Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

3 konsèy pou ede responsab swen long distans yo pran swen yon moun ki byen lwen

Pibliye: avril 05, 2021

Dat dènye mizajou: décembre 06, 2022

Moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare yo gendwa gen pwoblèm sante grav. Pifò nan yo se moun aje oswa moun ki gen andikap ki bezwen èd nan men responsab swen pou yo rete endepandan epi viv san danje nan pwòp kay yo. Anpil travay kapab fèt sèlman ak yon responsab swen pratik, men e si w ap viv byen lwen?

Ou ka toujou jwe yon wòl enpòtan kòm yon responsab swen long distans. Men 3 konsèy pou bay swen long distans pou ede ou pran swen yon moun byen lwen.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Konsèy 1: Responsab swen long distans yo dwe òganize

Antanke responsab swen long distans, youn nan premye bagay ak bagay pi enpòtan pou fè se òganize ou. Jwenn tout kantite enfòmasyon ou kapab sou:

  • Medikaman aktyèl yo
  • Dokiman medikal yo
  • Enfòmasyon sou plan sante yo
  • Sitiyasyon Medicare ak Medicaid
  • Non ak enfòmasyon pou kontakte tout founisè swen yo

Si ou se yon responsab swen pou yon moun aje oswa yon moun ki gen bezwen espesyal, ou ta dwe kapab pale tou avèk founisè swen li yo. Asire ou menm oswa yon lòt responsab swen gen otorizasyon pou resevwa dènye enfòmasyon medikal nan men doktè yo. Ou gendwa blije jwenn lòt otorizasyon tou pou kapab sipèvize avantaj Medicaid, Medicare ak Sekirite Sosyal moun pwòch ou an.

Li gendwa itil pou kenbe enfòmasyon enpòtan sou fwaye, enfòmasyon medikal ak finansye ansanm nan yon sèl kote. Asire ou kapab jwenn aksè ak yo pandan ou nan deplasman pou ou ka reponn bagay yo nan tan reyèl. Si ou ap pataje devwa responsab swen avèk lòt moun, ou ta dwe kreye yon dosye ansekirite sou entènèt. Nan fason sa a, nenpòt nan nou kapab jwenn aksè ak enfòmasyon yo lè nou bezwen yo. Genyen tou yon kantite aplikasyon gratis pou ede òganize swen yo avèk itilizasyon yon telefòn entelijan.

Plan sante doub kalifikasyon yo ka ede senplifye lavi tou pou responsab swen yo

Konsèy 2: Li enpòtan pou responsab swen long distans yo rete an kontak

Si ou se responsab swen prensipal la, pale avèk moun ou ap okipe a regilyèman. Ou ta dwe fè yon koutfil kontwòl rapid chak maten. Ou ap konnen zanmi oswa manm fanmi ou an te pase nwit li san danje epi li pare pou fè fas ak jounen an. Kenbe yon dosye konvèsasyon ou yo. Pa egzanp, si moun pwòch an te di li te gen yon maltèt yè, fè yon nòt pou ou sonje tounen sou sa ankò. Epi asire ou poze kesyon byen presi pou jwenn enfòmasyon itil, tankou: Kòman enèji ou ye jodi a? Kisa ou planifye prepare pou tèt ou pou manje midi? Kisa ou konte fè jodi a?

Konsèy 3: Deside kisa ki pi bon fason ou kapab ede antanke responsab swen long distans

Si ou ap jwe yon wòl soutyen responsab swen, mande responsab swen prensipal la kijan ou kapab ede. Pa egzanp, ou ta ka mande: “Èske sa ta ka itil si mwen kòmande kèk nouvo pijama pou manman m sou entènèt?” Oswa: “Mwen gen yon peryòd tan rezève demen pou ede konprann bòdwo asirans Tonton Dan lan. Èske se pi bon fason pou m ede, oswa èske gen yon lòt bagay ou ta renmen m travay sou li?”

Gen anpil fason pou konekte ak ofri soutyen ak èd adistans.

Èske ou ap mande tèt ou toujou kijan ou ka fè yon diferans antanke responsab swen long distans?

Gen anpil fason ou ka soutni wòl yon responsab swen prensipal. Men kèk egzanp:

  • Ofri pou ou “kowòdonatè enfòmasyon yo” oswa moun prensipal ki responsab òganize dokiman ak enfòmasyon medikal yo
  • Fè rechèch sou swen nan kay oswa lòt fason pou bay responsab swen prensipal la yon poz, tankou òganize yon livrezon repa oswa yon sèvis netwayaj
  • Fè ou moun prensipal ki responsab finans ak jesyon lajan
  • Ede responsab swen prensipal la chèche fwaye retrèt oswa etablisman rezidans asiste si sa nesesè
  • Pataje mizajou nan imèl oswa kreye yon kont sou entènèt sou CaringBridge pou kominike avèk lòt manm fanmi oswa zanmi

Asire ou fè lòt responsab swen yo konnen ou rekonesan

Èske yon lòt moun ap pran pifò responsablite travay pou bay swen yo? Si se konsa, youn nan pi bon bagay ou ka fè se asire ou moun nan santi yo ba l valè. Epuizman kouran, menm pou responsab swen ki pi angaje yo. Voye nòt pèsonèl rekonesans nan kourye lapòs. Voye yon kado byen reflechi. Oswa tou senpman di nan ki pwen ou apresye tout sa l ap fè yo. Menm yon ti jès oswa yo kòmantè ka kontribye anpil.

Si moun pwòch ou an nan yon etablisman rezidans asiste oswa swen sou dire ki long, tout bagay yo ki anwo a rete vre. Pataje rekonesans ou avèk ekip swen k ap pran swen zanmi ou ak manm fanmi ou. Nòt remèsiman ou an ta ka sèl jès soutyen yo resevwa pandan tout semèn lan.

Li gendwa pa fasil pou pran swen yon manm fanmi oswa yon zanmi ki byen lwen. Men, gen anpil fason pou ou konekte ou epi ofri soutyen ak èd adistans. Rete òganize epi montre rekonesans ou souvan pou tout lòt moun k ap ede ou.

Plan sante doub kalifikasyon yo ofri soutyen anplis

Pafwa bon plan sante a ka rann li pi fasil tou pou bay swen. Plan sante doub kalifikasyon yo, se pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare. Plan sa yo anjeneral gen ladan yo anpil avantaj anplis* pou ede manm doub kalifikasyon konplè yo kouvri yon pi gwo pati nan swen yo ak frè yo.

Plan sante doub kalifikasyon yo fèt pou senplifye lavi pou manm doub kalifikasyon nèt yo. Plan doub yo fè li pi fasil pou kowòdone swen yo pou moun ki bezwen jere plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen. Lè yo fè sa, plan sante doub kalifikasyon yo ka ede senplifye lavi tou pou responsab swen yo.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink