Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
An elderly woman looking out her front door, smiling

Kisa sa siyifi lè ou gen doub kalifikasyon pasyèl?

Pibliye: 27 Out 2022

Dat dènye mizajou: September 15, 2023

Moun ki kalifye pou alafwa Medicare ak Medicaid yo rele yo moun ki gen doub kalifikasyon. Se paske yo kalifye alafwa pou toude pwogram yo. Men, gen plis ladann pase sa sèlman. Sètenk moun gen doub kalifikasyon konplè. Sa vle di yo kalifye pou avantaj Medicaid konplè Eta a , sa gen ladan swen medikal ki kouvri. Men, gen lòt moun ki gen doub kalifikasyon pasyèl sèlman. Se paske menm si yo pa kalifye pou avantaj medikal anpasan pa pwogram Medicaid Eta yo a, yo kalifye pou kèk èd kanmenm.

Kontinye fè lekti pou w dekouvri ki chwa plan sante ki ka disponib pou ou si w gen doub kalifikasyon pasyèl.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Gen diferan nivo doub kalifikasyon pasyèl

Gen 4 diferan kalite doub kalifikasyon pasyèl. Epitou, chak nivo gen pwòp Pwogram Epay Medicare li (MSP). Diferans prensipal ki genyen ant tip MSP yo baze sou:

 1. Limit kalifikasyon finansye (konbyen ou touche oswa posede), epi
 2. Si MSP a kouvri:
  • Kopeman, dediktib ak ko-asirans pou ni Medicare Pati A (asirans lopital) ni Medicare Pati B (asirans medikal), oswa
  • Prim Pati B Medicare sèlman
  • Prim yo pou Medicare Pati A sèlman

Sèten moun touche oswa posede twòp pou yo kalifye pou yon Pwogram Epay Medicare. Menm si sa, yon plan sante doub kalifikasyon ki bon pou moun ki gen doub kalifikasyon pasyèl ka yon bon chwa toujou1

Èske ou gen yon kopeman lè w wè yon doktè?

Sa ka retire yon bon kantite lajan nan pòch ou si ou oblije peye yon kopeman chak fwa w ale kay doktè. Epi, si ou bezwen wè yon espesyalis, frè a ta ka menm pi wo toujou. Konnen sa, UnitedHealthcare pèmèt moun ki gen doub kalifikasyon pasyèl enskri nan sèten Plan Doub pou Bezwen Espesyal (D-SNP). Avantaj la sèke, avèk yon D-SNP, manm ki gen doub kalifikasyon pasyèl ka gen kopeman ki pi ba pou vizit kay doktè ak espesyalis.

Si w gen yon plan Medicare Advantage tipik kounye a, ou ka jwenn gen yon avantaj pou w chanje al nan yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal

Manm ki gen doub kalifikasyon pasyèl yo ka pwofite plis avantaj avèk D-SNP

Manm UnitedHealthcare D-SNP yo jwenn anpil avantaj siplemantè gratis pou yo.2 Avantaj siplemantè sa yo ta ka gen ladan:

 • Yon kredi chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui OTC ak bòdwo sèvis piblik
 • $0 kopeman sou tout preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri yo
 • Kouvèti dantè, plis kredi pou ede peye pou sèvis dantè
 • Kouvèti vizyon, plis yon alokasyon pou linèt
 • Ak anpil lòt toujou

Premye etap la se tcheke egzijans pou kalifikasyon nan plan an

Gen kèk Plan Doub pou Bezwen Espesyal Doub ki pèmèt moun ki gen doub kalifikasyon pasyèl yo enskri. Men, gen lòt D-SNP ki aksepte sèlman manm ki gen doub kalifikasyon konplè. Epi sa pa toujou fasil pou di. Se poutèt sa premye etap la, ou ta dwe tcheke egzijans pou kalifikasyon yo pou nenpòt plan ki enterese ou anvan ou kòmanse pwosesis enskripsyon an. Epitou anpil D-SNP UnitedHealthcare ki aksepte doub kalifikasyon pasyèl gen mo “Select” nan non plan an. Sinon, gen posiblite plan an se sèlman pou manm ki gen doub kalifikasyon konplè.

Resevwa èd pou jwenn yon plan sante doub kalifikasyon

Èske ou panse oumenm, yon manm fanmi oswa yon moun w ap okipe kalifye kòm moun ki gen doub kalifikasyon konplè oswa pasyèl? Ou ka itilize espas rechèch ki anba a pou wè ki plan ki disponib nan zòn ou an. Si w gen dout, ban nou yon koutfil epi pale avèk youn nan ajan otorize nou yo. Yo pral eksplike tout chwa yo epi ede w jwenn bon plan sante doub kalifikasyon an pou ou.

Rele 1-844-812-5967, TTY: 711
8 AM - 8 PM local time, 7 days a week. Se habla español.

1 Dual Special Needs plans with partial dual eligibility categories are not available in all areas.
2 Avantaj yo varye selon plan an ak zòn sèvis la. Limit ak esklizyon aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink