Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Medicaid

Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou moun ki kalifye pou Pwogram Egzansyon Swen Alontèm Plan Swen Kontwole Medicaid nan tout Eta a (Statewide Managed Care Plan Long Term Care, SMMC LTC). Misyon nou se fè moun yo rete viv endepandan nan pwòp kay yo pandan tout kantite tan ki posib.

UnitedHealthcare Health & Home Connection anba administrasyon UnitedHealthcare of Eta Florid, Inc. nan kad yon kontra ak Ajans pou Administrasyon Swen Sante an. AHCA: Paj Akèy Medicaid la (myflorida.com)

Avantaj & Karakteristik

Nou ofri yon pakèt kalite sèvis swen nan kay, nan kominote ak sèvis swen pèsonèl. Si w ap viv nan yon etablisman swen enfimye, yon etablisman rezidans asiste, oswa yon kay swen familyal pou granmoun, ka gen yon frè pou chanm ak pansyon oswa responsablite pasyan. Pa gen okenn frè ni kopeman pou lòt sèvis ki kouvri yo. Sèvis yo ka gen ladan:

 • Swen pèsonèl pou ede w benyen ak abiye.
 • Èd pou menaj ak èd pou travay òdinè nan kay.
 • Livrezon repa adomisil oswa preparasyon manje.
 • Sèvis lajounen pou granmoun pou entèraksyon sosyal ak byennèt.
 • Founiti pou swen pèsonèl pou enkontinans ki pa garanti nan Medicare.
 • Swen Repi.
 • Sèvis Rezidans Asiste.
 • Sistèm èd ijans pèsonèl.
 • Terapi okipasyonèl, terapi fizik, terapi pou lapawòl, ak terapi respiratwa.
 • Chanjman nan kay pou bay sipò pou deplasman.
 • Transpò.
 • Jesyon ak èd pou pran medikaman.
 • Evalyasyon, edikasyon, ak konsèy pou oumenm ak fanmi w sou bezwen nitrisyonèl ou yo.
 • Sèvis pou reponn a bezwen sante mantal oswa abi sibstans.

Resous pou Manm

Resous pou Manm yo (louvri yon fenèt modal)

Aprann plis sou UnitedHealthcare Health & Home Connection

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink