Ale nan kontni prensipal la Kontni Prensipal

Dual Special Needs plans (D-SNP) frequently asked questions (FAQs)

Looking for information about Dual Special Needs plans (D-SNP)? Nou la pou ede. Find answers to common questions about Dual Special Needs plans (D-SNP) — from who is eligible to how to apply and more.

Doub kalifikasyon

People who qualify for both Medicare and Medicaid at the same time are “dual eligible.” They are "dual eligible" for both health care programs.

Yon plan doub pou bezwen espesyal se yon kalite plan asirans sante. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. If that’s you, you're "dual-eligible." (That's just another way of saying you can have Medicaid and Medicare at the same time).

Learn more about UnitedHealthcare Dual Special Needs plans

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. It's for people age 65 and older, and also some people under age 65 with certain disabilities.

Learn more about Medicare.

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. Li se pou moun ki gen laj 65 ak piplis, ak pou sèten moun tou ki poko gen laj 65 ki gen sèten andikap. Medicaid is a joint program that states and the federal government fund together. Millions of people get health coverage through their state Medicaid program. Children, pregnant women, elderly adults and people with disabilities, as well as eligible low-income adults are typically covered by Medicaid.

Learn more about Medicaid vs. Medicare

Wi. Some people receive benefits from both Medicare and Medicaid. These people are "dual eligible." They qualify for Medicare because of age (they're age 65 or older) or due to having a disability. They're also eligible for Medicaid because they meet the requirements to qualify for Medicaid in their state.

To see plans available in your area, please use the search box at the bottom of this page.

Medicare ak Medicaid se de pwogram apa ki gen kondisyon kalifikasyon diferan.

Pou w kalifye pou Medicare, ou dwe:

 • Gen laj 65 ane omwen, oswa mwenske 65 ane epi ou kalifye sou baz andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.

EPI

 • Yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki viv Ozetazini pandan 5 ane omwen youn dèyè lòt.

Pou ou kalifye pou avantaj Medicaid Eta a, ou dwe:

 • Gen laj mwenske 65 ane epi w ranpli kondisyon pou fanmi ki gen revni fèb, fanm ansent ak timoun, moun k ap resevwa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI), avantaj andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.
 • Gen laj 65 ane omwen epitou ou:
  • Resevwa Èd Siplemantè (Extra Help) oswa èd nan men Eta ou.
  • Avèg oswa gen yon andikap, men ou pa bezwen swen alontèm.

Medicaid programs often cover benefits that aren't offered by Medicare. Examples could include dental, vision and hearing coverage, transportation assistance and long-term care. Paying for certain Medicare costs is another way Medicaid programs can help Medicare.

The overall goal is for both Medicaid and Medicare to work together more effectively to improve care and lower costs. It's the responsibility of the Medicare-Medicaid Coordination Office to make sure that people who are dually enrolled in both Medicare and Medicaid have full access to seamless, high quality health care. The Medicare-Medicaid Coordination Office was created within the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) as part of the Affordable Care Act.

Plan asirans sante doub yo ofri avantaj ak sèvis ki pa disponib anjeneral nan Medicare oswa Medicaid. With a dual health plan, you'll keep your Medicaid benefits, and you'll get more benefits than Original Medicare with as low as a $0 plan premium. Plan sante doub UnitedHealthcare yo genyen ladan yo yon pakèt kalite avantaj ak karakteristik anplis.1

Plan nou yo ka garanti:

 • Swen dantè woutin
 • CA flexible monthly credit to spend on healthy food, over-the-counter products and pay utility bills
 • Egzamen zye, plis kredi pou linèt
 • Egzamen odysyon (zòrèy), plis kredi pou aparèy pou tande
 • Ak plis toujou

1Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Sèten plan sante doub gen kowòdinasyon swen nan yo tou. Sa se yon gwo èd — espesyalman pou moun ki gen bezwen medikal konplike yo. Yo rann li pi fasil pou jere sèvis doktè ou yo, espesyalis ak swen ou.

*Tanpri, konnen plan doub UnitedHealthcare ofri yo, ak avantaj byen presi yo gen nan yo, kapab chanje toudepan kote ou abite a. For details about the dual plans available in your area, please use the search box at the bottom of this page.

D-SNP eligibility and enrollment

1. Èske ou gen avantaj Medicaid Eta? (If so, you'll have a state Medicaid card.)

Ou gen laj mwenske 65 ane epi w ranpli kondisyon pou fanmi ki gen revni fèb, fanm ansent ak timoun, moun k ap resevwa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI), avantaj andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal.

 • Ou gen laj 65 ane omwen epitou ou:
 • Resevwa Èd Siplemantè (Extra Help) oswa èd nan men Eta ou an
 • Avèg oswa gen yon andikap, men ou pa bezwen swen sou peryòd ki long

2. Èske w gen Medicare Pati A ak B?

 • You're at least 65 years old, or you're under 65 and qualify on the basis of disability or other special situations
  EPI
 • Ou se yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan legal ki ap viv Ozetazini pandan 5 lane omwen youn dèyè lòt

3. Èske w abite nan yon zòn kote plan doub yo disponib?

Yon ajan lavant otorize UnitedHealthcare kapab di w si w abite nan zòn sèvis nou an. Or, to see the plans available in your area, please use the search box at the bottom of this page.

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP yo) gen yon Peryòd Enskripsyon Espesyal (Special Enrollment Period, SEP) k ap dewoule pandan 9 premye mwa yo nan ane a. Moun ki kalifye yo ka enskri oswa chanje plan yo yon fwa chak 3 mwa. Chanjman enskripsyon yo ap antre anvigè nan premye jou pwochen mwa a.

REMAKE: Li enpòtan pou sonje, pou ou rete kalifye pou yon plan sante doub, ou dwe resètifye pou Medicaid chak ane. Toutotan ou rete kalifye, plan sante doub ou an ap renouvle otomatikman chak ane. Learn more about D-SNP enrollment.

Members in Dual Special Needs plans (D-SNPs) can join, switch or drop their plan 1 time during each 3-month enrollment period. Peryòd sa yo se Janvye jiska Mas; Avril jiska Jen; ak Jiyè jiska Septanm.

Si w fè yon chanjman, l ap antre anvigè nan premye jou pwochen mwa a. Ou kapab tou fè chanjman nan kouvèti asirans ou an pandan Peryòd Enskripsyon Anyèl la soti 15 oktòb jiska 7 desanm. Si se konsa, chanjman ou yo ap antre anvigè le 1 janvye ane pwochèn. Learn more about dual health plan enrollment periods.

Si w enskri nan yon plan doub UnitedHealthcare epi ou pèdi kalifikasyon w pou Medicaid, n ap mete w annatant pandan 6 mwa. Pandan peryòd sa a, w ap oblije peye pòsyon kotizasyon nan frè Medicare tankou kopeman, ko-asirans, franchiz ak prim yo. Si ou pa tounen gen kalifikasyon pou Medicaid ou nan fen 6 mwa yo, enskripsyon w ap anile nan plan doub nou an.

Men, sonje, ou ka enskri nan yon plan doub nenpòt lè. Si ou tounen gen pwoteksyon asirans Medicaid ou, annik pale avèk yon ajan lavant otorize UnitedHealthcare pou w re-enskri nan yon plan doub.

Wi. Enskripsyon pou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP yo) baze sou Eta a. Yo ofri D-SNP yo nan pifò Eta yo, men se pa nan tout Eta yo. Epitou, tip D-SNP ki disponib yo (epi avantaj chak plan ofri) kapab chanje selon konte kote w abite a. You can use the search box at the bottom of the page to see what plans are available in your area. If you're not sure, give us a call and talk with one of our licensed agents. They'll explain all the choices and help you find the right dual-eligible health plan for you.

The Medicare Open Enrollment Period (OEP) runs from Oct. 15 to Dec. 7 every year. Anyone who already has Medicare coverage of any kind can make changes to their coverage for the upcoming year. Medicare Advantage Open Enrollment runs from Jan. 1 to March 31 every year. Only people who already have a Medicare Advantage plan can change during this time. Dual Special Needs plans (D-SNPs) are a type of Medicare Advantage plan so the same enrollment periods apply.

Avantaj D-SNP yo

Plan doub nou yo garanti anjeneral swen prevantif ak sèvis woutin yo san w pa gen frè anplis. Nou ofri èd tou pou kowòdone avantaj Medicaid yo. Lòt avantaj estanda ki garanti nan plan doub nou yo anjeneral gen ladan:

 • Dantè
 • Vizyon
 • Odisyon (zòrèy)
 • Èd pou transpò
 • Liy dirèk swen enfimye
 • Ak anpil lòt avantaj ak karakteristik1

1Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. Learn more about D-SNP benefits.

Wi. Kouvèti dantè* se youn nan anpil avantaj anplis ou ta ka jwenn gratis avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (D-SNP) nan UnitedHealthcare. Anplis egzamen ak netwayaj regilye yo, ou ka jwenn tou yon alokasyon pou sèvis dantè. This allowance could help pay for range a of dental care, such as fillings, root canals, implants and other dental services. Learn more about D-SNP dental coverage for those with Medicaid and Medicare.

*Avantaj yo varye selon plan an ak zòn sèvis la. Limit ak esklizyon aplike.

Wi. Kouvèti pou Vizyon* se youn nan anpil avantaj anplis ou ta ka jwenn gratis avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (D-SNP) nan UnitedHealthcare. Anplis egzamen òdinè nan zye yo, kouvèti vizyon ou ka ba ou plizyè santèn dola kredi tou pou ede peye pou linèt. Sa ta kontribye anpil pou ede peye pou yon nouvo linèt oswa vè kontak. Learn more about D-SNP vision coverage for those with Medicaid and Medicare.

*Avantaj yo varye selon plan an ak zòn sèvis la. Limit ak esklizyon aplike.

D-SNP costs

If you have a Dual Special Needs plan (D-SNP), it's likely that most of your costs will be covered for you. When Medicare members get medical care, Medicare doesn't cover the full amount of the services. The part or share that’s left over is the Medicare member's responsibility to pay. Yo ka rele yo yon prim, kopeman, ko-asirans oswa dediktib. Pwogram Medicaid Eta a ede peye frè sa yo pou moun ki gen revni fèb yo. Si ou pa gen Medicaid, depans egzak ou yo gendwa depann ak plan ou chwazi an.

Wi. Piske D-SNP se yon plan Medicare Advantage, Medicare kouvri pifò nan frè yo lè manm Medicare yo resevwa swen medikal. Pati oswa pòsyon ki rete a se responsablite manm nan pou peye l. Yo ka rele yo yon prim, kopeman, ko-asirans oswa dediktib. Pou moun ki nan yon plan D-SNP, pwogram Medicaid Eta a ede peye frè sa yo.  

Kowòdinasyon avantaj (Coordination Of Benefits, COB) aplike pou moun ki gen kouvèti nan plis pase yon sèl plan sante. COB vle pale de plan ki peyè prensipal (premye) la epi ki plan ki dezyèm peyè a. Peyè prensipal la kowòdone founiti tout avantaj plan sante yo. The secondary payer covers what the primary payer doesn't cover on costs and benefits.

Dual Special Needs plans (D-SNPs) are a type of Medicare Advantage plan. Nan sans sa, D-SNP kowòdone founiti avantaj pou alafwa Medicare ak Medicaid. In most cases, Medicaid covers benefits and costs the D-SNP doesn't cover. D-SNP yo kowòdone tou jesyon swen, jesyon maladi ak lòt sèvis klinik yo.

Types of Medicare Special Needs plans

D-SNP la vle di Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan). Plan sa yo se pou moun ki gen revni fèb ki gen doub kalifikasyon pou alafwa pou Medicaid ak Medicare. C-SNP la vle di Plan pou Bezwen Espesyal Kwonik (Chronic Special Needs Plan). Plan sa yo se pou moun ki soufri yon pwoblèm sante kwonik. Egzanp yo gen ladan ensifizans kadyak kwonik, maladi kadyovaskilè ak dyabèt.

Ni Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP) ni Plan Medicare-Medicaid yo (MMP) fèt pou rann li pi fasil pou moun ki gen doub kalifikasyon yo resevwa swen. Plan sa yo senplifye aksè nan swen an pasan pa Medicare ak Medicaid. Men, genyen yon diferans kle. Avèk yon MMP, tout avantaj Medicare ak Medicaid yo founi an pasan pa 1 sèl grenn plan sante. Avèk yon D-SNP, manm yo konsève menm plan Medicaid la ak tout menm avantaj Medicaid yo jan yo jwenn yo jodi a. Anplis, yo gen yon plan Medicare Advantage apa ki ba yo anjeneral plis avantaj ak karakteristik pase avèk Original Medicare. Yon lòt diferans sèke se sèlman moun ki plen doub kalifikasyon ki kapab enskri nan yon MMP, alòske li posib pou moun ki gen doub kalifikasyon ni konplè ni pasyèl jwenn yon D-SNP. Aprann plis sou avantaj Medicaid ak D-SNP yo.

Medicare Pati D se kouvèti medikaman preskripsyon. It covers certain prescription drugs that aren't already covered by Medicare Parts A and B. Medicare Special Needs Plans (SNPs) are a type of Medicare Advantage plan. Plan sante doub yo gen nan yo kouvèti medikaman. But if you take any prescription medicines, you'll want to make sure your drugs are covered by a dual health plan before you enroll. Aprann plis sou kouvèti asirans medikaman preskripsyon nan plan sante doub.

Yes, Dual Special Needs plans (D-SNPs) are network-based. Plan sa yo egzije pou manm yo jwenn swen ak sèvis nan men doktè oswa lopital ki nan rezo Medicare SNP yo. Rezo SNP yo varye nan gwosè ak popilasyon yo sèvi yo. Kalite rezo yo gen ladan:

 1. Rezo ki kouvri yon zòn byen presi. Pa egzanp, yon rezo ka kouvri yon Eta annantye, alòske yon lòt rezo kouvri yon sèl konte. Souvan, sa vle di ke plis pase yon sèl rezo ka sèvi yon zòn.
 2. Rezo ki annafè ak yon sèten pwoblèm sante, tankou demans. Founisè ki bay sèvis pou pasyan ki gen pwoblèm byen presi ka patisipe nan rezo a.

Aprann plis sou fason pou jwenn bon doktè an lè ou gen Medicaid ak Medicare.

Non. Ou pa bezwen referans pou w pran swen nan men nenpòt doktè, lopital oswa klinik andedan rezo a.

UnitedHealthcare Community Plan sèvi manm ki kalifye pou Medicaid oswa pou alafwa Medicaid ak Medicare nan 42 eta ak nan District of Columbia.*

UnitedHealthcare ofri plan Medicaid nan Eta sa yo:
Arizona, Eta Florid, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare ofri Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP yo) nan eta sa yo**:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Eta Florid, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*As of September 2023
**Pa disponib nan tout konte yo

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

Dekouvri kisa ou dwe konnen sou plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid or dual-eligible plan benefits can change depending on where you live. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink