Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Medicare ak Medicaid ak andikap

Pibliye: 30 jiyè 2021

Dat dènye mizajou: 02 Desanm 2022

Kisa Medicaid ye epi kimoun ki kalifye?

Medicaid se yon pwogram nan nivo federal ak nan nivo Eta a ki bay kouvèti asirans swen sante bay moun ki kalifye yo. Moun ki kalifye pou Medicaid gen ladan yo:

 • Fanm ansent ki gen revni fèb
 • Timoun nan fanmi ki gen revni fèb
 • Timoun ki nan fanmi plasman
 • Moun ki gen andikap
 • Moun aje ki gen revni fèb
 • Paran oswa responsab swen ki gen revni fèb

Pwogram Medicaid yo se pwogram Eta a dirije. Kidonk, Eta yo ka chwazi bay plis moun Medicaid, pa egzanp moun ki gen revni fèb ki ka gen timoun oswa ou ka pa genyen.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Èske mwen ka jwenn Medicare oswa Medicaid nan andikap?

Moun ki gen andikap oswa maladi kwonik ak revni fèb yo kalifye pou Medicaid. Tout Eta yo bay avantaj Medicaid tou pou moun aje, avèg ak andikape yo (ABD). Medicaid ABD se pou granmoun laj 65 lane oswa plis yo oswa nenpòt moun ki andikape selon Sekirite Sosyal. Men, ou dwe ranpli kondisyon finansye yo tou pou ou kalifiye nan Eta ou an.

Pou konnen si ou kalifye pou Medicaid oswa Medicare, toudepan ki kalite alokasyon pou andikap w ap resevwa.

 • Si ou gen Revni Sekirite Siplemantè (SSI, Supplemental Security Income) pou andikap:
  Ou ap kalifye pou kouvèti Medicaid. Nan anpil Eta, ou pral benefisye Medicaid otomatikman. Men, nan lòt Eta yo, ou pral gen pou ou enskri pou Medicaid.
 • Si ou resevwa Revni Sekirite Sosyal Andikap lan (Social Security Disability Income, SSDI):
  Ou pral kalifye pou Medicare.
Plis pase 10 milyon moun kalifye pou Medicaid sou baz ke yo gen yon andikap
MACPAC (Komisyon Peman ak Aksè Medicaid epi CHIP)

Ki kondisyon ki konsidere kòm yon andikap?

Kèlkeswa si ou gen SSI, SSDI, Medicaid, Medicaid ABD oswa Medicare, egzijans medikal yo menm jan. Dabò, ou dwe ranpli kondisyon pou andikap ki pa medikal yo. Sa yo baze sitou sou antesedan travay ou ak enpo pou sekirite sosyal ou te peye yo. Apresa, yo peye alokasyon pou andikap yo chak mwa si yon pwoblèm medikal prevwa pou dire omwen 1 ane oswa abouti nan lanmò.

Diferan kalite pwoblèm medikal yo ki kalifye kòm yon andikap pou granmoun laj 18 lane yo endike nan tablo ki anba a. N ap fè ou konnen tablo a montre yon lis jeneral. Li pa gen ladan l tout kondisyon ki ka kalifye granmoun yo pou andikap sekirite sosyal. Pou jwenn yon lis konplè kondisyon ki kalifye yo vizite sit entènèt Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA) la Genyen tou yon lis pou timoun piti apa ki endike defisyans yo pou timoun ki gen andikap yo.

Twoub Sante ki Kalifye

Deskripsyon

Sistèm miskilo-eskeletik (misk, zo ak jwenti)

Pwoblèm tankou feblès nan misk, degre mouvman limite ak pèt reflèks oswa reflèks lan

Sans espesyal ak lapawòl

Pèt vizyon ki limite pou wè detay fen, fè lekti oswa pou wè nan kwen zye a

Respirasyon (respire)

Difikilte pou respire, tankou avèk COPD, bwonchit kwonik ak anfizèm, opresyon ak fibwoz kistik

Sistèm kadyovaskilè (kè ak veso sangen yo)

Maladi ki anpeche kè a oswa sistèm sikilasyon an (atè, venn ak veso sangen yo) fonksyone kòrèkteman

Sistèm dijestif

Pwoblèm dijestif, sa gen ladan l malfonksyònman epatik (fwa), maladi enflamatwa entesten, sendwòm entesten kout, ak malnitrisyon

Ajan jenito-irinè (ren)

Maladi ki lakòz maladi ren kwonik (Chronic Kidney Disease, CKD)

Ematolojik (san)

Pwoblèm, ki pa kansè, pou devlopman ak fonksyònman globil blan ak globil wouj yo ak kowagilasyon san

Po

Pwoblèm po, sa gen ladan l enfeksyon kwonik nan po an oswa manbràn mikez lan, dèmatit ak brile

Move ekilib andokrin (òmòn)

Pwoblèm medikal ki lakòz glann yo nan kò a pwodui kantite nan yon òmòn byen presi ki twòp (ipèfonksyon) oswa ki twò piti (ipofonksyon)

Twoub konjenital (domaj nan nesans) ki afekte plizyè sistèm nan kò a

Sendwòm Down lan ak lòt domaj nan nesans, sa gen ladan l maladi Tay-Sachs, fenilsetoniri (PKU) ak sendwòm alkolis fetal lan

Newolojik (sèvo ak sistèm nève)

Twoub ki limite fonksyònman fizik ak mantal, tankou epilepsi, ALS, koma ak kòmansman bonè Maladi Alzheimer an

Twoub mantal yo

Kouvri yon pakèt kalite twoub mantal, sa gen ladan l eskizofreni, depresyon, twoub bipolè ak twoub ki asosye yo, OCD, otis, twoub alimantasyon ak twoub ki gen rapò ak twomatis ak estrès

Kansè

Tout kalite kansè alesepsyon sèten kansè ki asosye avèk enfeksyon viris iminodefisyans imen (VIH) an

Sistèm iminitè

Maladi ki afekte sistèm iminitè a, sa gen ladan l maladi rimatis, twoub tisi konjonktif ak enfeksyon viris iminodefisyans imen (VIH) an

E si ou poko gen laj 65 lane epi ou gen yon andikap?

Moun ki poko gen laj 65 lane ki gen andikap kalifye otomatikman pou jwenn Original Medicare (Part A ak B) apre yo te resevwa alokasyon pou andikap nan Sekirite Sosyal pandan 24 mwa. Si ou kalifye tou pou Medicaid oswa andikap pou Medicaid, pwogram Medicaid Eta ou an gendwa ede ou peye pou frè ak sèvis Medicare pa kouvri yo. Pou nenpòt sèvis ki kouvri alafwa nan Medicare ak Medicaid (tankou vizit kay doktè, swen lopital, swen adomisil ak swen etablisman swen enfimye ki kalifye), Medicare ap peye anpremye. Medicaid ka peye tou pou depans oswa sèvis ki ajoute, men se sèlman apre ou fin itilize pati Medicare a.

Kisa ki yon kouvèti doub kalifikasyon oswa kouvèti doub pou bezwen espesyal yo?

Plis pase 10 milyon moun kalifye pou Medicaid sou baz yo gen yon andikap.1 Genyen tou plis pase 12 milyon moun ki kalifye alafwa pou Medicare ak Medicaid.2 Yo rele moun sa yo “doub-kalifye” paske yo gen doub kalifikasyon Medicare ak Medicaid. Plan sante doub kalifikasyon yo ofri plis avantaj pase Original Medicare. Men bagay la se dèske, anpil moun ki ta ka kalifye pou yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal pa konnen si plan sa yo egziste.

Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye?

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se pou moun ki ta ka bezwen yon èd anplis. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se yon kalite plan espesyal Medicare Advantage. Yo gen ladan l tout bagay ou jwenn nan Original Medicare, plis pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon, epi met sou sa anpil lòt avantaj anplis. Epitou ou ta ka jwenn tout pou yon lavalè prim fèb jiska $0.*

Aprann fason pou enskri nan yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal

To see if you qualify for a Dual Special Needs plan, read this article. Oswa itilize ankadre rechèch ki anba a pou jwenn plan sante doub ki disponib nan zòn ou an.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

1 MACPAC (Medicaid and CHIP Payment and Access Commission) 
2 Paj wèb analiz Kowòdinasyon Biwo CMS Medicare-Medicaid

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. 

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink