Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
A mother and her caregiver son talking with a doctor at a health care clinic

Konsèy pou ede responsab swen yo pou randevou medikal yo

Pibliye: 07 Mas 2022

Dat dènye mizajou: 07 Mas 2022

Si w se yon responsab swen pou yon manm fanmi oswa yon zanmi ki gen yon pwoblèm medikal pèmanan, ou ale pwobableman nan anpil randevou medikal. Ou pwobableman an kontak regilyèman tou avèk moun ki nan ekip swen medikal li. Sèvi ak konsèy sa yo pou ede ou rete òganize. Epi asire ou ke manm fanmi w oswa zanmi w jwenn meyè swen ki posib yo.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Anvan randevou a

 • Si w se youn nan yon gwoup moun ki responsab swen yo, asire ou ke tout moun konnen pwochen randevou a.
 • Raple moun w ap okipe a randevou a omwen yon semèn alavans.
 • Mande moun w ap okipe a si li gen nenpòt enkyetid oswa kesyon. Ekri sa yo nan dosye responsab swen ou epi pote yo avèk ou.
 • Lè w pran randevou a, li ka ede w mande kisa ki pral rive. Pa egzanp, èske yo pral pran san? Epitou, jwenn yon delè jeneral. Plis ou konnen enfòmasyon lè w ap antre, li pi fasil pou ou prepare. Epitou sa ka evite zanmi w oswa manm fanmi w lan malalèz oswa pè.
 • Ou ta dwe rele plan sante a pou moun w ap okipe a. Fè yo konnen randevou a ak tout lòt randevou ou te pwograme yo. Nan fason sa, ou ka konnen si pral gen nenpòt frè ki sot nan pòch.
 • Èske w ap bezwen yon chèz woulant oswa nenpòt lòt sipò? Rele davans pou w òganize bagay yo anvan w rive. Aprann plis sou bay swen ak moun ki gen andikap.
 • Òganize tout dokiman yo, epitou kat ID plan sante aktyèl (yo) ak/oswa kat Medicaid kat Medicare.

Nan randevou a

 • Si sa posib, se yon bon lide pou kite moun w ap okipe a reponn kesyon founisè swen an. (Sòf si founisè swen an poze w yon kesyon, natirèlman.)
 • Asire ke ou fè moun w ap okipe a patisipe nan tout diskisyon yo avèk founisè swen yo. Pa pale sou li konmsi l pa nan sal la.
 • Pote yon lis ajou pou tout medikaman yo ak sipleman yo.
 • Pran nòt lè yon pwofesyonèl medikal pataje enfòmasyon ak moun w ap okipe a.
 • Si ou pa konprann yon bagay oswa ou ka wè gen konfizyon, mande founisè swen an pou li eksplike bagay yo yon lòt jan.
 • Swiv lis kesyon ak enkyetid ou te prepare davans lan. Sa ki pi bon toujou, pote 2 kopi pou w ka bay founisè a yon kopi.
 • Respekte vi prive moun w ap okipe a. Kite chanm lan lè sa nesesè.

Apre randevou a

 • Egzekite preskripsyon yo epi jwenn nenpòt ekipman medikal ki nesesè touswit. (Sa yo se trè bon travay pou yon lòt moun fè si li te mande kòman li kapab ede w.)
 • Òganize tout randevou pou swivi yo, si sa nesesè.
 • Sou wout pou ale lakay, poze zanmi w oswa manm fanmi w lan kesyon sou randevou a ak sa founisè a te di.
 • Sonje byen, vizit medikal yo ka bay estrès. Se pou ou yon moun ki koute byen epi kite l pataje santiman li yo.

Kèk plan sante ka fasilite lavi a pou moun k ap bay swen yo tou

Èske moun w ap okipe a kalifye pou ni Medicare ni Medicaid? Si li kalifye pou yo, li ta dwe anvizaje yon plan sante doub kalifikasyon. Yo rele plan sa yo tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal. Plan doub kalifikasyon yo se yon kalite plan Medicare Advantage. Yo travay ansanm ak plan Medicaid Eta manm yo, ki ede rann li pi fasil pou konprann kisa Medicaid kouvri ak kisa Medicare kouvri.

Sèten plan doub UnitedHealthcare yo gen kowòdinasyon swen nan yo tou. Sa se yon pakèt èd lè w ap travay avèk plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen. Epi sa rann lavi a pi fasil pou moun k ap bay swen yo, ak pou manm yo tou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink