Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kilè ou ka enskri nan yon plan sante doub si ou gen Medicaid ak Medicare?

Pibliye: January 17, 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2023

Kidonk, on fwa ou fin dekouvri ou kalifye pou yon plan sante doub, kisa pou ou fè annapre? Kilè ou ka enskri? Repons lan ka depann de sitiyasyon ou byen presizeman. Gen anba a sa ou dwe konnen pou ou kapab di kilè ou ka enskri oswa chanje al nan yon plan sante doub.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Ou gendwa pa oblije tann

Peryòd Enskripsyon Anyèl Medicare a (Annual Enrollment Period, AEP) rive yon fwa pa ane ann otòn. Se lè nenpòt moun ki kalifye kapab chanje plan sante li. Men, si ou kalifye pou yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal, ou gendwa pa oblije tann. Ou ka anmezi pou ou enskri touswit.

Ou gendwa kalifye pou ou enskri jodia si ou:

  • Gen 65 lane epi ou fenk kalifye pou Medicare oswa ou gen yon andikap kalifye.
  • Ap pran retrèt ou epi pèdi pwoteksyon asirans ou gen nan moman an.
  • Te kite zòn sèvis plan Medicare ou gen nan moman an.
  • Gen yon maladi kwonik tankou dyabèt oswa ensifizans kadyak kwonik.
  • Resevwa avantaj Medicaid.

E si ou deja genyen alafwa Medicare ak Medicaid?

Ou ka enskri oswa chanje al nan plan doub yo yon sèl fwa pandan chak Peryòd Enskripsyon Espesyal (SEP) oswa pandan Peryòd Enskripsyon Anyèl Medicare a (Annual Enrollment Period, AEP). Apre ou fin enskri nan yon plan sante doub ou pa oblije renouvle. Toutotan ou rete kalifye, plan sante doub ou an ap renouvle otomatikman chak ane. Men ou dwe resètifye pou Medicaid chak ane pou ou rete kalifye pou yon plan sante doub.

Kilè pwoteksyon asirans ou ap kòmanse?

Sa depann de lè ou enskri nan yon plan sante doub.

Si Ou Enskri: Pwoteksyon Asirans Ou Kòmanse:
Lè ou vin kalifye pou premye fwa Premye jou nan mwa ou kalifye pou Medicare a
Nan yon Peryòd Enskripsyon Espesyal (SEP) Premye jou nan pwochen mwa a 
Nan Peryòd Enskripsyon Anyèl la (AEP) Premye jou nan pwochen ane a

Enskri depi byen bonè jan ou kapab

Plis ou enskri bonè, ou kapab jwi pi bonè tout avantaj anplis* ki vini avèk yon plan sante doub.

Dat kle yo pou ou prepare pou Peryòd Enskripsyon Anyèl Medicare a:

Dat Kle  Deskripsyon
1 Oktòb Start looking for dual health plans available where you live
15 Oktòb First day of AEP, when you can enroll or switch to a dual health plan for the next calendar year
7 Desanm Last day you can enroll in a plan before AEP ends
1 Janvye The day your new plan becomes active if you enroll during AEP

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink