Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Indiana, nou gen pwoteksyon pou ou

Kouvèti asirans sante gratis oswa pri ba nan UnitedHealthcare Community Plan. Aprann enfòmasyon sou plan sante UnitedHealthcare Medicaid nou ofri yo nan Indiana.

Ede moun se yon bagay ki nan sant tout sa nou fè

Tout Hoosier yo merite swen sante abòdab, ou ladann tou. Nan UnitedHealthcare Community Plan, nou ede moun viv pi an sante.

Nou ofri anpil plan pou ede Moun Hoosier yo vin an sante — epi rete an sante. Nou kouvri avèk plan IN Hoosier Care Connect Medicaid nou an granmoun, moun ki andikape, fiti manman yo ak timoun yo.

Gade poukisa Hoosier yo chwazi UnitedHealthcare

Kèlkeswa plan ou chwazi a, UnitedHealthcare pral ede ou jwenn swen ou bezwen yo.

 • Gwo varyete founisè rezo
 • Medikaman sou preskripsyon ki a ba pri oswa gratis
 • Vizit byennèt, vaksen woutin, evènman sante kominotè ak plis ankò
 • Sèvis dantè ak vizyon
 • Transpò pou randevou medikal yo

Gade videyo ki adwat la pou ou aprann plis sou UnitedHealthcare Community Plan of Indiana.

1Benefits, features, and/or devices vary by plan/area. Limit, esklizyon ak/oswa restriksyon pou rezo ka aplike. Other hearing exam providers are available in the UnitedHealthcare network. Plan an kouvri sèlman aparèy pou tande kay yon founisè rezo UnitedHealthcare Hearing.

Se sante ou. Se ou ki pou chwazi.

Tout moun merite swen sante abòdab, ou ladan tou.

Moun ki aje, avèg oswa andikape ak moun k ap okipe timoun ki nan fanmi akèy, dwe tcheke UnitedHealthcare Community Plan.

Nou gen avantaj Medicaid yo ak diplis ki ka fè yon diferans reyèl nan lavi ou, yo tout san ou pa peye anyen.

 • Kouvèti dantè
 • Pwoteksyon asirans pou vizyon
 • Transpò pou randevou medikal ak lòt deplasman ki apwouve
 • Yon liy enfimyè disponib 24/7 pou reponn kesyon sante ou yo.

Pafwa ou ta ka bezwen yon ti èd anplis. Jwenn diplis Medicaid pa kouvri.

 • Sipò ki la pou sa espesyalman nan men menm defansè sèvis pou manm yo chak fwa ou rele nou.
 • Antanke yon nouvo manm, benefisye yon kat kado lè ou fin fè evalyasyon sante ou.
 • Pwogram On My Way nou an bay konsèy itil pou prepare ou pou laj granmoun.
 • Aprann enfòmasyon sou pwogram referans nou yo pou entènèt nan yon pri ki ba oswa yon telefòn mobil gratis.

Nou ofri resous tou pou ede ou pwofite tout avantaj ki posib nan plan ou an, ki gen ladan l founiti pou dyabèt, vizit byennèt ak vaksinasyon, medikaman sou preskripsyon, tretman sante mantal ak itilizasyon sibstans.

Vizite in.gov/medicaid pou jwenn plis enfòmasyon.

Ede ou viv yon lavi ki pi an sante.

Nou la pou ou. Indiana.

Sonje pou chwazi UnitedHealthcare Community Plan epi jwenn plan ki ba ou plis la.

Pou aprann plis sou UnitedHealthcare Community Plan, vizite UHCCommunityPlan.com/IN. 

Indiana plan sante pri ba tankou $0


Plan Medicaid IN yo:

 • San frè oswa pri ba
 • Moun ki gen revni fèb
 • Moun ki avèg ak andikape
 • Timoun nan fanmi dakèy ak timoun ki sou lagad Eta a

Pwogram nan Prezante


Medicaid: Plis pou Ou nan 2023

Antanke manm UnitedHealthcare IN Hoosier Care Connect, w ap jwenn avantaj siplemantè ke sèten plan pa ofri.

Hoosier Care Connect se yon pwogram ki sèvi manm ki aje, avèg oswa andikape, epitou li gen ladan timoun nan fanmi dakèy ak timoun ki sou lagad Eta a.

 • Ede pou jwenn sèvis ak sipò
 • Manm rekonpans poutèt ou resevwa swen ou bezwen yo
 • Ranbousman gerizon altènatif
 • Aplikasyon itil pou telefòn ou oswa konpitè ou
 • Pwogram ekivalans lekòl segondè 
 • Repa Manman, yo livre lakay ou
 • Referans nan resous entènèt bon mache
 • Referans nan sèvis telefòn mobil gratis
 • Healthy First Steps, yon pwogram pou manman ansent ak tibebe yo
 • Aksè 24/7 ak yon enfimye/enfimyè oswa yon doktè
Pregnant-couple

Chwazi Doktè w vle

Ou pral gen yon founisè medikal prensipal (Primary Medical Provider, PMP) ki pral doktè prensipal ou. PMP ou an se moun ou wè pou pifò swen ou yo. Sa gen ladan tchekòp, tretman, vaksen, blesi minè, ak pwoblèm sante. Pale avèk PMP ou sou nenpòt lòt enkyetid ou ka genyen. PMP ou an ka ede ou deside chwa ki bon pou ou yo.

PMP ou se doktè prensipal ou pou:

 • Swen prevantif tankou tchekòp, depistaj pou kansè ak vaksinasyon
 • Tretman si w malad oswa blese
 • Referans kay espesyalis pou sèten pwoblèm medikal

Itilize Zouti Rechèch Doktè a, pou wè si doktè ou nan rezo nou a. Si ou pa gen yon PMP oswa si doktè w pa nan rezo nou an, nou ka ede w chèche yon nouvo doktè ki toupre w. Ou ka chanje PMP ou nenpòt ki lè.


Vizit Vityèl avèk Doctor Chat

Li pa toujou fasil pou vizite yon doktè fasafas. Vizit vityèl (oswa telesante) pèmèt ou pale avèk yon doktè 24/7 avèk konpitè, tablèt oswa smatfòn ou. Telesante se yon bon opsyon pou trete twoub sante ki komen ki gen tretman ki estanda. Men kèk egzanp:

 • Rim, grip ak lafyèy
 • Tous, doulè ak malgòj
 • Alèji, gratèl epi iritasyon
 • Enfeksyon aparèy pipi/vesi an
 • Enfeksyon nan zòrèy
 • Enfeksyon sinizit
 • Migrèn/maltèt
 • Ak plis toujou
Pregnant-couple

Defansè Sèvis Manm yo

Li kapab difisil pou ou jere swen sante w poukont ou, sitou si w ap fè fas ak anpil pwoblèm sante an menm tan. Si ou bezwen sipò anplis pou vin an bòn sante epi rete an sante, nou ka ede. Tout manm Hoosier Care Connect nou yo gen aksè nan pwòp Defansè Sèvis Manm pa yo. Defansè Sèvis Manm ou an ka ede ou:

 • Konprann pwogram Hoosier Care Connect la
 • Jwenn yon doktè, dantis oswa yon doktè zye
 • Eksplike avantaj ou yo ak kouvèti asirans ou
 • Pale avèk ou sou pwogram espesyal ki disponib pou ou
 • Ede ou jwenn dokiman nan fòma ou pi pito a (Braille, gwo lèt, fichye odyo)
 • Konekte ou avèk yon Manadjè Swen si sa nesesè
 • Jwenn resous ki toupre ou pou ede ou pou lòt pwoblèm tankou manje, lojman, transpò, travay, santi ou an sekirite oswa pou edikasyon
 • Ak anpil lòt toujou

Sèvis Transpò

Si ou bezwen yon kous, avantaj ou yo gen transpò gratis nan yo. Nou kouvri kous pou:

 • Randevou medikal
 • Randevou pou vaksinasyon
 • Famasi (lè yo bay yon preskripsyon pandan yon vizit)
 • Distribisyon manje
 • Randevou WIC yo
 • Randevou pou kalifikasyon Medicaid
 • Reyinyon manm yo, tankou Konsèy HERO nou an

Machin ki aksesib pou chèz woulant disponib jan sa nesesè. Ou ka kalifye tou pou yon pas otobis oswa pou ranbousman mileyaj zanmi ak fanmi.

Pregnant-couple

24-è. Nurseline

Pale avèk yon enfimye/enfimyè otorize nenpòt lè 24/7 pou jwenn repons pou nenpòt kesyon oswa enkyetid anrapò ak sante.

Enfimye/enfimyè nou yo pral:

 • Koute sentòm yo
 • Ede pou swen pèsonèl
 • Ba w konsèy sou kijan pou jwenn swen nan yon vizit kay doktè oswa nan yon sant swen ijan
 • Ede w konnen kilè pou w ale nan sèvis dijans

Vizit pou moun ansante

Vizit konsiltasyon pou moun ansante kay doktè ka ede w rete ansante. Vizit konsiltasyon sa yo ka ede detekte pwoblèm sante bonè, pou yo sa trete yo. Ou dwe wè PMP ou chak ane pou yon bilan sante, menm si ou pa malad oswa sentòm ou yo sou kontwòl. Sèvis prevantif gen ladan yo:

 • Tchekòp pou granmoun ak timoun
 • Swen tibebe ki ansante
 • Swen pou fanm ki pral fè yon tibebe
 • Piki ak tès woutin
 • Mamogram yo
 • Pa gen kopeman pou swen prevantif yo
Pregnant-couple

Kite fimen oswa vaping

Li difisil pou kite, men nou kapab ede ou. Èske ou te konnen ke 20 minit apre ou sispann fimen, vitès batman kè ou bese nan yon nivo nòmal? Epi nan lespas 24 èdtan apre yo kite, nivo monoksid kabòn nan san ou bese vin nòmal.

Pale avèk doktè ou konsènan kite fimen. Oswa rele 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) pou jwenn ankadreman, konsèy ak founiti gratis pou ede ou kite fimen.


Rekonpans Manm UnitedHealthcare yo

Lè ou fè bagay senp ki bon pou sante ou, sa merite yon rekonpans. Se sa ou jwenn avèk Rekonpans Manm UnitedHealthcare yo. Antanke manm Indiana Hoosier Care Connect, ou ka jwenn yon kat kado pou:

 • Kat kado yon sèl fwa poutèt ou reponn Ankèt sou Bezwen Sante ou nan premye 90 jou yo
 • Kat kado chak ane pou vizit bilan sante yo pou tout manm ki gen laj 3 lane oswa plis
 • Kat kado anyèl pou vizit dantè
 • Kat kado nan bon moman pou swivi apre ospitalizasyon pou itilizasyon alkòl ak lòt dwòg
Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. Bilten nouvèl la se yon trè bon fason pou aprann plis sou plan sante nou an ak sou sijè sante enpòtan yo.

Ou ka fè lekti ladan nenpòt lè, kèlkeswa kote ou vle. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

English | Español

Aprann sou kalite plan yo

Indiana Medicaid Card

Plan Medicaid yo

Indiana Medicaid (Hoosier Care Connect) se asirans sante pou moun ki gen revni fèb. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid nan Indiana si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink