Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kòman pou ede yon moun manje pi ansante — konsèy pou responsab swen yo

Pibliye: avril 05, 2021

Dat dènye mizajou: décembre 06, 2022

Li enpòtan pou manje ansante nan nenpòt laj, men bezwen alimantè nou yo chanje amezi n ap vyeyi. Pandan n ap vyeyi, kò nou bezwen mwens manje. Men, kò nou bezwen plis nan sèten kalite eleman nitritif. Kidonk, li vin pi enpòtan toujou pou konsome bon manje yo. 

Pita nan lavi, manje yo ka vin pi difisil tou pou dijere. Epitou, move sante kapab yon faktè. Dyabèt, depresyon ak lòt pwoblèm sante ka gen yon enpak sou alimantasyon. Sèten medikaman ka lakòz aksyon endezirab tou ant manje ak medikaman.

Sa pa etonan responsab swen yo jwenn li difisil pou ede moun y ap okipe yo manje ki bon pou lasante. Ou dwe swiv tout direktiv doktè moun lan bay, men fich konsèy sa a gendwa ede ou tou. Kontinye fè lekti pou konnen fason pou kontre defi kouran yo nan manje ansante.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

5 konsèy pou fè chwa manje ki pi bon pou sante

Kisa ki pi bon rejim alimantè a pou moun aje yo? Sa se yon kesyon kouran. Ka gen pwoblèm byen presi ki aplike pou sèten moun aje oswa moun ki gen andikap. Men, menm règ jeneral yo aplike. 5Konsèy sa yo bon pou ede prèske tout moun, sa gen ladan l moun aje oswa yon moun ki gen yon andikap fè chwa manje ki pi bon pou lasante:

  1. Diminye sou manje ak bwason ki gen anpil sik, sèl ak grès satire ki ajoute
  2. Eseye plen mwatye asyèt yo avèk fwi ak legim
  3. Kwit avèk lwil ki bon pou sante, tankou lwil zaboka oswa lwil oliv, olye grès solid tankou bè
  4. Sèvi ak fèy ak epis pou ajoute gou nan manje yo, paske moun ou ap okipe a kata gendwa petèt pèdi kèk kapasite pou pran gou ak pran sant
  5. Mande doktè a anvan ou ajoute vitamin oswa sipleman alimantè nan manje yo paske kèk ka lakòz pwoblèm avèk medikaman yo
Plan sante doub yo gen nan yo anpil avantaj siplemantè* ki ka rann lavi a pi fasil pou moun ki gen revni fèb yo

Kòman pou kontre obstak kouran yo nan manje

Men pwoblèm alimantasyon kouran ak fason pou ede kontre yo:

Difikilte pou moulen
Dan ak jansiv yo kapab chanje avèk laj, sa ki rann li pi difisil pou moulen sèten manje. Chwazi manje ki pi mou tankou fwi mi san grenn, ton nan bwat, manba sou fig, ak soup ki gen sèl fèb.

Pwoblèm pou vale
Moun aje yo gen tandans fè mwens saliv. Sa kapab rann li pi difisil pou vale manje yo e menm lakòz yo toufe. Di doktè moun lan sa si moun pwòch ou an gen pwoblèm pou vale manje

Pèt apeti
Eseye ajoute ti goute pandan tout jounen an. Krakèz fwomaj ak grenn antye, tranch pòm avèk manba, oswa baton seleri tranpe nan sòs ton, yo tout se opsyon ki bon pou lasante.
Depresyon ka pafwa lakòz yon pèt apeti. Lè sa, moman rive pou rele doktè l.

Difikilte pou manje
Pou yon moun ki gen yon andikap, pwoblèm fizik ka rann li pi difisil pou manje. ALS, atrit, maladi Parkinson ak konjesyon serebral se jis kèk maladi ki ka rann li pi difisil pou manje. Anvizaje fouchèt, kiyè, asyèt ak lòt zouti espesyal.

Fè atansyon ak maladi ki transmèt nan manje

Adilt ki gen laj 65 lane oswa plis gen plis chans pou yo entène lopital akòz maladi ki transmèt nan manje. Men kèk fason pou ede diminye risk la:

  • Lave men, kouto, fouchèt, kiyè ak asyèt yo byen pwòp
  • Kenbe sifas pou kwit manje ak sifas pou manje yo pwòp
  • Separe vyann, poulè, pwason ak ze kri parapò ak manje ki tou pare pou manje
  • Kwit manje yo nan yon tanperati ki wo ase pou touye jèm yo (manje ki diferan bezwen tanperati diferan)

Gade Kredi pou Manje, atik san preskripsyon (OTC) ak bòdwo sèvis piblik

Manje ansante ka difisil ak yon bidjè limite. Kredi pou Manje, OTC ak Bòdwo Sèvis Piblik se yon avantaj ki gen anpil valè ki gen nan plan sante doub yo nan UnitedHealthcare.* Avantaj sa a bay manm nou yo yon kredi fleksib chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui OTC ak pou bòdwo sèvis piblik. Manm yo ka itilize kredi yo a pou achte gratis fwi ak legim, vyann ak pwason, pwodui abaz lèt ak lòt manje ki bon pou sante.

Plan sante doub yo se pou moun ki gen doub kalifikasyon pou alafwa pou Medicaid ak Medicare. Plan sante doub yo gen nan yo anpil avantaj siplemantè ki ka rann lavi a pi fasil pou moun ki gen revni fèb yo. Kredi pou Manje, atik san preskripsyon (OTC) ak bòdwo sèvis piblik lan se jis yon egzanp. Gade tout lòt avantaj plan sante doub yo ka ofri.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. Pou jwenn Detay yo sou Kredi egzat pou Manje, OTC ak Bòdwo Sèvis Piblik yo ki gen nan Plan Doub pou Bezwen Espesyal 2023 ou, rele nan nimewo a oswa vizite sit entènèt la ki enprime sou do UCard UnitedHealthcare ou.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink