lyen sou sitwèb la pou ajans Medicaid Eta ou an nan paj "Detay Plan" pou chak plan sante UnitedHealthcare Community Plan ofri. Pou konnen ki plan ki disponib nan zòn ou an, tanpri itilize bwat rechèch ki anba paj sa a.

UnitedHealthcare Community Plan serves members who qualify for Medicaid or for both Medicaid and Medicare in 42 states and the District of Columbia.*

UnitedHealthcare ofri plan Medicaid nan Eta sa yo:
Arizona, Colorado, Eta Florid, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

*Apati mwa septanm 2023

Kouvèti ak avantaj Medicaid yo

Chak Eta jere pwòp pwogram Medicaid li, kidonk sa ki kouvri nan Medicaid ka varye selon Eta a. Men, gen kèk sèvis chak Eta dwe kouvri nan pwogram Medicaid li a dapre lwa federal la. Yo rele sa avantaj obligatwa yo. Eta yo ka chwazi tou pou ofri lòt avantaj nan Medicaid. Yo rele sa avantaj opsyonèl.

Avantaj Medicaid obligatwa yo gen ladan yo:

 • Swen nan lopital pou pasyan ki entène
 • Swen enfimye kalifye pou pasyan ki entène pou yon ti tan oswa swen etablisman reyadaptasyon
 • Sèvis doktè
 • Swen lopital pou pasyan ekstèn oswa swen klinik
 • Sèvis laboratwa ak radyografi
 • Swen sante adomisil pou yon ti tan (yon ajans swen sante adomisil ofri)
 • Sèvis anbilans
 • Medikaman preskripsyon pou moun ki pa kouvri nan Medicare

Avantaj opsyonèl kèk Eta ofri ka gen ladan yo:

 • Egzamen zye ak linèt
 • Egzamen odisyon ak aparèy pou tande
 • Swen dantè
 • Depistaj pou prevansyon
 • Terapi fizik (ki ale pi lwen pase sa yo ofri nan Medicare)
 • Transpò ki pa ijans pou ale retou pou tretman medikal
 • Sèten medikaman preskripsyon pa kouvri nan Medicare
 • Kèk medikaman san preskripsyon, sa gen ladan l sèten vitamin
 • Swen kiwopratik

Medicaid se yon pwogram swen sante chak gouvènman Eta yo jere nan nivo Eta a. Men, gouvènman Eta yo pa bay asirans sante reyèlman. Gouvènman Eta yo fè kontra avèk konpayi asirans prive tankou UnitedHealthcare pou ofri pwoteksyon asirans sante pou benefisyè Medicaid ak lòt pwogram swen sante gouvènman an. Plan sante nou yo ki gen patwonaj gouvènman an fonksyone avèk non UnitedHealthcare Community Plan.

Nan pifò ka yo, Medicaid se peyè kòm dènye chwa a. Sa vle di Medicaid pral peye apre nenpòt lòt peyè fin peye pati l nan sèvis yo bay yo. Pa egzanp, si ou gen Medicare oswa nenpòt ki kalite kouvèti asirans swen sante prive, Medicaid ap toujou peyè an dezyèm lan. Founisè swen sante yo pral voye bòdwo pou moun ki peyèprensipal la an premye, epi Medicaid ap peye sa ki rete a. Se poutèt sa moun ki enskri nan Medicaid yo dwe di si yo genlòt sous pwoteksyon.

Nan pifò ka yo, Medicaid peye tout frè yo pou sèvis ki garanti yo, kidonk moun ki gen Medicaid pa oblije peye yon prim chak mwa ni okenn franchiz. Men, gen kèk eksepsyon epi règ yo varye selon Eta a. Nan sèten ka, si yon moun gen avantaj Sekirite Sosyal, yo ka pran yon ti montan nan avantaj sa yo pou ede kouvri pri kouvèti Medicaid la.

Plis enfòmasyon sou asirans sante ak tèm kouran yo

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. Li se pou moun ki gen laj ak plis, epitou pou kèk moun kipoko gen laj {{65}} ak sèten andikap. Aprann plis sou Medicare6565

Lwa sou Swen Abòdab (ACA) la elaji aksè nan kouvèti asirans sante bon jan kalite epi abòdab pou plizyè milyon Ameriken. Prezidan Barak Obama te siyen lwa federal la an {{2010}},ACA a garanti pwoteksyon sante kèlkeswa nivo revni sitwayen yo, sitiyasyontravay, oswa kondisyon sante anvan yo.2010

DDD siyifi Division of Developmental Disabilities (Divizyon Andikap nan Devlopman) – yon divizyon Depatman Sekirite Ekonomik (Department of Economic Security, DES). DES travay avèk fanmi, òganizasyon kominotè, defansè dwa epi patnè yo onivo Eta ak federal pou reyalize vizyon kolektif nou ki vle pou chak timoun, granmoun, ak fanmi san danje epi an sekirite sou plan ekonomik.

Yon plan sante espesifik eta a pou sèten benefisyè Medicaid. Li se pou granmoun ak timoun ki gen andikap fizik.

Revni Sekirite Siplemantè (SSI) se yon avantaj lajan kach chak mwa Administrasyon Sekirite Sosyal federal (Social Security Administration, SSA) ak Depatman Sante ak Sèvis (Department of Health and Services, DHS) Eta a peye bay rezidan granmoun aje, avèg, ak andikape ki gen revni fèb. Avantaj SSI pa menm avèk avantaj Sekirite Sosyal.

ki vle di Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo, bay asirans nanpri ki ba pou timoun fanmi yo pa satisfè kondisyon kalifikasyon revni Medicaid. CHIP gendwa bay kouvèti asirans tou pou fanm ansent nan kèk Eta, men li pa kouvri granmoun k ap pran swen timoun ki kalifye pou CHIP yo.

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Chèche plan Medicaid nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink