Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA), Lyen nan Enfòmasyon Medikal

Konsèy ki bon pou sante ou bezwen, nan yon sous ou ka fè konfyans.

Èske se yon rim oubyen se grip? Èske timoun mwen an ka jwe espò si li gen opresyon? Kijan pou mwen pale ak pitit fi mwen sou chanjman k ap fèt nan kò li?

Pou jwenn repons pou kesyon sou sante sa yo ak anpil lòt, klike sou lyen yo ki anba a.

Enfòmasyon sou Sante Konpòtmantal
Èske ou bezwen èd pou kontwole estrès, gwo enkyetid, depresyon oswa lòt pwoblèm sante mantal? Sit wèb United Behavioral Health gen anpil enfòmasyon ki ka ede ou.

healthfinder®
Depi 1997, yo te rekonèt healthfinder® kòm yon resous kle pou jwenn pi bon enfòmasyon sou entènèt sou sèvis sante ak sèvis sosyal leta ak òganis ki pa nan pwofi yo. healthfinder® konekte ak enfòmasyon ki chwazi ak anpil atansyon, epitou sit entènèt nan plis pase 1700 òganizasyon ki anrapò ak sante.

Aprann plis sou UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Enfòmasyon sou Enskripsyon

Espesyalis plan Medicaid MMA yo Eta Florid ka reponn kesyon epi ede ou enskri

Rele nou:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Etap pou Enskri

Si ou pare pou patisipe, oswa ou senpman vle konnen plis, rele epi pale ak yon Konseye sou Chwa Medicaid gratis nan 1-877-711-3662. Itilizatè TTY/TDD yo tanpri rele 1-866-467-4970. Ou ka enskri sou entènèt tou nan flmedicaidmanagedcare.com.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Sit entènèt pou manm yo

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink