Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Swen pou moun ki gen andikap

Pibliye: 15 Oktòb 2020

Dat dènye mizajou: 06 Desanm 2022

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) di 1 granmoun sou 4 gen yon andikap ki gen efè sou aktivite enpòtan yo nan lavi.1 Epi kantite sa gen anpil chans pi wo pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare yo. Andikap vin pi kouran avèk laj, sa ki afekte apeprè 2 granmoun sou 5 ki gen laj 65 lane oswa plis.2

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

CDC swiv 6 kalite andikap:

  1. Mobilite (difikilte grav pou mache oswa pou monte eskalye)
  2. Koyisyon (difikilte grav pou konsantre, pou sonje oswa pou pran desizyon)
  3. Odisyon (difikilte grav pou tande)
  4. Vizyon (difikilte grav pou wè)
  5. Lavi endepandan (difikilte pou fè komisyon ou pou kont ou)
  6. Swen pèsonèl (difikilte pou abiye oswa pou benyen)

Si ou se yon moun k ap okipe yon moun ki gen bezwen espesyal, ou gendwa ap ede yon moun ki gen plizyè andikap. Ou ka petèt ap ede yon manm fanmi, zanmi oswa timoun k ap viv lakay ou. Kèlkeswa sitiyasyon ou, konnen gen anpil resous pou ede ou pran swen yon moun ki gen yon andikap. Kontinye fè lekti pou vin pi enfòme antanke moun k ap bay swen pou andikap.

Li pa fasil pou okipe yon granmoun oswa yon timoun ki gen bezwen espesyal

Chak moun k ap bay swen rankontre defi ki diferan. Men, yon bagay pifò moun k ap bay swen pou andikap gen an komen, se gwo kantite tan yo konsakre nan travay la. Anmwayèn, moun k ap okipe fanmi yo pase plis pase 57 èdtan chak semèn ap pran swen yon moun ki gen andikap.3 Sa fè plis pase 8 èdtan chak jou. Epi mete sou sa travay ak lòt responsablite, kidonk li fasil pou wè poukisa anpil moun k ap bay swen ka santi yo akable.

Resous pou ede moun k ap bay swen pou andikap

Caregiver Action Network
1-855-CARE-640
caregiveraction.org

Yon trè bon resous ki gen enfòmasyon ak materyèl edikatif pou moun k ap okipe fanmi yo.

Family Caregiver Alliance (FCA)
1-800-445-8106
caregiver.org

“Family Care Navigator” endike sèvis yo dapre Eta. Se jis 1 nan anpil resous itil FCA yo.

ARCH National Respite Network
archrespite.org

Sit sa a endike resous pou moun k ap okipe fanmi yo pou jwenn èd finansye.

Family Voices 
familyvoices.org

Li konsantre sou ede moun k ap okipe timoun ak jèn ki gen bezwen espesyal.

Ou ka gen yon vwa antanke moun k ap bay swen

Fè tande vwa ou. Rejwenn lòt moun k ap okipe andikape nan travay pou amelyorasyon politik piblik yo nan nivo nasyonal ak lokal. Òganizasyon yo ki anba rann li fasil pou patisipe.

Yon plan sante doub kalifikasyon ka fasilite lavi a pou moun k ap bay swen yo tou

Plan sante doub kalifikasyon yo (ki rele tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo) se pou moun ki kalifye alafwa pou Medicare ak Medicaid. Plan doub kalifikasyon yo se yon kalite plan Medicare Advantage. Yo travay ansanm ak plan Medicaid Eta manm yo, ki ede rann li pi fasil pou konprann kisa Medicaid kouvri ak kisa Medicare kouvri. Sèten plan doub UnitedHealthcare yo gen kowòdinasyon swen nan yo tou.* Sa se yon pakèt èd lè w ap travay avèk plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen. Epi sa rann lavi a pi fasil pou moun k ap bay swen yo, ak pou manm yo tou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.
1, 2https://www.cdc.gov/media/releases/2018/p0816-disability.html
3Bay Swen ak fè Planifikasyon pou lavni pou Moun ki gen Andikap yo, (The Arc)

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink