Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Resevwa plis avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal

UnitedHealthcare Dual Complete® se pou moun ki gen Medicaid ak Medicare. Ou ap kenbe tout avantaj Medicaid ou yo, plis ou ap jwenn plis avantaj san ou pa peye anyen anplis.

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo anjeneral gen ladan yo:

Asirans Dantè

Swen woutin pou dan ak $0 kopeman sou kalite swen prevansyon ak konplè dantè yo.2

Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

Kouvèti pou medikaman preskripsyon ak livrezon adomisil toujou fè pati plan Bezwen Espesyal Doub yo, pifò ak yon kopeman $0 sou tout preskripsyon jenerik ak ki gen mak yo. 

Pwodui San Preskripsyoon (OTC)

Kat prepeye pou achte plizyè santèn atik ki lye ak sante ki apwouve san ou pa peye anyen, ansanm ak medikaman san preskripsyon (OTC) ki komen yo.3

Alokasyon Healthy Foods

Kat prepeye pou achte pwovizyon ki benefisye asirans kay anpil detayan oswa sou entènèt.3

Pwoteksyon asirans pou Vizyon

Okenn kopeman sou egzamen woutin pou zye chak ane ak alokasyon pou linèt ak lantiy gratis.5

Asistans pou Transpò

$0 kopeman pou trajè pou ale oswa pou soti nan yon kabinè doktè oswa famasi.

Men twa opsyon fasil pou ou kòmanse:

Rele yon reprezantan komèsyal otorize

1-844-812-5967, TTY: 711
Orè: 8 AM jiska 8 PM 7 jou pa semèn*
Se habla español.

Jwenn yon plan nan zòn ou an

Rankontre yon ajan komèsyal ki lisansye

Ranpli yon fòmilè demann epi yon ajan ap kontakte ou pou fikse yon moman pou pale.

Plis moun fè nou konfyans pou asirans plan sante doub yo an pase tout lòt konpayi asirans1

Avèk UnitedHealthcare Dual Complete, ou pral jwenn:

Plis chwa ak enstriksyon
  • Chwazi pami yon gwo kantite opsyon plan, jwenn repons ak kesyon Medicare ak Medicaid ou yo, epi konprann kijan pou itilize avantaj ou yo.
Plis valè ak yon kouvèti ki abòdab e ki gen gwo kalite
  • Pwofite sèvis anplis tankou sèvis akiponkti woutin, bilan chak ane lakay ou pou ede ou rete ajou sou sante ou pandan vizit yo ak plis toujou.4
Plis aksè ak sèvis pèsonalize epi èd nan jesyon swen ou
  • Jwenn aksè ak gwo rezo founisè nou an san ou pa bezwen referans ak èd pèsonalize nan kowòdinasyon swen ou depi lakay ou byen alèz.

Gade kijan Dual Complete fonksyone

Lè ou gen alafwa Medicaid ak Medicare, ou gendwa bezwen plis kouvèti ak soutyen. UnitedHealthcare Dual Complete ka ede ou. Gade video a pou w jwenn plis enfòmasyon.

Jwenn jiska twasan dola pa mwa pou w achte 

manje ki bon pou sante,

Pwodui OTC

e menm peye bòdwo sèvis piblik yo.

Avèk UnitedHealthcare Dual Complete, genyen plis pou ou.


8 AM8 PM8 AM5 PM *In HI and AK, lendi jiska vandredi, jiska Samdi ak Dimanch.
Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. Dimansyon rezo an varye selon mache an.
1 Sou baz sou CMS lan ak Done Enskripsyon Entèn Konpayi an pou mwa out lan 2021.
2 $0 pataj depans pou swen dantè nan rezo an, sèvis ki presize sèlman. Si plan ou an ofri kouvèti dantè andeyò rezo an e ou wè yon dantis ki andeyò rezo an, yo gendwa fè ou peye plis, menm pou sèvis ki site yo antanke kopeman $0.
3 Alokasyon pou OTC ak pou Manje ki Bon pou Lasante yo gen yon delè ekspirasyon. Rele plan an oswa refere ou ak Prèv sou Kouvèti Asirans (EOC) an pou plis enfòmasyon.
4 UnitedHealthcare® HouseCalls gendwa pa disponib nan tout zòn yo.
5 Alokasyon pou vè kontak oswa monti, avèk kouvèti konplè pou lantiy estanda (senp, bi-fokal, tri-fokal oswa pwogresif Nivo estanda I) swa chak ane oswa chak dezan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink