Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Kesyon Moun Poze Souvan

Si ou pa enskri nan Indiana Medicaid, ou gendwa kalifye. Pou konnen si ou kalifye oswa si ou gen kesyon sou kouvèti asirans ou genyen kounye a, vizite in.gov/Medicaid/members, rele 1-800-403-0864, oswa vizite yon biwo lokal FSSA. Ou ka jwenn yon lis biwo yo la a.

Wi, ou pral resevwa yon kat ID manm nan men UnitedHealthcare Community Plan. Chak manm fanmi ki enskri nan Hoosier Care Connect dwe gen pwòp kat ID pa li.

W ap bezwen kat ID manm ou an pou tout vizit kay doktè, lopital, ak famasyen. Si ou poko resevwa kat ID ou yo nan espas yon semèn apre dat antre anvigè enskripsyon ou nan UnitedHealthcare Community Plan, tanpri kontakte Sèvis pou Manm yo nan 1-800-832-4643. Si ou gen pwoblèm pou tande oswa pou pale, tanpri rele TTY 711.

Nou pral kontan voye yon nouvo kat pou ou. Tanpri kontakte Sèvis Manm gratis, nan 1-800-832-4643. Si ou gen pwoblèm pou tande oswa pou pale, rele TTY: 711. Ou ka ale tou sou myuhc.com/communityplan, enskri epi enprime yon kopi kat ou an.

Si ou bwote, ou pral gen pou ou kontakte Eta Indiana pou enfòme yo. Vizite in.gov/Medicaid/membersoswa rele 1-800-403-0864.

UnitedHealthcare Community Plan
2955 N. Meridian Street, Suite 401
Indianapolis, IN 46208

Medicaid se yon pwogram gouvènman federal ak eta yo finanse, ki peye pou swen medikal pou moun ki kalifye yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou diferan pwogram ki disponib nan Indiana, vizite in.gov/Medicaid/members

Nou vle tande manm nou yo pou nenpòt kesyon, plent oswa enkyetid ou ka genyen. Si ou gen yon doleyans, tanpri rele Sèvis Manm gratis, nan 1-800-832-4643, TTY 711.

Si w pa kontan ak swen oswa tretman nan men Sèvis pou Manm yo, Manadjè Swen, oswa yon founisè, ou ka depoze yon doleyans. Ou ka depoze yon plent oswa yon doleyans kont nou (plan sante) oswa kont yon founisè avèk nou nenpòt lè.

Manm yo ka depoze yon doleyans aloral bò kote Sèvis pou Manm yo apati 8 am jiska 8 pm EST, lendi jiska vandredi, nan 1-800-832-4643, TTY 711. Tout manm kapab depoze yon doleyans an pasan pa pwosesis sa a.

Ou kapab voye yon lèt tou. Tanpri mete non ou, adrès, nimewo ID ou, rezon an pou doleyans ou an, ak nenpòt lòt enfòmasyon ou panse ki enpòtan. Adrès lan se:

UnitedHealthcare Grievances and Appeals
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

Ou gen lòt dwa ki gen ladan apèl ak yon Odyans San patipri Eta a. Pou jwenn enfòmasyon an detay sou plent ak apèl yo, kontakte Sèvis Manm oswa gade nan seksyon Apèl ak Doleyans nan Manyèl Manm lan.

Si ou panse gen fwòd, gaspiyaj oswa abi k ap fèt, rele Liy Asistans UHC pou Fwòd la nan 1-844-359-7736. Ou kapab rele Sèvis Manm tou nan 1-800-832-4643. Nou pa pral sèvi avèk non ou nan rapò nou. Ou p ap tonbe nan pwoblèm poutèt ou rapòte sa. Nou pral egzamine pwoblèm lan pou ou. Eta Indiana gen yon liy asistans san frè tou pou fwòd, gaspiyaj ak abi. Ou ka rele nan 1-800-403-0864. Rapò yo kapab fèt yon fason anonim. Itilizatè TTY yo ka rele 711 pou tout opsyon yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon oswa pou fè rapò sou entènèt ale la a

No. All covered services are free. Call us right away if you get a bill. 

No. All covered medications are at no cost to you. Call us right away if you are paying for your medicine. 

Manm nou yo kapab jwenn aksè nan anpil sèvis ak pwogram espesyal. Kontakte Sèvis Manm pou jwenn plis enfòmasyon. Nou ofri:

 • Abònman fòm fizik nan tout klib fòm fizik yo nan rezo One Pass nou an. Vizite youn oswa itilize yo tout! Sa gen ladann:
  • anpil djim ak sant fòm fizik nasyonal tankou YMCA ak Planet Fitness
  • plis pase 20000 klas fòm fizik sou entènèt tankou Daily Burn ak Yoga Works
 • Doctor Chat: Vizit vityèl yo disponib 24/7, okenn randevou pa nesesè
 • Liy Enfimyè: Rele yon enfimyè pou jwenn konsèy 24/7
 • Gerizon Altènatif: Jwenn ranbousman pou bagay tankou remèd abaz plant, akiponkti, masaj oswa vitamin espesyal yo
 • Koutfil responsab swen chak mwa pou soutni moun k ap pran swen lòt moun
 • Bwat Esansyèl: Konekte avèk nou epi jwenn yon ti èd pou netwayaj, ijyèn ak pwodui alimantè ki ede bidjè ou
 • Repa Manman yo: Jwenn 14 repa yo livre lakay ou pou ou ka byen manje pandan w ap geri apre yon sejou nan lopital. Pwogram sa a disponib tou pou manm ki bezwen èd pou yon ti bout tan pou jwenn pwovizyon manje.
 • Ede konekte avèk resous pou:
  • Telefòn mobil ak sèvis gratis
  • Entènèt ak ekipman enfòmatik nan pri ki pi ba
  • Sipò SNAP, EBT ak WIC
  • Distribisyon manje yo
  • Èd pou sèvis piblik
  • Preparasyon pou diplòm lekòl segondè
  • Sipò pou kite tabak, alkòl oswa dwòg
  • Pwogram ranbousman mileyaj zanmi ak fanmi
  • Ak plis toujou
 • Sante mantal ak byennèt: Aplikasyon gratis ki gen zouti enteresan pou ede w swiv imè ou, jwenn fason pou fè fas ak estrès epi konekte w avèk lòt moun
 • Rekonpans pou aktivite ki bon pou sante tankou fè yon tchekòp chak ane
 • Kous gratis pou ale nan distribisyon manje yo
 • Arè siplemantè gratis nan famasi pou pase pran medikaman apre yon randevou kay doktè
 • Kous gratis nan randevou WIC ak DFR
 • On My Way: Aplikasyon gratis pou timoun fanmi dakèy yo ak lòt moun ki toupre vin granmoun
 • Justplainclear.com – diksyonè sou entènèt pou tèm medikal yo eksplike nan yon fason senp ak klè
 • Travayè Sante Kominotè yo: Sipò fasafas lè ou bezwen li
 • Healthy First Steps: Yon pwogram gratis pou manman ansent yo
 • Komite Konsiltatif Manm: Fè nou konnen kijan nou ap fonksyone. Aprann plis sou avantaj Hoosier Care Connect ou yo. Asiste nan telefòn oswa an pèsòn.
   

Tout timoun fanmi dakèy yo gen yon manadjè swen ki afekte pou yo nan plan sante a. Pou konnen kiyès manadjè swen w lan ye, rele Sèvis Manm yo. Nou pral mete ou an kontak. Ou ka kowòdone ak planifye randevou, aprann enfòmasyon sou avantaj ki kouvri yo, sa gen ladan sèvis terapi espesyal, pwogram amelyore epi, si sa nesesè, yon plan swen adapta pou ou pèsonèlman.  Gen sèten chanjman nan dosye timoun fanmi dakèy ou, se sèlman Responsab Ka Familyal ki afekte pou ou an ki kapab fè yo. Pataje avèk nou enfòmasyon pou kontakte Responsab Ka Familyal ou pou nou ka ede w pi fasilman jwenn swen ke timoun fanmi dakèy ou an bezwen. 

Ou ta dwe gen yon kat ID manm. Sou kat la, ou pral wè yon nimewo 12 chif ki fini ak 99. Sa se nimewo ID Eta Indiana afekte pou ou. Kat ID manm ou an endike founisè medikal prensipal ou tou. Sa se doktè prensipal ou wè pou bezwen swen sante ou yo. Si ou pa gen yon kat ID manm, tanpri rele Sèvis Manm. N ap voye yon nouvo kat pou ou. 

Wi! Ou ka vizite magazen Google App oswa Apple App sou smatfòn ou. Download the UnitedHealthcare Mobile App1. Sa gen ladan yon kat ID dijital pou ou toujou genyen li. Epitou ou pral kapab wè reklamasyon yo epi jwenn aksè nan swen. Nou gen yon Liy Enfimyè ak yon Aplikasyon Doctor Chat ki disponib 24 èdtan pa jou, 7 jou sou sèt.

Aprann plis sou Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink