Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

UHC Preferred Dual Complete FL-D001 (HMO D-SNP)

Medicare

Kisa yon plan doub pou bezwen espesyal ye?

H1045-012 -000

Prim mansyèl: $0.00 *

*Tarif ou ka ba tankou $0, selon nivo kalifikasyon w pou Extra Help.

Plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO) sa a ba ou plis avantaj pase Original Medicare, epi tout sa pou yon prim plan $0. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo, e menm ajoute plis.

  • UHC Preferred Dual Complete FL-D001 (HMO D-SNP) Enskri nan Plan (louvri fenèt modal)
  • Verifye Kalifikasyon (louvri yon fenèt modal)

1-844-812-5967 TTY: 711 8:00 AM jiska 8:00 PM lè lokal, 7 jou pa semèn

Avantaj & Karakteristik

Manje, OTC, ak Sèvis piblik

$305 kredi chak mwa pou peye pou manje an sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik Aprann plis konsènan avantaj sa a

Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri Aprann plis konsènan avantaj sa a

$0 kopeman sou preskripsyon jenerik ak mak komèsyal, sa gen ladan livrezon adomisil Optum® Aprann plis konsènan avantaj sa a

$0 kopeman pou kous san limit pou ale retou nan randevou anrapò ak medikal ak nan famasi apwouve pou jwenn preskripsyon

$0 kopeman pou yon egzamen woutin nan zye ak $300 alokasyon pou monti oswa vè kontak Aprann plis konsènan avantaj sa a

Livrezon Repa

28 livrezon repa lakay pou 14 jou apre chak sejou pasyan entène nan lopital

Liy Dirèk pou Enfimyè

Pale avèk yon enfimye/enfimyè otorize nenpòt lè sou kesyon oswa enkyetid ou anrapò ak sante lajounen tankou lannwit san okenn frè

Swen prevantif

$0 kopeman pou swen prevantif, sa gen ladan yon egzamen fizik chak ane, vaksen kont grip, depistaj ak plis toujou

Pwogram fòm fizik Renew Active®

Rete aktif avèk yon abònman nan djim gratis anpasan pa Renew Active®

Swen woutin nan pye

6 vizit woutin pou swen pye pou yon kopeman $0 nan chak vizit pou taye zong ak lòt tretman swen prevantif ki kouvri

Avantaj odisyon woutin yo

$0 kopeman pou egzamen oditif woutin ak $2500 alokasyon pou yon gwo seleksyon aparèy pou tande OTC ak mak komèsyal Aprann plis konsènan avantaj sa a

Vizit vityèl

$0 kopeman pou vizit vityèl pou w pale sou pwoblèm medikal ak sante mantal pandan ou lakay ou

UHC Preferred Dual Complete FL-D001 (HMO D-SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje yo (louvri yon fenèt modal)

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo (louvri yon fenèt modal)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink