Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kisa Medicaid ye epi kisa li kouvri?

Pibliye: 05 Avril 2021

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

Medicaid se yon pwogram nan nivo federal ak nan nivo Eta ki bay kouvèti asirans swen sante bay moun ki kalifye yo. Chak Eta dirije pwòp pwogram Medicaid li, men gouvènman federal la gen règ tout Eta yo dwe swiv. Gouvènman federal la bay omwen mwatye nan finansman an tou pou kondisyon Medicaid yo.

Baze sou règleman federal yo, Eta yo kreye ak dirije pwòp pwogram Medicaid yo pou sèvi rezidan ki kalifye yo pi byen. Eta yo ka chwazi pou bay plis sèvis pase sa gouvènman federal la egzije epi yo ka chwazi tou pou bay kouvèti asirans pou pi gwo gwoup moun. Medicaid bay kouvèti asirans swen sante pou moun ki kalifye, baze sou revni ak valè sa yo posede.

Antesedan Medicaid la

Medicaid te kòmanse nan kad Lwa sou Sekirite Sosyal 1965 lan. Lwa odepa a te bay Eta yo opsyon pou yo resevwa finansman federal pou ede bay kouvèti asirans swen sante pou timoun ki gen fanmi yo ki gen yon revni fèb, paran responsab swen yo, moun ki avèg ak moun ki andikape yo. Ofiramezi, gouvènman federal la te ranfòse règ ak egzijans yo pou pwogram Medicaid Eta yo.

Chak Eta deside seri avantaj konplè li kouvri nan Medicaid.

Ki moun Medicaid sèvi?

Pwogram Medicaid yo sèvi gwoup moun byen presi, sa gen ladan l:

 • Fanm ansent ki gen revni fèb
 • Timoun nan fanmi ki gen revni fèb
 • Timoun ki nan fanmi plasman
 • Moun ki gen andikap
 • Moun aje ki gen revni fèb
 • Paran oswa responsab swen ki gen revni fèb

Eta yo ka chwazi tou pou ofri kalifikasyon an pou lòt gwoup, tankou moun ki gen revni fèb ki ka gen timoun oswa ki ka pa genyen.

Kisa CHIP ye?

CHIP, ki vle di Children’s Health Insurance Program (Pwogram Asirans Sante Timoun), bay asirans bon mache pou timoun ki gen fanmi yo ki pa ranpli kondisyon kalifikasyon pou Medicaid baze sou revni yo. CHIP gendwa bay kouvèti asirans tou pou fanm ansent nan kèk Eta, men li pa kouvri granmoun k ap pran swen timoun ki kalifye pou CHIP yo.

Chif Medicaid yo

76.4 milyon moun enskri nan Medicaid ak CHIP
69.7 milyon moun enskri nan Medicaid
6.6 milyon moun enskri nan CHIP

Sous: Medicaid.gov Rapò Enskripsyon Out 2020

Ki sèvis swen Medicaid kouvri?

Chak Eta deside seri avantaj konplè li kouvri nan Medicaid. Lwa federal egzije Eta yo dwe bay sèten avantaj, ki rele avantaj obligatwa. Eta yo ka chwazi pou ofri lòt avantaj ak sèvis nan Medicaid tou. Yo rele sa avantaj opsyonèl. Tablo ki anba a montre ki avantaj ki obligatwa ak kisa avantaj Medicaid opsyonè yo ye.

Avantaj Medicaid obligatwa yo

Avantaj Medicaid opsyonèl yo

Sèvis lopital kòm pasyan ki entène

Medikaman sou preskripsyon

Sèvis lopital pou pasyan ekstèn

Sèvis klinik

Sèvis depistaj prekòs ak peryodik, dyagnostik, ak tretman (Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT)

Terapi fizik

Sèvis nan etablisman swen enfimye

Ègoterapi (panse ak mouvman)

Sèvis sante adomisil

Sèvis pou twoub lapawòl, kapasite pou tande ak pou langaj

Sèvis doktè

Sèvis swen (respirasyon) respiratwa

Sèvis klinik sante riral

Lòt sèvis pou dyagnostik, depistaj, prevansyon ak reyadaptasyon

Sèvis sant sante ki kalifye sou plan federal

Sèvis podyatri (swen pye) yo

Sèvis laboratwa ak radyografi

Sèvis (vizyon) optometri yo

Sèvis planin familyal

Sèvis dantè

Sèvis enfimyè fanmsaj yo

Fo dan

Sèvis enfimye pwofesyonèl pedyatrik ak familyal

Pwotèz (pou ranplase pati kò ki manke oswa ki andomaje)

Sèvis sant nesans otonòm yo (lè Eta otorize yo oswa rekonèt yo otreman)

Linèt

Transpò pou swen medikal

Sèvis kiwopratik

Konsèy pou sispann tabak pou fanm ansent yo

Lòt sèvis pratisyen yo

Sèvis swen enfimye prive

Swen pèsonèl

Ospis

Jesyon dosye

Sèvis pou moun ki gen laj 65 lane oswa plis nan yon enstitisyon pou maladi mantal (Institution for Mental Disease, IMD)

Sèvis nan yon etablisman swen entèmedyè pou moun ki gen andikap entèlektyèl

Sèvis èd swen pèsonèl konsomatè a dirije

Opsyon premye chwa kominotè

Sèvis ki anrapò ak TB

Sèvis sikyatrik pasyan entène pou moun ki poko gen laj 21 lane

Lòt sèvis Sekretè Sante ak Sèvis Sosyal la apwouve

Fwaye sante pou manm enskri ki gen pwoblèm kwonik yo

* Sa gen ladan l sèvis yo founi nan yon enstitisyon swen sante relijye ki pa medikal, sèvis lopital ijans yon lopital ki pa sètifye nan Medicare founi, ak kouvèti medikaman sou preskripsyon Medicaid nan lopital aksè kritik (Critical Access Hospital, CAH).

Kouvèti medikaman sou preskripsyon se yon avantaj opsyonèl dapre lwa federal Medicaid. Men, depi 2020, tout Eta mete kèk fòm kouvèti medikaman sou preskripsyon nan pwogram Medicaid yo a. Anjeneral, pifò manm enskri nan yon pwogram Medicaid Eta a ap jwenn kouvèti medikaman sou preskripsyon yo.
 

Swen sante adomisil ak kouvèti swen rezidansyèl Medicaid pou moun aje

Pwogram Medicaid yo gendwa kouvri tou divès kalite Sèvis diferan Adomisil ak Kominotè (Home- and Community-Based Services, HCBS) pou ede moun rete viv lakay yo ak aktif nan kominote a. Nivo soutyen yo bay la anjeneral baze sou bezwen moun lan.

Egzanp sou kalite swen sante adomisil ak sèvis swen rezidansyèl pou moun aje yo bay nan pwogram HBCS yo gen ladan yo:

 • Swen pèsonèl tankou douch
 • Sèvis transpò
 • Swen enfimye espesyalize
 • Ègoterapi, terapi lapawòl ak terapi fizik
 • Jesyon rejim alimantè ak nitrisyon (manje ansante)
 • Livrezon manje adomisil
 • Travay domestik ak antretyen kay

Se pwofesyonèl kalifye epi, nan kèk ka, pwofesyonèl otorize ki bay sèten sèvis HCBS tankou swen enfimye kalifye ak ègoterapi, terapi fizik oswa lapawòl. Manm fanmi, zanmi oswa responsab swen ki touche kapab bay lòt sèvis, tankou fè travay òdinè nan kay ak fè manje.

Fason pou aplike pou Medicaid

Akoz chak Eta jere pwòp pwogram Medicaid li, kalifikasyon an varye sot nan yon Eta al nan yon lòt. Si ou gen kesyon sou kalifikasyon, kontakte ajans Medicaid Eta ou an. Oswa, aplike sou entènèt sou sit entènèt pou ajans Medicaid Eta ou an pou wè si ou kalifye.

Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (oswa plan sante doub kalifikasyon) se yon kalite plan asirans sante pou moun ki gen ni Medicaid ni Medicare. Moun sa yo gen “doub kalifikasyon” paske yo kalifye pou resevwa avantaj Medicaid epitou avantaj Medicare.

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo bay èd anplis pou moun ki bezwen l. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal fonksyone ansanm ak plan sante Medicaid ou an. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Pifò plan sante doub yo ba ou tou plis avantaj ak karakteristik pase sa ou jwenn avèk Original Medicare yo. Yo tout pou yon valè prim plan fèb jiska $0.* Aprann plis sou avantaj plan asirans sante doub yo. 

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. 

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Chèche plan Medicaid nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink