Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Bon ak move bagay nan bay swen

Pibliye: avril 05, 2021

Dat dènye mizajou: décembre 06, 2022

Sèvi antanke yon responsab swen se yon bagay ki gen anpil valè epi sa ka bay anpil satisfaksyon. Men, definitivman se pa yon bagay ki fasil. Moun ki gen doub kalifikasyon alafwa pou Medicaid ak Medicare yo ka gen pwoblèm sante grav. E demann san rete pou pran swen yon moun ki gen bezwen espesyal gendwa gen konsekans emosyonèl. Lè ou konnen kòman pou w jere santiman ou, sa ka rann wòl ou kòm yon responsab swen gen plis siksè ak bay plis satisfaksyon.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Kilès nan deklarasyon sa yo ki vre pou ou?

Men emosyon kouran responsab swen yo santi:

a. Gen kèk jou ki pi bon pase lòt
b. Mwen konnen wòl mwen gen anpil valè, men li kapab lakòz fristrasyon pafwa
c. Pafwa mwen santi remò paske m gen santiman negatif konsènan swen m ap bay yo
d. Tout sa yo ki anwo a

Si ou te chwazi “d,” ou pa poukont ou. Bay swen souvan gen ladan l bon bagay ak move bagay. Bon bagay yo kapab ba ou enèji, men move bagay yo ka fatigan anpil. Panse ak santiman negatif yo nòmal tou. Men, ou dwe jere yo. Lè ou inyore emosyon negatif yo, ka mennen nan pwoblèm somèy, abi sibstans, manje twòp ak maladi. Nenpòt nan sa yo ka fè ou santi li pi difisil ak mwens agreyab pou bay swen. Fason pou jere santiman ou, sa ka rann wòl ou kòm yon responsab swen gen plis siksè.
 

Konpetans adaptasyon pou responsab swen yo

Li ka difisil pou jere pwòp emosyon ou yo lè ou ap travay di pou pran swen yon lòt moun. Men, li enpòtan pou ou jere santiman ou yo. Estrès responsab swen, fatig responsab swen ak santiman remò responsab swen. Sa yo se kèk nan emosyon ki pi kouran responsab swen yo santi. Anba a gen konpetans pou ede ou jere sa yo ak lòt emosyon responsab swen yo.

Fason ou santi ou

Fason pou ede ou jere l

Estrès

Sa kapab difisil pou pran swen yon moun ki gen yon maladi, blesi oswa andikap. Epi sa kapab bay estrès. Pafwa estrès responsab swen ka mennen nan lòt pwoblèm sante tankou depresyon oswa kè sote.

Eseye kenbe yon orè regilye pou repa yo ak lè dòmi yo. Dòmi anpil (7-9 èdtan) chak swa. Fè pwomnad epi eseye rezève tan pandan jounen an pou respire fò, detire oswa medite.

Fatig (Epuizman)

Fatig responsab swen, oswa epuizman responsab swen, se lè responsab swen yo vin bouke sou plan mantal, emosyonèl ak fizik. Sa ka mennen nan move santiman ak rankin.

Lè ou santi ou depase, ou santi ou pa pare oswa ou pa gen okenn lòt chwa apa pou ou yon responsab swen, yo tout kapab mennen nan fatig responsab swen an. Konsantre sou pran swen tèt ou epi mande èd.

Kòlè

Pafwa moun ou ap okipe a gendwa pa rekonesan oswa li ka pa menm vle èd ou. Sa ka rann bagay yo pi difisil toujou. Sa vin abouti souvan nan tansyon ak eksplozyon.

Padone tèt ou. Aprann deplase epi pran yon ti tan poz. Sa gendwa ede ou tou si ou pale ak yon moun ki pral pèmèt ou pale sou sa ki deklanche santiman kòlè ou an.

Depresyon

Santi ou sanzespwa oswa san defans, santi ou san lajwa, difikilte pou dòmi epi kè sote. Tout sa yo se siy depresyon. Responsab swen yo ka nan risk pou depresyon, kidonk reflechi sou jan ou santi ou toulejou.

Si ou santi ou deprime, pran sa oserye. Pran yon randevou pou wè doktè ou an oswa yon pwofesyonèl sante mantal. Egzèsis, terapi ak medikaman ka ede pou depresyon.

Laperèz

Paske yo se responsab sante ak byennèt yon lòt moun, sa ka rann responsab swen yo santi yo gen enkyetid oswa krentif.

Si ou gen yon plan bakòp, sa gendwa ede bese kè sote a. Jwenn yon moun ki ka entèvni pou pran plas ou pandan inèdtan pa jou. Epitou, pale sou enkyetid ou yo avèk yon moun ou fè konfyans.

Santi remò

Li kouran pou responsab swen an santi remò. Se paske nou souvan panse nou ta dwe fè yon pi bon travay. Oswa nou ta dwe toujou renmen sitiyasyon nou antanke responsab swen. Oswa nou pa ta dwe janm enpasyan oswa irite. Lis la kontinye san rete.

Ale dousman ak tèt ou epi fikse nòm ki reyalis. Objektif la se pa pèfeksyon. Se pou ou fyè pou tèt ou paske ou vle pou ou se yon responsab swen ekselan. Men, bay tèt ou yon ti tan lè ekselans lan pa rive.

Jalouzi

Sa fè pati nati moun pou santi rankin oswa jalouzi. Responsab swen yo ka jalou sò zanmi yo ki gen plis libète chak jou. Oswa yo ka jalou sò fanmi k ap viv byen lwen epi ki pa oblije patisipe nan bay swen yo.

Jalouzi rive. Men, eseye evite konsantre sou panse jalou yo. Alaplas, eseye konsantre sou sa ou genyen. Lè ou rekonesan pou sa ou genyen, sa gendwa ede ou ranvèse santiman ou yo.

Resous pou ede responsab swen yo

Pou anpil moun, se souvan yon nouvo eksperyans lè yo vin yon responsab swen. Sa konpranpreyansib ou ka santi ou gen ensètitid oswa ou akable pafwa. Se poutèt sa li enpòtan pou konnen ki kote pou ou ale pou jwenn èd. Sou sit entènèt UnitedHealthcare lan ou pral jwenn enfòmasyon ak resous ki gen anpil valè pou ede ou nan chemen ou nan bay swen.

UnitedHealthcare ofri tou plan sante doub kalifikasyon, oswa plan doub pou bezwen espesyal yo, pou ede moun ki kalifye pou alafwa Medicare ak Medicaid yo. Moun ki kalifye pou Medicaid ak Medicare souvan gen bezwen medikal grav, pèmanan. Plan sante doub kalifikasyon yo fèt pou senplifye lavi pou manm yo. Epi yo ka senplifye lavi pou responsab swen yo tou. Plan sa yo rann li pi fasil pou kowòdone swen yo pou moun ki bezwen jere plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen yo.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink