Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
0
Days left

Now's the time

Enroll in a dual plan before annual enrollment ends on December 7th.

Eta Florid plan sante yo

Èske w ap chèche asirans sante ki bon mache oswa gratis? Nou ofri plan Medicaid yo. Epitou, nou ofri plan sante doub pou moun ki gen ni Medicaid ni Medicare.

Pou jwenn enfòmasyon jeneral sou plan yo nan Eta ou an, vizite paj dakèy Eta Florid lan.

19  rezilta pou Eta Florid

Filtre plan yo

Filtre dapre tip plan

Efase tout filtè yo

2024 UHC Preferred Dual Complete FL-D001 (HMO D-SNP)

H1045-012-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $305 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum®

2024 UHC Preferred Dual Complete FL-D01P (HMO D-SNP)

H1045-038-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $295 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum®

Ou bezwen èd pou jwenn yon plan?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

2024 UHC Dual Complete FL-D002 (HMO-POS D-SNP)

H1045-039-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Plan sa a se yon Plan Medicare Advantage HMO (HMO vle di ann Anglè Health Maintenance [Òganizasyon Antretyen Sante]) ak yon opsyon Pwen Sèvis (Point-of-Service, POS) Medicare apwouve epi yon konpayi prive dirije l. “Pwen Sèvis” vle di ou ka itilize founisè deyò rezo plan an pou yon frè siplemantè.

Brevard, Charlotte, Clay, Collier, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Manatee, Marion, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $270 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  $3500 alokasyon pou sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum®

2024 UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP) 2024 UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP)

H1889-002-001

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Avantaj & Karakteristik

Pou revele Avantaj ak Karakteristik yo, chwazi konte ou.

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $220 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  $3000 alokasyon pou sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum®

Pou jwenn detay plan ak enskripsyon sou entènèt, chwazi konte ou

2024 UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP) 2024 UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP)

H1889-002-002

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Avantaj & Karakteristik

Pou revele Avantaj ak Karakteristik yo, chwazi konte ou.

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $220 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  $3000 alokasyon pou sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum®

Pou jwenn detay plan ak enskripsyon sou entènèt, chwazi konte ou

2024 UHC Dual Complete FL-Y001 (HMO-POS D-SNP)

H2509-001-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Plan sa a se yon Plan Medicare Advantage HMO (HMO vle di ann Anglè Health Maintenance [Òganizasyon Antretyen Sante]) ak yon opsyon Pwen Sèvis (Point-of-Service, POS) Medicare apwouve epi yon konpayi prive dirije l. “Pwen Sèvis” vle di ou ka itilize founisè deyò rezo plan an pou yon frè siplemantè.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $330 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  $4000 alokasyon pou sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Sèvis sipò nan kay

  $600 kredi chak twa mwa pou sipò siplemantè lakay ou pou menaj nan kay ak plis toujou

2024 UHC MedicareMax Medicare Advantage FL-D004 (HMO D-SNP)

H5420-006-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $281 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum®

2024 UHC Dual Complete FL-D005 (Regional PPO D-SNP)

R0759-003-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Duval, Escambia, Flagler, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton, ak Washington.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $43 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  $2000 alokasyon pou sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Transpò woutin

  $0 kopeman pou 60 trajè ale senp pou ale oswa pou soti nan vizit kay doktè oswa nan famasi

2024 UHC Dual Complete® FL-D006 (HMO-POS D-SNP)

H2509-002-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Plan sa a se yon Plan Medicare Advantage HMO (HMO vle di ann Anglè Health Maintenance [Òganizasyon Antretyen Sante]) ak yon opsyon Pwen Sèvis (Point-of-Service, POS) Medicare apwouve epi yon konpayi prive dirije l. “Pwen Sèvis” vle di ou ka itilize founisè deyò rezo plan an pou yon frè siplemantè.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Levy, Nassau, Polk, Putnam, Suwannee, ak Union.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, ak Sèvis piblik

  $270 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik

 • Avantaj dantè

  $3500 alokasyon pou sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum®

2023 Preferred Medicare Assist (HMO D-SNP)

H1045-012-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, Sèvis piblik

  $230 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • Avantaj dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

2023 Preferred Medicare Assist Palm Beach (HMO D-SNP)

H1045-038-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, Sèvis piblik

  $280 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • Avantaj dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

2023 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO-POS D-SNP)

H1045-039-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Plan sa a se yon Plan Medicare Advantage HMO (HMO vle di ann Anglè Health Maintenance [Òganizasyon Antretyen Sante]) ak yon opsyon Pwen Sèvis (Point-of-Service, POS) Medicare apwouve epi yon konpayi prive dirije l. “Pwen Sèvis” vle di ou ka itilize founisè deyò rezo plan an pou yon frè siplemantè.

Brevard, Charlotte, Clay, Collier, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Manatee, Marion, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, Sèvis piblik

  $255 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • Avantaj dantè

  Jiska $4000 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

2023 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) 2023 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-002-001

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Avantaj & Karakteristik

Pou revele Avantaj ak Karakteristik yo, chwazi konte ou.

 • Manje, OTC, Sèvis piblik

  $205 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • Avantaj dantè

  Jiska $3500 pou kalite swen pou prevansyon ak konplè pou dan

Pou jwenn detay plan ak enskripsyon sou entènèt, chwazi konte ou

2023 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) 2023 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-002-002

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Avantaj & Karakteristik

Pou revele Avantaj ak Karakteristik yo, chwazi konte ou.

 • Manje, OTC, Sèvis piblik

  $205 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • Avantaj dantè

  Jiska $3500 pou kalite swen pou prevansyon ak konplè pou dan

Pou jwenn detay plan ak enskripsyon sou entènèt, chwazi konte ou

2023 MedicareMax Plus (HMO D-SNP)

H5420-006-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, Sèvis piblik

  $180 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • Avantaj dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

2023 UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO D-SNP)

R0759-003-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Duval, Escambia, Flagler, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton, ak Washington.

Avantaj & Karakteristik

 • Avantaj dantè

  Jiska $2000 pou kalite swen pou prevansyon ak konplè pou dan

 • Transpò woutin

  $0 kopeman pou 60 trajè senp pou ale oswa pou soti nan yon kabinè doktè oswa famasi

 • Avantaj vizyon woutin yo

  $0 kopeman pou egzamen woutin nan zye chak ane ak $250 alokasyon pou linèt avèk lantiy gratis

2023 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE - FL (HMO-POS D-SNP)

H2509-001-000

Prim mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Plan sa a se yon Plan Medicare Advantage HMO (HMO vle di ann Anglè Health Maintenance [Òganizasyon Antretyen Sante]) ak yon opsyon Pwen Sèvis (Point-of-Service, POS) Medicare apwouve epi yon konpayi prive dirije l. “Pwen Sèvis” vle di ou ka itilize founisè deyò rezo plan an pou yon frè siplemantè.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Manje, OTC, Sèvis piblik

  $280 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, ansanm ak livrezon lakay ou

 • Avantaj dantè

  Jiska $4000 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)


Plan Medicaid (MMA) nou an se pou fanm ansent, timoun ak adilt ki reponn a egzijans pou revni yo. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize Zouti Rechèch Doktè an pou wè si doktè ou an nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Medikaman

  Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

 • Swen pandan gwosès

  Manman ki ansent yo resevwa swen ak sipò adisyonèl pou kenbe yomenm ak tibebe yo ansante.

UnitedHealthcare Health & Home Connection


Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, ak Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)


Plan Florida Medicaid yo ofri anpil kalite avantaj ansanm ak diplis ou gendwa jwenn ki itil. 

Plan Medicaid(MMA) nou an kouvri timoun, fanmi, fanm ansent ak adilt selibatè ki ka kalifye baze sou revni. Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt. 

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn plis enfòmasyon sou chak plan, ansanm ak avantaj yo. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, ak Volusia.

Plan Endividyèl ak Familyal Mache Asirans Sante ACA yo


UnitedHealthcare ofri plan Endividyèl ak Familyal Mache Asirans Sante ACA yo nan Eta Florid. Yo fè yo pou ba ou kouvèti ou bezwen an san yo pa kraze pòch ou.

Chwazi nan plan yo nan nivo metal Bronze, Silver ak Gold. Yo chak vini avèk divès kalite avantaj, ki gen ladan yo sipò fyab nan men ekspè sèvis kliyan nou yo.

Brevard, Broward, Calhoun, Collier, DeSoto, Escambia, Flagler, Gadsden, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Jefferson, Lake, Lee, Leon, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Miami-Dade, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Santa Rosa, Seminole, Taylor, Volusia, and Wakulla.

Avantaj & Karakteristik

 • Low cost primary care

  Get unlimited low-cost primary care visits with your primary care provider (PCP) for things like checkups and managing certain chronic conditions. 

 • $0 virtual urgent care available 24/7

  Get the care you need with $0 virtual urgent care visits from Optum Virtual Care.1

 • $5 or lower Tier 2 generic medications

  You can visit any network pharmacy for Tier 2 prescriptions and pay $5 or less. Plus, get 20% off Walgreens brand health and wellness products. And enjoy getting your maintenance prescriptions delivered right to your door with home delivery at no additional cost for a 3 month supply.2

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink