Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
A young male caregiver talking with the elderly man he cares for

Konsèy kominikasyon pou responsab swen yo

Pibliye: mars 08, 2022

Dat dènye mizajou: décembre 06, 2022

Kominike ka youn nan pi gwo travay ou genyen antnake responsab swen. Ant pwofesyonèl swen sante yo ak konpayi asirans yo, zanmi ak fanmi, ak moun w ap okipe a, sa ka sanble tankou w ap pale san rete.

Kontinye fè lekti pou w jwenn konsèy ki fasil pou itilize pou ede montre kòman pou w koute epi pataje enfòmasyon yo byen. Sa ta ka ede rann lavi ou yon tikras pi fasil tou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Kòmanse avèk koute

Se pou ou yon moun ki koute byen. Sa se youn nan meyè fason pou sèvi yon zanmi oswa yon fanmi w ap okipe. Fè atansyon lè y ap kominike ou lide, santiman oswa enkyetid yo. Se pou ou pasyan avèk repons ou yo. Si w pa jwenn repons ou bezwen yo, eseye poze kesyon ki pa gen repons ki fikse davans pou ede fè yo sòti. Men kèk egzanp:

  • “Èske ou ka di m 'sou nivo enèji ou jodi a?”
  • “Kisa ou ta renmen mwen di Enfimyè/e espesyalize a oswa manadjè swen an lè yo rele?”
  • “Ann pale sou apeti ou. Kòman li diferan ak jan li te ye touswit apre operasyon ou an?”

Pran bon nòt

Lè ou kenbe bon nòt yo, sa ap ede moun w ap okipe a pran pi bon desizyon sou swen sante. Sa pral ede w swiv tou kisa doktè oswa enfimye/enfimyè yo di. Ou ta ka anrejistre nòt ou yo antan responsab swen nan yon klasè oswa yon kaye. Men, reflechi sou itilizasyon smatfòn ou pou anrejistre nòt ou yo. Epitou ou kapab itilize yon aplikasyon tankou Google Keep pou tape nòt ak ajoute foto dokiman yo. Apre sa, ou ka telechaje voye yo nan konpitè ou. Sa rann li fasil pou pataje enfòmasyon avèk lòt yo.

Fè tande vwa w pou moun w ap okipe a

Antanke responsab swen, ou dwe fè tande vwa w pou bezwen pasyan an. Men kèk konsèy pou kominike avèk pwofesyonèl swen sante yo:

  • Asire ou ke founisè yo konnen ou se yon responsab swen pou yo ka pataje enfòmasyon enpòtan yo avèk ou. (Moun w ap okipe a ka gen pou bay otorizasyon pou w wè enfòmasyon sou sante li.)
  • Si lè randevou yo pa bon pou ou, ou pa bezwen pè di sa. Kalandriye a dwe bon pou ou tou.
  • Asire ke ou jwenn tout atansyon founisè medikal yo. Si ou pa santi ou jwenn tout atansyon yo, oswa ou vle pale an prive (olye pou se nan yon koulwa lopital chaje, pa egzanp), mande pou ale yon kote ki pi trankil.
Plan sante doub kalifikasyon yo ka ede senplifye lavi tou pou responsab swen yo

Se pou ou klè avèk fanmi ak zanmi yo

Manm fanmi ak zanmi pwòch yo ka ede w antanke responsab swen. Men pafwa ka gen tèt fè mal kominikasyon. Se pou klè sou sa ou bezwen ak kòman yo kapab ede. Fè yo konnen ou pa ka rele pou bay chak moun dènye nouvèl yo apa. Sitwèb tankou CaringBridge se yon bon fason pou bay tout moun dènye nouvèl yo an menm tan.

Koute tèt ou tou

Pandan w ap koute tout lòt moun, ou dwe koute tèt ou tou. Pa inyore pwòp santiman ou. W ap pran yon wòl enpòtan antnake responsab swen. Ou merite fè tande vwa epi mande èd lè ou bezwen sa.

Plan sante doub kalifikasyon yo ofri soutyen anplis

Plan sante doub kalifikasyon yo, oswa plan doub pou bezwen espesyal yo se pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare. Plan sa yo anjeneral gen nan yo anpil avantaj anplis* pou ede senplifye lavi pou manm doub kalifikasyon konplè yo. Plan doub yo fè li pi fasil pou kowòdone swen yo pou moun ki bezwen jere plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen. Lè yo fè sa, plan sante doub kalifikasyon yo ka ede senplifye lavi tou pou responsab swen yo.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink