Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Poukisa Kalifikasyon pou Medicaid Nesesè pou Kouvèti D-SNP

Pibliye: 12 jiyè 2022

Dat dènye mizajou: 02 Desanm 2022

Kouvèti Medicaid se yon pati enpòtan nan doub kalifikasyon

Yo rele moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid moun doub kalifikasyon. Se paske yo kalifye alafwa pou toude pwogram yo. Being dual eligible may also mean someone could qualify for a Dual Special Needs plan (D-SNP). D-SNP yo se yon tip plan Medicare Advantage ki bay avantaj siplemantè ki depase Original Medicare ak Medicaid. Men, kisa k ap pase si yon moun pèdi kalifikasyon li pou Medicaid? Kontinye fè lekti pou dekouvri.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Manm D-SNP yo dwe konsève kouvèti kalifikasyon Medicaid yo a

Anplis de kalifye pou Medicare, pou w enskri nan yon D-SNP se yon egzijans tou ke w gen kouvèti Medicaid. Epi se pa sèlman lè ou premye antre ladan. Pou w rete kalifye, ou dwe konsève kouvèti Medicaid ou pandan tout tan an. Si w pèdi kalifikasyon w pou Medicaid, touswit apre, ou ta dwe resevwa yon lèt nan men konpayi asirans sante w. Lèt sa se pou enfòme ou ke pa ranpli kondisyon kalifikasyon D-SNP yo ankò.

Kisa k ap pase si yon manm D-SNP pèdi kalifikasyon li pou Medicaid?

Lè yon manm D-SNP pa kalifye ankò pou Medicaid, li antre nan yon peryòd gras. Selon plan sante a, peryòd gras sa kapab 30 jou oswa jiska 6 mwa. Manm yo ka jwenn swen ak sèvis toujou an pasan pa plan sante yo a. Epi Medicare ap peye toujou pou pifò nan swen ak avantaj ki kouvri yo. Sèl diferans lan sèke, pandan peryòd gras la, manm D-SNP an pral responsab pou nenpòt frè ki sot nan pòch. Sa yo ta ka kopeman, ko-asirans, dediktib ak prim ke Medicaid ta peye pou yo oparavan.

When a D-SNP member no longer qualifies for Medicaid, they go into a grace period

Si kouvèti Medicaid ou an pa retabli nan peryòd gras la, ou ka gen pou w chwazi yon plan sante diferan

If the grace period ends and you aren’t able to get recertified for Medicaid coverage, you will be disenrolled from your D-SNP or other Medicare Special Needs health plan. Si se konsa, plan sante w lan ap voye yon lòt lèt ba ou pou di w kilè kouvèti w lan pral fini. Then you’ll have a Special Enrollment Period (SEP) to enroll in a new Medicare Advantage plan or Original Medicare and a Medicare Part D (prescription drug plan). Nouvo kouvèti w lan ap kòmanse nan mwa apre plan anvan an fini.

Si w pèdi kouvèti konplè Medicaid, ou ka vin yon manm doub kalifikasyon pasyèl

Doub kalifikasyon pasyèl se lè yon moun kalifye pou Medicare, men li pa resevwa avantaj medikal konplè Medicaid. Si ou pèdi avantaj medikal konplè Medicaid ou yo, men ou patisipe toujou nan yon Pwogram Epay Medicare(MSP), ou gendwa kalifye pou yon plan doub pasyèl.* Byenke Medicare peye pou pifò nan swen ak avantaj ki kouvri yo, anpil moun ki gen doub kalifikasyon pasyèl yo pral responsab pou frè ki sot nan pòch yo. Aprann plis sou doub kalifikasyon pasyèl.

*Kouvèti pou moun ki kalifye pou doub kalifikasyon pasyèl disponib sèlman nan sèten zòn. 

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink