Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal
20-something woman smiling because she’s eligible for coverage due to Medicaid expansion

Kisa ekspansyon Medicaid ye?

Pibliye: 07 Mas 2022

Dat dènye mizajou: 02 Desanm 2022

Ekspansyon Medicaid te fè pati Lwa sou Swen Aksesib. Objektif ACA a se te pou ede fè asirans sante pi abòdab pou moun ki gen revni fèb yo. Prezidan Obama te siyen ACA vin lwa nan 2010.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

Kimoun ki kouvri ak ekspansyon Medicaid?

Ekspansyon Medicaid te bay Eta yo chans pou bay kouvèti Medicaid pou moun ki gen revni jiska 138% nivo povrete federal (Federal Poverty Level, FPL). FPL lan se yon mezi revni. Se limit lan pou ou kalifye pou Medicaid ak lòt avantaj leta. Gouvènman federal la fè mizajou nan FPL lan chak ane. Pou 2023, FPL lan se $13590 pou moun ak $27750 pou yon fanmi ki gen 4 moun.

Ekspansyon Medicaid te louvri aksè ak Medicaid sitou pou 2 gwoup revni fèb sa yo:

  1. Granmoun ki pa gen okenn timoun
  2. Moun ki lontan te touche twòp pou yo kalifye pou Medicaid Eta a

Kòman ekspansyon Medicaid finanse?

Chak Eta dirije pwòp pwogram Medicaid li, men gouvènman federal la gen règ tout Eta yo dwe swiv. An echanj respè règ sa yo, gouvènman federal la bay Eta yo tou omwen mwatye nan finansman ki nesesè pou fonksyònman pwogram Medicaid la.

E konsènan depans anrapò presizeman ak ekspansyon Medicaid? Pandan premye ane yo, gouvènman federal la te peye 100%, oswa montan total pri a. Nan ane annapre yo, pati sa a te redui ofiramezi. Apati 2020 — epi chak ane alavni — gouvènman federal la pral peye kounye a 90%. Sa vle di pou chak dola anplis yon Eta depanse nan ekspansyon Medicaid, gouvènman federal la pral kouvri 90 santim nan pri a.

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo bay èd anplis pou moun ki bezwen l

Poukisa tout Eta yo pa gen ekspansyon Medicaid?

An 2012, Lakou Siprèm Etazini te deside ke gouvènman federal la pa te kapab fòse Eta yo elaji Medicaid dapre ACA a. Se paske sa t ap koute lajan pou Eta yo kouvri plis moun nan Medicaid. Kòm rezilta, chak Eta te kapab chwazi si wi ou non y ap elaji pwogram Medicaid yo a. Aktyèlman, 38 Eta plis Washington, D.C. te adopte ekspansyon Medicaid epi 12 Eta pa fè sa.1

Èske ou te tande pale de eka kouvèti asirans Medicaid la? Se yon sitiyasyon ki afekte yon sèten gwoup moun nan Eta ki te chwazi pou yo pa elaji Medicaid. Moun sa yo touche twòp pou yo kalifye pou Medicaid nan Eta yo a. Men, yo toujou pa gen mwayen pou peye pri a pou jwenn kouvèti asirans sante avèk yon plan pou yon moun oswa pou fanmi nan mache asirans sante a (ACA). Apeprè 2.2 milyon moun konsène ak eka kouvèti Medicaid sa a.2

Ki enpak ekspansyon Medicaid te genyen?

Menges Group se yon sosyete konsiltasyon nasyonal ki konsantre sou jwenn fason pou sèvi pi byen popilasyon ki gen gwo risk yo. Menges Group te fè yon etid pou konpare Eta ki te adopte Ekspansyon Medicaid ak Eta ki pa te fè sa. Rezilta prensipal yo nan etid Menges Group la,3ki pibliye an Out 2021, gen ladan:

  • Plis pase 9 milyon moun ki otreman pa ta gen asirans te resevwa kouvèti asirans atravè Ekspansyon Medicaid.
  • Ant 2013–2019, pati nan depans Medicaid Eta yo peye te ogmante mwens nan eta ki te elaji Medicaid an konparezon ak sa yo ki pa te fè l (19.5% parapò ak 26.4%).
  • Ekspansyon Medicaid te ede diminye to lanmò COVID-19 nan pami moun ki gen laj 18–64 lane.
  • Revni lopital yo sanble yo te ogmante anpil nan Eta ki gen ekspansyon Medicaid yo.

Kòman ekspansyon Medicaid benefisye moun ki gen bezwen espesyal yo?

Ekspansyon Medicaid te rann li posib pou plis moun jwenn kouvèti asirans swen sante atravè Medicaid. Sa gen ladann yon sèten kantite moun ki kalifye tou pou resevwa avantaj Medicare. Epi nan ka sa, yo ta gen plis chans tou pou yo kalifye pou yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (oswa plan sante doub kalifikasyon). Sa se yon kalite plan asirans sante pou moun ki gen alafwa Medicare ak Medicaid. Moun sa yo gen “doub kalifikasyon” paske yo kalifye pou resevwa avantaj Medicare epitou avantaj Medicaid.

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se Plan Medicare Advantage ki ka bay èd anplis pou moun ki bezwen l. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal fonksyone ansanm ak plan sante Medicaid ou an. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Pifò plan sante doub yo ba ou tou plis avantaj ak karakteristik pase sa ou jwenn avèk Original Medicare.* Yo tout pou yon prim fèb nan nivo $0. Aprann plis sou avantaj plan asirans sante doub yo.

21,2022162022
2212021Diferans nan kouvèti asirans lan: granmoun pòv ki pa gen asirans nan eta ki pa elaji Medicaid142021
3EvalyasyonEnpak Ekspansyon Medicaid 2021132023
*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Chèche plan Medicaid nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink