Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
Forty-something female caregiver talking with her elderly mother about caregiving

10 siy ki endike moman an rive petèt pou entèvni avèk èd

Pibliye: mars 04, 2022

Dat dènye mizajou: mars 04, 2022

Gen anpil fason yon moun vin yon responsab swen. Pou sèten moun ki gen yon paran oswa yon moun pwòch yo k ap vyeyi, sa gendwa rive touswit apre yon maladi sibit oswa yon ijans medikal. Men, pou lòt moun, chanjman an ka rive dousman. Sa ka fè li difisil pou konnen kilè pou entèvni.

Siveye siy sa yo ki endike ke yon moun gendwa bezwen èd anplis nan men responsab swen.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

1. Sispann aktivite regilye yo

Abandone aktivite sosyal yo pi renmen epi chwazi rete lakay yo pito gendwa yon siy ki endike ke yon moun ap repliye sou limenm oswa izole tèt li. Definitivman se yon bagay pou siveye.

2. Aparans yon moun ki pa lave oswa ki dezòdone

Sa gendwa siy yon pwoblèm mantal tankou pèt memwa. Oswa li ta ka yon siy ke yon moun gen difikilte pou travay toulejou yo tankou benyen ak abiye.

3. Pa pran medikaman

Sispann pran medikaman ta ka yon gwo siy avètisman. Se gendwa siy pwoblèm memwa. Sa danjere tou pou byennèt yon moun.

4. Gen tandans bliye

Tout moun mete kle yo move kote oswa bliye fè bagay detanzantan. Men, lè bliye a rive souvan, sa ta ka siy yon pi gwo pwoblèm nan memwa oswa panse.

5. Yon kay sal

Si li pa kapab swiv travay woutin nan kay la, sa gendwa siy yon chanjman nan sante fizik oswa sante mantal.

6. Vyann mètri san esplikasyon

Mistè vyann mètri ta ka yon siy ke yon granmoun aje te tonbe.

Plan sante doub yo fè li pi fasil pou kowòdone swen yo pou moun ki bezwen jere plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen

7. Pa mete bon rad yo

Pa abiye pou tan frèt oswa imid ta ka yon siy ke yon moun pa ka pran swen tèt li. Rad laj ta ka yon siy pèt pwa, petèt akòz yon pwoblèm medikal ki pa trete oswa li pa manje byen.

8. Difikilte pou kondi

Lè yon moun gen pwoblèm pou kondi, li mete tèt li ak lòt moun an danje. Kòz la ka yon pwoblèm fizik tankou doulè nan jwenti oswa pèt vizyon. Oswa li ta ka yon pwoblèm mantal tankou pèt memwa.

9. Yon pil bòdwo ki pa peye

Pa anmezi pou swiv kourye oswa pou peye bòdwo yo ta ka siy ki endike yon moun gen difikilte pou panse.

10. Sèvi ak mèb pou deplase

Kwoke sou mèb pou ede deplase nan kay la ta ka siy yon pwoblèm mobilite. Lòt endikasyon yo gen ladan evite mache ki pa nesesè oswa gen difikilte pou antre soti nan yon machin.

Plis èd pou moun ki gen Medicaid ak Medicare

UnitedHealthcare ofri plan sante doub kalifikasyon, oswa Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo, pou ede moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid yo. Moun ki kalifye pou Medicaid ak Medicare souvan gen bezwen medikal grav, pèmanan. Plan sante doub kalifikasyon yo fèt pou senplifye lavi pou manm yo. Epi yo ka senplifye lavi pou responsab swen yo tou. Plan sa yo rann li pi fasil pou kowòdone swen yo pou moun ki bezwen jere plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen yo.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink