Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

2023 MedicareMax Plus (HMO D-SNP)

Medicare

Kisa yon plan doub pou bezwen espesyal ye?

H5420-006 -000

Prim mansyèl: $0.00 *

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.

Plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO) sa a ba ou plis avantaj pase Original Medicare, epi tout sa pou yon prim plan $0. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo, e menm ajoute plis.

  • 2023 MedicareMax Plus (HMO D-SNP)
  • Verifye Kalifikasyon (louvri yon fenèt modal)

1-844-812-5967 TTY: 711 8:00 AM jiska 8:00 PM lè lokal, 7 jou pa semèn

Avantaj & Karakteristik

Manje, OTC, Sèvis piblik

$180 pa mwa pou achte manje ki bon pou sante ak pwodui OTC oswa pou peye bòdwo sèvis piblik yo. Aprann plis konsènan avantaj sa a

$0 kopeman sou tout preskripsyon jenerik ak mak komèsyal ki kouvri, sa gen ladan livrezon lakay ou. Aprann plis konsènan avantaj sa a

Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri. Aprann plis konsènan avantaj sa a

$0 copay for unlimited rides to or from non-emergency medical doctor visits or to get prescription medications.

Jiska 28 repa pou 14 jou, ke yo livre lakay ou dirèkteman apre chak sejou pasyan entène nan lopital pou kenbe nitrisyon

Sèvis laboratwa

$0 kopeman pou tout sèvis laboratwa ki kouvri yo

Liy Dirèk pou Enfimyè

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè sou kesyon oswa enkyetid ou anrapò ak sante lajounen tankou lannwit san okenn frè anplis

Swen prevantif

$0 kopeman pou swen prevantif, sa gen ladan egzamen fizik ak vaksen kont grip chak ane

Vizit Swen Jeneral

$0 kopeman pou vizit swen jeneral pou ede ou jwenn swen ou bezwen pou ou viv pi ansante

Renew Active® ak Fitbit®

Abònman nan djim gratis anpasan pa Renew Active® ak Fitbit® gratis pou ede atenn objektif sante ak fòm fizik

Swen woutin nan pye

Jiska 6 vizit swen pye chak ane avèk 0$ kopeman pou ede kenbe pye yo ansante avèk swen prevantif

Avantaj odisyon woutin yo

Egzamen odisyon woutin ak alokasyon $2000 pou aparèy pou tande mak komèsyal oswa mak Relate™ UnitedHealthcare Hearing. Aprann plis konsènan avantaj sa a

Avantaj vizyon woutin yo

$0 kopeman pou 1 egzamen woutin nan zye ak $300 alokasyon pou linèt pou ede pwoteje zye ou ak sante ou. Aprann plis konsènan avantaj sa a

Navigatè UnitedHealthcare®

Jwenn soutyen nan men Navigatè ou, ki se moun pou ou ale kote l pou ede w jwenn tout kantite avantaj ou ka jwenn nan plan ou an

Vizit medikal vityèl

$0 kopeman vizit founisè vityèl pou pale sou pwoblèm medikal, jwenn yon dyagnostik ak tretman pou pwoblèm ki pa ijans

MedicareMax Plus (HMO D-SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $9.00
50% $17.90
25% $26.90

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje yo (louvri yon fenèt modal)

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo (louvri yon fenèt modal)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink