Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA), Zouti Rechèch

Chèche yon Founisè

Chwazi yon Plan pou w Chèche yon Founisè

Nan lis dewoulant lan, chwazi non Plan ki koresponn ak non ki nan kwen anba adwat la nan kat ID UnitedHealthcare ou an:

M*Plus - Avantaj Medicaid MMA Sèlman avèk UnitedHealthcare

Avantaj Koneksyon Sante ak Kay - Swen Alontèm (LTC) Sèlman avèk UnitedHealthcare

M*Plus Connection - Avantaj ni MMA ni LTC avèk UnitedHealthcare

  • Tanpri konnen: Lè y ap chèche founisè, pou chèche founisè Medicaid, Manm M*Plus Connection yo ka chwazi M*Plus , epi chwazi Koneksyon Sante ak Kay pou founisè LTC yo.

Chèche yon Founisè

Chèche yon Founisè Sante Konpòtmantal  

Anyè Founisè yo

Konte Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, ak Union
Konte Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, AK Volusia
Konte Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee ak Polk
Konte Miami-Dade ak Monroe yo

Atachman II, Seksyon IV. A. 8. (f), Annakò avèk s. 1932(b)(3) nan Lwa sou Sekirite Sosyal, anyè founisè a dwe gen ladan l yon deklarasyon ki di sèten founisè ka chwazi pou pa reyalize sèten sèvis sou baz konviksyon relijyon oswa moral.

Sèvis Transpò

Pou sèvis transpò ki pa ijan nan zòn ou an, tanpri rele Liy pou Rezèvasyon UHC Community Plan nan: 1-866-372-9891.

Si ou te fè yon rezèvasyon epi transpò ou an anreta oswa yon chanjman dwe fèt, tanpri rele Liy Èd UHC Community Plan pou transpò nan: 1-866-372-9892.

Medikaman ak Founiti yo vann san preskripsyon

Medikaman ak Founiti yo vann san preskripsyon, tanpri rele OTC Health Solutions nan 1-888-628-2770 pou w fè yon kòmann.

Lis Medikaman Prefere

Lis Medikaman Prefere (Preferred Drug List, PDL) a se yon lis medikaman preskripsyon. Yo itilize li pou UnitedHealthcare Community Plan ak plan sante UnitedHealthcare gouvènman an peye. Klike sou lyen ki anba a pou w wè PDL la.

Gade Lis Medikaman Prefere a

Medikaman ki Egzije Otorizasyon Davans

Fòm Demann Ranbousman Kit Tès COVID 19

Ranbousman Manm Dirèk

Si ou resevwa yon medikaman nan yon famasi ki pa nan rezo a, famasi ki pa nan rezo a p ap gen enfòmasyon ki nesesè yo pou voye bòdwo ban nou pou medikaman ou. Nan sèten sikonstans, tankou yon ijans ki deyò zòn sèvis la, ou ka resevwa ranbousman pou medikaman ou. W ap bezwen peye pou medikaman, epi answit, w ap ranpli yon fòm Ranbousman Dirèk pou Manm pou frè ou peye pou medikaman an. 

Chèche yon Dantis

Itilize rezo sa a nan meni dewoulan an: UnitedHealthcare Dental Florida Medicaid M Plus.

Chèche yon Dantis

Jwenn Yon Famasi

Chèche yon rezo UnitedHealth Care anba a:

Chèche yon famasi

Kritè Medicaid Egzije pou Medikaman

Nouvo Rezo Famasi Eta Florid - Anvigè 15 novanm 2014

Aprann plis sou UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Enfòmasyon sou Enskripsyon

Espesyalis plan Medicaid MMA yo Eta Florid ka reponn kesyon epi ede ou enskri

Rele nou:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Etap pou Enskri

Si ou pare pou patisipe, oswa ou senpman vle konnen plis, rele epi pale ak yon Konseye sou Chwa Medicaid gratis nan 1-877-711-3662. Itilizatè TTY/TDD yo tanpri rele 1-866-467-4970. Ou ka enskri sou entènèt tou nan flmedicaidmanagedcare.com.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Sit entènèt pou manm yo

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink