Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Who can qualify for a dual-eligible health plan or Dual Special Needs plan?

Pibliye: January 17, 2020

Dat dènye mizajou: 02 Desanm 2022

“Doub kalifikasyon” vle di ou kalifye pou pwogram asirans sante ni Medicaid ni Medicare. You may also hear this type of eligibility called “D-SNP eligibility” or “Medicare SNP eligibility” since Dual Special Needs plans are a type of Medicare Advantage plan.

Kidonk, kisa ki nesesè egzakteman pou kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon? Yo rele plan sa yo tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal. Si ou ka reponn “wi” pou tout kesyon yo ki anba a, gen posiblite pou ou kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Èske ou kalifye pou Medicaid oswa ou resevwa èd finansye?

Se gouvènman Eta ou an ki jere pwogram swen sante Medicaid pou Eta ou an. Règ yo pou kalifye pou Medicaid depann de Eta ou an. Èske ou resevwa èd finansye tankou revni sekirite siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)? Si ou gen revni fèb, ou gendwa kalifye pou Medicaid.

Pou konnen si ou ka jwenn Medicaid nan Eta ou an, verifye bò kote ajans Medicaid Eta ou an. W ap jwenn yon lyen sou sitwèb la pou ajans Medicaid Eta ou an nan paj "Detay Plan" pou chak nan plan sante nou yo. Pou wè plan sante yo nou ofri nan zòn ou an, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an.

Èske w gen Medicare Pati A ak B?

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. Li se pou moun ki gen laj 65 ak piplis, ak pou sèten moun tou ki poko gen laj 65 ki gen sèten andikap. Pou ou kalifye pou Medicare, ou dwe tou yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki t ap viv Ozetazini pandan 5 ane omwen.

Pati A Medicare se asirans lopital. Medicare Part A kouvri sèvis ou ka jwenn antanke pasyan ki entène pandan yon sejou nan lopital oswa nan yon etablisman swen enfimye kalifye. Pati B Medicare se asirans medikal. Medicare Part B kouvri sèvis doktè ak swen prevantif. Ansanm, yo rele Pati A ak B Medicare tou Original Medicare. Aprann plis sou 4 diferan pati Medicare yo.

Èske w ap viv nan zòn kouvèti sèvis plan doub lan?

Kalite plan doub kalifikasyon ou kalifye pou li a depann de kote w ap viv la. Adrès kay ou dwe sitiye nan zòn plan doub la kouvri a pou ou ka kalifye pou plan sante doub kalifikasyon sa a presizeman. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

An brèf: Èske ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon?

Èske ou kalifye pou ni Medicare ni Medicaid? Ou ka kalifye pou yon plan doub kalifikasyon si:

  • Ou kalifye pou Medicaid nan Eta ou an
  • Ou kalifye pou Pati A ak B Medicare (Original Medicare)
  • W ap viv nan zòn plan doub kalifikasyon an kouvri

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink