Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
477762020

Kijan pou jwenn bon doktè an lè ou gen Medicaid ak Medicare

Pibliye: 19 Jen 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2023

Pa gen anyen ki gen plis valè oswa ki pi pèsonèl pase sante ou. Se pou sa relasyon ou ak doktè ou yo tèlman enpòtan konsa. Ou mete yon pakèt konfyans nan doktè ou yo pou yo gide ou, paske ou vle asire w ou fè pi bon chwa yo pou swen ou. Atik sa a pral ede ou jwenn founisè swen jeneral ak espesyalis ki gen eksperyans epi ki kontan sèvi sila yo ki gen Medicaid ak Medicare.​

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Kisa ki pi enpòtan pou ou

Sa se yon bon kesyon pou poze tèt ou. If transportation is an issue, having a doctor who is nearby or easy to get to could be important. Petèt ou vle yon doktè ki pale menm lang avèk ou. Oswa, si ou gen yon sèten twoub sante oswa andikap, ou ta gendwa ap chèche yon moun ki sèvi lòt pasyan ki gen menm defi yo.

Chwazi yon founisè swen jeneral se yon bagay ki esansyèl

Founisè swen jeneral ou an, oswa PCP, se doktè prensipal ou pral wè pou pifò swen ou yo. PCP ou an konnen pase medikal pèsonèl ou epi li pral jere egzamen byennèt ak swen prevansyon yo. PCP ou an pral konekte ou tou ak lòt espesyalis. Pa egzanp, si ou ta bezwen wè yon moun pou konsèy sante mantal, terapi fizik oswa lòt swen espesyalize, PCP ou an pral aranje tout bagay.

E si ou vle kenbe doktè ou genyen yo kounye a

Si ou enskri nan yon plan sante doub, sa pa vle di otomatikman ou oblije chanje doktè. Gen bon chans pou doktè ou wè kounye a yo aksepte asirans UnitedHealthcare tou. Anyè rechèch sou entènèt nou an rann li fasil pou tcheke doktè, espesyalis ak etablisman swen nan rezo yo ki toupre ou. Epi, pou moun ki vle chanje doktè yo, sa gendwa byen vo lapèn akòz tout avantaj anplis* yo jwenn ak yon plan sante doub.

Itilize zouti pou rechèch sou entènèt nou an

Zouti rechèch sou entènèt nou an rann li pi fasil pou jwenn yon doktè, espesyalis oswa nenpòt lòt founisè rezo ki toupre ou. Jis antre kòd postal ou. Apresa ou ka chèche suivan non doktè an, tip swen, etablisman, sèvis ak tretman pou jwenn egzakteman sa ou bezwen an. Ou pral wè si yo ap aksepte nouvo pasyan, si yo pran Medicare ak plis toujou.

*Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit, esklizyon ak/oswa restriksyon pou rezo ka aplike.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink