Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kisa plan sante doub yo ofri?

Pibliye: January 17, 2020

Dat dènye mizajou: 18 Out 2023

Pwoteksyon asirans doub Medicare ak Medicaid: Jwenn plis kouvèti asirans pase swa Medicaid oswa Medicare poukont yo

Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (yo rele l tou yon plan D-SNP oswa plan sante doub kalifikasyon) fonksyone avèk plan sante Medicaid ou an. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. W ap jwenn plis avantaj tou pase avèk Original Medicare.* Original Medicare garanti sejou nan lopital ak konsiltasyon doktè.

Kisa pwoteksyon asirans doub lan ye? Yon plan doub kalifikasyon dwe ba ou menm pwoteksyon asirans ak Original Medicare. Men, plan pwoteksyon asirans doub Medicare ak Medicaid yo ka gen ladan yo tou avantaj ak karakteristik anplis. Bagay tankou pwoteksyon asirans dantè, vizyon ak kapasite pou tande, ak plis ankò.* Li ka ba ou tou plis chwa ak plis fleksibilite.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Sa ou gen petèt kounye a

Sa ou ta ka genyen

Avantaj Medicare

Kaz ki koche
Kaz ki koche

Sejou lopital yo

Kaz ki koche
Kaz ki koche

Doktè ak
swen pasyan ekstèn

Kaz ki koche
Kaz ki koche

Medikaman sou preskripsyon

Kaz ki koche
Kaz ki koche

Plis chwa doktè

Kaz ki koche

Plis chwa lopital

Kaz ki koche

Preskripsyon anplis
kouvèti asirans medikaman

Kaz ki koche

Avantaj anplis

Kaz ki koche

Avantaj anplis san okenn frè anplis

UnitedHealthcare Dual Complete® plans include many extra benefits and features.* Dual Special Needs plans have a $0 premium for members with Extra Help (Low Income Subsidy).

Si ou kalifye kòm yon moun ki gen doub kalifikasyon konplè, ou ka jwenn anpil avantaj anplis tankou plis kouvèti dantè, kredi pou achte pwodui OTC ak pwovizyon manje ki kouvri yo, yon aparèy pou siveyans ijans pèsonèl, swen pou pye ak abònman nan djim.* Sa yo se jis kèk egzanp nan avantaj anplis ki ka genyen nan pwoteksyon asirans sante doub lan.

Ou ta kapab pwofite avantaj ak karakteristik siplemantè tankou sa yo:

Swen dantè woutin

Aksè nan sant fòm
sant fòm fizik yo

Kredi pou achte pwodui OTC
ak pwovizyon manje ki kouvri

Vizit swen woutin nan pye

Egzamen zye, plis kredi
pou linèt

Manje livre adomisil
(lè sa nesesè pou rezon medikal)

Egzamen odisyon, plis kredi
pou aparèy pou tande

Vizit yon klinisyen
klinisyen pratik avanse

Transpò pou vizit swen sante
ak famasi a

Pale avèk yon enfimye/enfimyè
enfimye/enfimyè nenpòt lè

Vizit akiponkti ak
vizit kiwopratik

$0 kopeman pou anpil
egzamen yo

Sistèm Repons
Sistèm Repons

Plis anpil lòt avantaj
ak karakteristik

*Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit, esklizyon ak/oswa restriksyon pou rezo ka aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink