Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Medicaid kontakte nou

Kesyon sou Medicaid oswa Pwogram Asirans Sante Timoun (Children’s Health Insurance Program, CHIP) yo

Èske ou bezwen enfòmasyon sou plan Medicaid/CHIP nou yo? Kontakte UnitedHealthcare pa telefòn oswa pa lapòs. 

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

Pwogram pou Andikap nan Devlopman
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska vandredi 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

Swen Alontèm
1-800-293-3740   TTY 711
Lendi jiska vandredi 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

KidsCare
1-800-348-4058   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

California

California Medi-Cal

Plan UnitedHealthcare Medi-Cal pa aktif ankò depi 1 Janvye 2023. Si kesyon ou an konsène sèvis ou resevwa anvan 1 Janvye 2023, tanpri vizite seksyon nou an sou Kesyon Yo Poze Souvan yo. Pou aprann plis sou chwa plan sante nou yo, rele Health Care Opsyon nan 1-800-430-4263 pou TTY 1-800-430-7077 Lendi – Vandredi 8 AM jiska 6 PM, lè lokal oswa ale nan www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Ou gendwa kontakte Ombudsman lan nan 1-888-452-8609 Lendi – Vandredi 8 AM jiska 5 PM, lè lokal, oswa pa imèl MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE

Nimewo gratis Sèvis Manm nou an se 1-800-421-6204, TTY 711. Nou louvri lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal. 

 

Rocky Mountain Health Plans PRIME

Nimewo gratis Sèvis Manm nou an se 1-800-421-6204, TTY 711. Nou louvri lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal. 

 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)

Rele Sèvis Manm nan 1-877-668-5947, TTY 711. Nou louvri lendi jiska vandredi, 8 AM – 5 PM, lè lokal. 

Eta Florid

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
7 jou pa semèn, 24/7

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 7 PM, lè lokal

Medicaid (MMA) ak LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

Hawaii

Pwogram Entegrasyon QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
Lendi jiska vandredi, 7:45 AM jiska 4:30 PM, lè lokal

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lendi jiska vandredi soti 8 AM pou rive 6 PM, lè lokal

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
Lendi jiska vandredi soti 7 AM pou rive 7 PM, lè lokal

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Lendi jiska vandredi soti 7 AM pou rive 7 PM, lè lokal

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 7 PM, lè lokal

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM jiska 8 PM, lè lokal, 7 jou pa semèn

Community Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM jiska 8 PMlè lokal 7 jou pa semèn

Minnesota

Asistans Medikal pou Fanmi yo ak Timoun yo
1-888-269-5410 / TTY: 711 oswa itilize sèvis relè ou pi pito a
8 AM jiska 6 PM, lè lokal, lendi jiska vandredi

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 oswa itilize sèvis relè ou pi pito a
8 AM jiska 6 PM, lè lokal, lendi jiska vandredi

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 AM pou rive 5:30 PM, lè lokal
Mèkredi soti 7:30 AM pou rive 8 PM, lè lokal
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 AM pou rive 5 PM, lè lokal

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 AM pou rive 5:30 PM, lè lokal
Mèkredi soti 7:30 AM pou rive 8 PM, lè lokal
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 AM pou rive 5 PM, lè lokal

Missouri

Swen Jere MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 AM - 5 PM lè lokal

Nebraska

Heritage Health 
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska vandredi 7 AM jiska 7 PM CST, 6 AM jiska 6 PM, MST
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Ekspansyon Heritage Health pou Granmoun
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska vandredi 7 AM jiska 7 PM CST, 6 AM jiska 6 PM MST 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Nevada

Plan Sante Medicaid nan Nevada 
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska vandredi 8 AM jiska 5 PM, lè lokal 

Plan Sante nan Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska vandredi 8 AM jiska 5 PM, lè lokal 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska vandredi 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Plan Esansyèl
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska vandredi 8 AM jiska 6 PM, lè lokal

Doub Avantaj
1-888-565-8170   TTY 711
8 AM jiska 8 PM, lè lokal, 7 jou pa semèn

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 6 PM, lè lokal

North Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
Lendi jiska vandredi 8 AM jiska 5 PM, lè lokal, Sof Jou Ferye Eta yo

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 7 AM jiska 7 PM, lè lokal

Connected® pou MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi: 7:30 AM jiska 5:30 PM, lè lokal
Mèkredi: 7:30 AM jiska 8 PM, lè lokal
Premye Samdi nan chak mwa: 8 AM jiska 5 PM, lè lokal
Premye Dimanch nan chak mwa: 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

Pennsylvania

Community Plan pou Fanmi
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

Community Plan pou Timoun
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 6 PM, lè lokal

Ekspansyon Rhody Health Partners ACA pou Granmoun
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 6 PM, lè lokal

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 6 PM, lè lokal

Timoun ki gen Bezwen Swen Sante Espesyal
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 6 PM, lè lokal

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

Pwogram Asirans Sante Timoun (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711 
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

Connected® (Plan Medicare-Medicaid)
1-800-256-6533  TTY 711 
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 8 PM, lè lokal

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 AM pou rive 8 PM, lè lokal

Community Plan of Virginia - Medicaid (Ekspansyon TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 AM pou rive 8 PM, lè lokal

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 AM pou rive 8 PM, lè lokal

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

Washington Apple Health (Medicaid) Sèvis Sante Konpòtmantal Sèlman (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 7 AM rive 7 PM lè lokal

SSI Medicaid
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 7 AM rive 7 PM lè lokal

Jwenn asirans sante ki bon pou ou oswa pou yon lòt moun

Reponn kèk kesyon senp pou jwenn bon plan an.

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM

Pwogram pou Andikap nan Devlopman
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM

Swen Alontèm
1-800-293-3740   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM

California

Plan UnitedHealthcare Medi-Cal pa aktif ankò depi 1 Janvye 2023. Si kesyon ou an konsène sèvis ou resevwa anvan 1 Janvye 2023, tanpri vizite seksyon nou an sou Kesyon Yo Poze Souvan yo. Pou aprann plis sou chwa plan sante nou yo, rele Health Care Opsyon nan 1-800-430-4263 pou TTY 1-800-430-7077 Lendi – Vandredi 8 AM jiska 6 PM, lè lokal oswa ale nan www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Ou gendwa kontakte Ombudsman lan nan 1-888-452-8609 Lendi – Vandredi 8 AM jiska 5 PM, lè lokal, oswa pa imèl  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE
Nimewo san frè Sèvis Manm nou an se 1-800-421-6204, TTY 711. Nou louvri lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal. 

Rocky Mountain Health Plans PRIME
Nimewo san frè Sèvis Manm nou an se 1-800-421-6204, TTY 711. Nou louvri lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM, lè lokal. 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)
Rele Sèvis Manm nan 1-877-668-5947, TTY 711. Nou louvri lendi jiska vandredi, 8 AM – 5 PM, lè lokal. 

Eta Florid

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Lendi - Vandredi 8:00 AM7:00 PM

Medicaid (MMA) ak LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lendi - Vandredi 8 AM8 PM

Hawai‘i

Pwogram Entegrasyon QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
Lendi - Vandredi 7:45 AM jiska 4:30 PM lè lokal

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 8 PM EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lendi - Vandredi apati 8 AM 6 PM jiska

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
Lendi - Vandredi apati 7 AM 7 PM jiska

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Lendi - Vandredi apati 7 AM 7 PM jiska

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 7 PM ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM jiska 8 PMlè lokal 7 jou pa semèn

Community Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM jiska 8 PMlè lokal 7 jou pa semèn

Minnesota

Asistans Medikal pou Fanmi yo ak Timoun yo
1-888-269-5410 / TTY: 711 oswa itilize sèvis relè ou pi pito a
8 AM jiska 6 PM lè lokal, Lendi - Vandredi

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 oswa itilize sèvis relè ou pi pito a
8 AM jiska 6 PM lè lokal, Lendi - Vandredi

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 AM jiska 5:30 PM
Mèkredi soti 7:30 AM jiska 8 PM
Premye samdi ak dimanch chak mwa apati 8 AM jiska 5 PM

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 AM jiska 5:30 PM
Mèkredi soti 7:30 AM jiska 8 PM
Premye samdi ak dimanch chak mwa apati 8 AM jiska 5 PM

Missouri

Swen Jere MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AM jiska 5 PM CT 

Nebraska

Heritage Health 
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi - Vandredi 7 AM jiska 7 PM CT,6 AM jiska 6 PM 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Ekspansyon Heritage Health pou Granmoun
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi - Vandredi 7 AM jiska 7 PM CT,6 AM jiska 6 PM 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

 

 

Nevada

Plan Sante Medicaid nan Nevada 
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM 

Plan Sante nan Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 8 PM EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Plan Esansyèl
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 6 PM EST

Doub Avantaj
1-888-565-8170   TTY 711
8 AM jiska 8 PM EST 7 jou pa semèn

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 6 PM EST

North Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM ET Eksepte Jou Ferye Eta yo

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
Lendi - Vandredi 7 AM jiska 7 PM

Connected® pou MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi: 7:30 AM jiska 5:30 PM
Mèkredi: 7:30 AM jiska 8 PM
Premye Samdi nan chak mwa: 8 AM jiska 5 PM
Premye Dimanch nan chak mwa: 8 AM jiska 5 PM

Pennsylvania

Community Plan pou Fanmi
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM lè lokal

Community Plan pou Timoun
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM lè lokal

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 6 PM

Ekspansyon Rhody Health Partners ACA pou Granmoun
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 6 PM

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 6 PM

Timoun ki gen Bezwen Swen Sante Espesyal
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 6 PM

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 8 PM lè lokal

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 8 PM lè lokal

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 5 PM lè lokal

Pwogram Asirans Sante Timoun (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 8 PM lè lokal

Connected® (Plan Medicare-Medicaid)
1-800-256-6533  TTY 711
Lendi - Vandredi 8 AM jiska 8 PM lè lokal

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-866-622-7982  TTY 711
7 jou nan yon semèn soti nan 8 AM jiska 8 PM lè lokal

Community Plan of Virginia - Medicaid (Ekspansyon TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou nan yon semèn soti nan 8 AM jiska 8 PM lè lokal

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou nan yon semèn soti nan 8 AM jiska 8 PM lè lokal

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AMrive 5 PM PT

Washington Apple Health (Medicaid) Sèvis Sante Konpòtmantal Sèlman (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 8 AMrive 5 PM PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 7 AM rive 7 PM lè lokal

SSI Medicaid
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska vandredi, 7 AM rive 7 PM lè lokal

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink